dzisiaj jest: 5 października 2022 r.   ::    imieniny: Igor, Placyd, Apolinary

baner top pomoc osobom niepelnosprawnym

baner top geodezja

baner top internetowa rezerwacja wizyt wtk

Monitoring Powodziowy Powiatu Tarnowskiego

Programy Unii Europejskiej

Informatyka - stawiam na rozwój IV edycja

rozmiar tekstu w artykule:

baner fepr rp m ueefs

Dnia 15 września br. rozpoczyna się rekrutacja do projektu "Informatyka - stawiam na rozwój IV edycja". Rekrutacja potrwa do 24 września br.

W ramach projektu zostanie utworzona jedna grupa 21 osobowa, która będzie uczestniczyć w zajęciach on-line z obszaru informatyka. Zachęcamy do zapoznania się z Regulaminami oraz do udziału w projekcie.

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie:

"Informatyka - stawiam na rozwój IV edycja"
realizowanego w ramach X Osi Priorytetowej Wiedza i Kompetencje Działania 10.1. Rozwój kształcenia ogólnego Poddziałania 10.1.4 Małopolska Chmura Edukacyjna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014- 2020

Zasady ogólne

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa dotyczy projektu „Informatyka – stawiam na rozwój IV edycja” realizowanego przez Powiat Tarnowski ul. Narutowicza 38, 33-100 Tarnów w okresie od 1 września 2020 do 30 czerwca 2021 roku w ramach Działania 10.1. Rozwój kształcenia ogólnego Poddziałania 10.1.4 Małopolska Chmura Edukacyjna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014- 2020

§ 1
Użyte w Regulaminie określenia i skróty oznaczają:

 1. Kandydat: uczeń/ uczennica Technikum wchodzące w skład Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego im. Bohaterów Bitwy pod Łowczówkiem w Tuchowie, który/ra ubiega się o udział w formie wsparcia oferowanej w ramach projektu.
 2. Projekt: należy rozumieć projekt „Informatyka – stawiam na rozwój IV edycja”.
 3. Realizator: Powiat Tarnowski - Starostwo Powiatowe w Tarnowie, który zapewni właściwą realizację zadań wynikających z wyżej wymienionego projektu oraz Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Tuchowie.
 4. Uczestnik: uczeń/uczennica Technikum z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Tuchowie, któremu zostało udzielone wsparcie w ramach projektu.
 5. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa: niniejszy dokument określający zasady rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Informatyka – stawiam na rozwój IV edycja” dla uczniów uczęszczających do szkół ponadpodstawowych prowadzących kształcenie ogólne wymienionych w § 1 pkt 7.
 6. Rekrutacja: selektywny wybór uczniów do danej formy wsparcia z listy kandydatów oraz ustalenie listy rezerwowej wg kryteriów określonych niniejszym Regulaminem.
 7. Szkoła – Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego im. Bohaterów Bitwy pod Łowczówkiem w Tuchowie.
 8. Zajęcia on - line: zajęcia wykraczające poza podstawę programową kształcenia na poziomie szkoły ponadpodstawowej wykorzystujące nowoczesne technologie komunikacyjne w obszarze geografia. Zajęcia prowadzone będą w formie wideokonferencji przez nauczycieli akademickich w sali szkolnej Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Tuchowie wyposażonej w pracownię multimedialną w ramach projektu Małopolskiej Chmury Edukacyjnej (MChE). Zajęcia prowadzone będą wg scenariuszy wypracowanych w ramach projektu koordynacyjnego. Zajęcia realizowane w ramach projektu nie będą kolidowały z zajęciami szkolnymi realizowanymi w ramach podstawy programowej.
 9. Wyjazd na uczelnię na zajęcia stacjonarne wykraczające poza podstawę programową kształcenia na poziomie szkoły ponadpodstawowej wykorzystujące nowoczesne technologie komunikacyjne w obszarze informatyka, prowadzone przez nauczycieli akademickich. W roku szkolnym odbędzie się 1 wyjazd dla danego obszaru tematycznego.

Kryteria przyjęć i rekrutacja do projektu
§ 2

 1. Do udziału w rekrutacji na dodatkowe zajęcia on – line uprawnione są osoby, które spełniają łącznie następujące kryteria:
  1. są uczniami Technikum w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Tuchowie;
  2. mieszkają i/lub uczą się na terenie Województwa Małopolskiego;
  3. są zainteresowani udziałem w zajęciach z obszaru informatyka (formularz zgłoszeniowy);
  4. posiadają kompetencje pozwalające na udział w zajęciach wykraczających ponad podstawę programową kształcenia z informatyki (spełnienie tego kryterium zostanie określone na podstawie krótkiego testu wiedzy, przy czym liczba uzyskanych punktów na teście równoznaczna będzie z ilością przyznanych punktów; maksymalna ilość pytań to 10);
  5. nie byli uczestnikami zajęć on- line z obszaru informatyka we wcześniejszych projektach w ramach Małopolskiej Chmury Edukacyjnej (oświadczenie dyrektora szkoły)
  6. nie są uczestnikami innego projektu realizowanego w tym samym czasie w ramach RPOWM 2014-2020, w którym przewidziane formy wsparcia uczestnika są tego samego rodzaju lub zmierzają do tego samego celu/korzyści dla uczestnika projektu.
   W przypadku większej liczby chętnych uczniów na zajęcia on – line z informatyki dodatkowymi kryteriami rekrutacji, które powinni spełnić uczestnicy są:

   ETAP 1 wyższa ocena z przedmiotu odpowiadającego obszarowi tematycznemu, jaką uczeń/uczennica uzyskał na koniec semestru poprzedzającego okres realizacji projektu.
   Ocena z informatyki w roku szkolnym 2018/2019 Punktacja
   6 6
   5 5
   4 4
   3 3

   ETAP 2 w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na ETAPIE 1 - osiągnięcia w danym obszarze tematycznym (konkursy, olimpiady, itp.).
   Osiągnięcia w danym obszarze tematycznym Punktacja za udział Punktacja za zajęcie 1 do 5 miejsca
   na poziomie ogólnopolskim 5 10
   na poziomie wojewódzkim 4 8
   na poziomie powiatowym 3 6
   na poziomie międzyszkolnym 2 4
   na poziomie szkolnym 1 2
   ETAP 3 W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na ETAPIE2- Ocena z zachowania za poprzedni semestr.
   Ocena z zachowania Przyznana liczba punktów
   Wzorowe 3
   Bardzo dobre 2
   Dobre 1
   Poprawne 0
 2. W przypadku kandydatów o takiej samej liczbie punktów po wszystkich Etapach o zakwalifikowaniu do projektu decydować będzie kolejność zgłoszeń.
 3. Jeden uczeń będzie mógł wziąć udział w zajęciach tylko z jednego obszaru tematycznego przewidzianego w ramach niniejszego projektu.

Przystąpienie do projektu
§ 3

 1. Rekrutacja odbywa się od 15 września 2020 r. do 23 września 2020 r.
 2. Kandydat zainteresowany/na udziałem w zajęciach on -line będzie zobligowany do 23 września 2020r. do wypełnienia formularza zgłoszeniowego i stosownych oświadczeń dotyczących przetwarzania danych osobowych (Załącznik nr 1a) i złożenia do nauczyciela danego obszaru na terenie szkoły podczas dyżuru w sekretariacie/gabinecie. Złożone przez kandydatów dokumenty zgłoszeniowe nie podlegają zwrotowi.
 3. 24 września 2020r. odbędzie się test wiedzy badający kompetencje pozwalające na udział w zajęciach wykraczających ponad podstawę programową kształcenia z obszaru informatyka o godzinie podanej przez nauczyciela przedmiotowego. Informacja podana będzie na tablicy ogłoszeń w szkole.
 4. W przypadku uczniów niepełnoletnich dokumenty rekrutacyjne podpisuje również rodzic lub prawny opiekun. Każdy kandydat przed wypełnieniem dokumentów powinien zapoznać się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa. Oświadczenie o uczęszczaniu ucznia do danego typu szkoły, ocenę z przedmiotu odpowiadającemu danemu obszarowi tematycznemu, ocenę z zachowania oraz osiągnięcia w danym obszarze tematycznym potwierdza dyrektor (Załącznik nr 1a).
 5. W przypadku osób z niepełnosprawnością, która uniemożliwia bądź utrudnia samodzielne odczytanie formularza, pracownik biura projektu lub nauczyciel/lka lub sekretarka szkoły odczyta formularz.
 6. W przypadku osób z niepełnosprawnością pracownik biura projektu lub nauczyciel/lka/ lub sekretarka szkoły zapewni pomoc przy wypełnianiu dokumentów rekrutacyjnych i/lub wydrukuje dokumenty z zastosowaniem większej czcionki lub z możliwością edycji komputerowej.
 7. W razie stwierdzenia braków w zakresie formalnym /stwierdzeniu oczywistej omyłki kandydat zostanie wezwany do uzupełnienia formularza /poprawy oczywistej omyłki.
 8. Do dnia 25 września 2020r. Nauczyciel dokona weryfikacji dokumentów kandydatów i przygotuje do dnia 25 września 2020r. listy zakwalifikowanych oraz rezerwowych (maksymalnie 5 osób) na podstawie założeń niniejszego Regulaminu.
 9. Listy zakwalifikowanych zostaną utworzone oddzielnie dla obszarów tematycznych według punktacji, ewentualnie według kolejności zgłoszeń.
 10. Przez wyczerpanie miejsc rozumie się stworzenie listy zakwalifikowanych tj. 21 osób na zajęcia on - line z obszaru informatyka a także listy rezerwowych. W przypadku nie zrekrutowania odpowiedniej ilości uczestników, Realizator przewiduje możliwość przedłużenia terminu rekrutacji, o czym poinformuje na stronie internetowej Powiatu Tarnowskiego i Szkoły.
 11. Listy zakwalifikowanych i rezerwowych dostępne będą w sekretariacie szkoły i u nauczyciela zaangażowanego w rekrutację. Osoby zakwalifikowane otrzymają informację zwrotną od nauczycieli.
 12. Osoby z niepełnosprawnościami, które zakwalifikowały się do udziału w projekcie i będą chciały skorzystać z możliwości dostosowania wsparcia do ich indywidualnych potrzeb, zobligowane są do złożenia do dnia 29 września 2020r. formularza zgłoszeniowego (Załącznik 1b) w celu podjęcia przez Realizatora działań zmierzających do dostosowania form wsparcia do indywidualnych potrzeb.
 13. Osoby, które nie zakwalifikowały się w wyniku rekrutacji zostaną wpisane na listę rezerwową.
 14. W przypadku rezygnacji z udziału w danych zajęciach z powodów losowych, zdrowotnych itp. osoby z listy rezerwowej zajmą miejsce rezygnującej osoby zakwalifikowanej w kolejności zgodnej z listami, o których mowa w pkt 13.
 15. Pierwszego dnia udziału w zajęciach on -line każdy z uczniów podpisuje „Deklarację uczestnictwa w projekcie” (Załącznik nr 2) oraz inne dokumenty związane z realizacją zajęć on- line. Podpisanie deklaracji uczestnictwa w projekcie jest zobowiązaniem ucznia do czynnego i pełnego udziału w działaniach projektowych. W przypadku osób niepełnoletnich deklarację podpisują również rodzice/opiekunowie prawni.
 16. Do dnia 30 września 2020 r. nauczyciele przedmiotowi sporządzą protokół z rekrutacji oraz przekażą dokumenty rekrutacyjne do biura projektu – Starostwo Powiatowe w Tarnowie, ul. Narutowicza 38, 33-100 Tarnów, pokój 320.
 17. Wszystkie informacje i formularze związane z rekrutacją dostępne są w biurze projektu – Starostwo Powiatowe w Tarnów, ul. Narutowicza 38, 33 - 100 Tarnów, w sekretariacie szkoły i u nauczycieli przedmiotowych oraz na stronach internetowych Powiatu Tarnowskiego: www.powiat.tarnow.pl a także Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Tuchowie: www.ckziu.tuchow.pl.Opis miejsca składania dokumentów rekrutacyjnych zawiera § 7.

Uprawnienia i obowiązki uczestnika projektu
§ 4

 1. W szkole objętej projektem, osoby zakwalifikowane wyłonione w drodze rekrutacji będą uczestniczyć w 30 godz. zajęć on - line (1 godz = 45 min) w obszarze informatyka w roku szkolnym 2020/2021; nie częściej niż 1 raz w tygodniu w godz. 7.30 do 9.00.
 2. Zajęcia rozpoczną się najwcześniej w drugiej połowie października 2020 r.
 3. W tym samym czasie w zajęciach on - line weźmie udział tylko jedna grupa uczniów.
 4. Jeden raz w roku szkolnym grupa weźmie udział w zajęciach stacjonarnych na uczelni, na które zapewniony będzie transport i opieka.
 5. Każdy uczestnik zobowiązany jest do potwierdzania - podpisywania listy obecności na każdych zajęciach oraz na zajęciach stacjonarnych na uczelni.
 6. Każdemu uczestnikowi projektu zostaną zapewnione materiały biurowe.
 7. Każdy uczestnik zobowiązany jest do:
  1. kulturalnego zachowania podczas zajęć, odnoszenia się z szacunkiem do pozostałych uczestników i prowadzących,
  2. regularnego, terminowego i aktywnego uczestniczenia w zajęciach on - line,
  3. wypełnienia na zakończenie zajęć on - line ankiety ewaluacyjnej,
  4. wypełnienia na początku i na zakończenie zajęć on - line testu wiedzy,
 8. Minimum 80% obecności gwarantuje ukończenie zajęć przez uczestnika.
 9. Realizator dopuszcza usprawiedliwione nieobecności uczestnika na zajęciach on - line spowodowane chorobą lub zdarzeniami losowymi. Podstawą usprawiedliwienia nieobecności na szkoleniu mogą być:
  1. zwolnienie lekarskie,
  2. pisemne wyjaśnienie nieobecności z przyczyn losowych.
 10. Każdy uczeń ma prawo oczekiwać:
  1. godnego traktowania ze strony prowadzących i innych uczestników zajęć,
  2. rzetelnego i sumiennego prowadzenia zajęć z wykorzystaniem zasad dydaktyki,
  3. zapewnienia bezpieczeństwa podczas uczestniczenia w zajęciach.

Zasady rezygnacji z uczestnictwa w Projekcie
§5

 1. W przypadku rezygnacji uczestnika z zajęć on – line zobowiązany jest on złożyć na ręce nauczyciela przedmiotowego co najmniej z tygodniowym wyprzedzeniem przed rozpoczęciem zajęć on - line stosowne oświadczenie o rezygnacji z podaniem jej powodu (Załącznik nr 3). Ponadto jest zobowiązany zwrócić Realizatorowi materiały do zajęć, które otrzymał.
 2. Rezygnacja z udziału w projekcie możliwa jest tylko w uzasadnionych przypadkach i następuje poprzez złożenie pisemnego oświadczenia przed rozpoczęciem kolejnych zajęć na formularzu opracowanym przez Realizatora projektu i dostępnym w biurze projektu.
 3. Uzasadnione przypadki, o których mowa w ust. 1 niniejszego § mogą wynikać z przyczyn natury zdrowotnej lub działania siły wyższej i z zasady nie mogą być znane przez uczestnika w momencie rozpoczęcia udziału w projekcie. W sytuacji, gdy przyczyną rezygnacji jest zdarzenie losowe, uczestnik zobowiązany jest przedłożyć do oświadczenia potwierdzającą ten fakt dokumentację.
 4. Realizator zastrzega sobie prawo do skreślenia uczestnika z listy uczestników projektu w przypadku naruszenia przez niego niniejszego regulaminu oraz zasad współżycia społecznego w szczególności w przypadku naruszenia nietykalności cielesnej innego uczestnika lub nauczyciela, udowodnionego aktu kradzieży lub szczególnego wandalizmu oraz uczestniczenia w zajęciach on – line pod wypływem alkoholu lub innych środków odurzających.
 5. W przypadku rezygnacji lub skreślenia uczestnika z listy osób zakwalifikowanych do projektu, jego miejsce zajmie pierwsza osoba z listy rezerwowej (zgodnie z zasadami zawartymi § 3 ust. 13 i 14).

Kontrola
§6

 1. Uczestnik przez cały okres trwania zajęć on – line może zostać poddany kontroli w miejscu odbywania zajęć on - line przez koordynatorów oraz pracowników Zespoły ds. Kontroli Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości.
 2. Każdy przypadek niezgodności wykryty na etapie realizacji zajęć on - line, będzie rozpatrywany indywidualnie i może skutkować zastosowaniem § 5 ust. 4.

Dostępność i otwartość projektu dla osób z niepełnosprawnościami
§7

 1. Osoby z niepełnosprawnościami, które zakwalifikowały się do udziału w projekcie i będą chciały skorzystać z możliwości dostosowania wsparcia do ich indywidualnych potrzeb, złożą formularz zgłoszeniowy (Załącznik nr 1b) oraz przedstawią do wglądu stosowny dokument: orzeczenie o (stopniu) niepełnosprawności (lub orzeczenie równoważnego) lub zaświadczenie od lekarza, odpowiednie orzeczenie lub inny dokument poświadczający stan zdrowia w celu dostosowania do ich potrzeb sposobu organizacji form wsparcia z uwzględnieniem rodzaju i stopnia niepełnosprawności.
 2. Dostęp dla osób z niepełnosprawnościami do udziału w projekcie uwzględnia perspektywę i sytuację osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności, w szczególności osób z niepełnosprawnych ruchową, niewidomych i słabowidzących, głuchych i słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, z zaburzeniami lub chorobami psychicznymi, z trudnościami komunikacyjnymi i uwzględnia traktowanie osób niepełnosprawnościami na równi ze swoimi pełnosprawnymi rówieśnikami zarówno w zakresie udziału, użytkowania, zrozumienia, komunikowania się, skorzystania z efektów.
 3. Zakwalifikowanym uczestnikom/czkom z niepełnosprawnościami zostanie uwzględnione wsparcie na wyrównywanie szans (na przykład: asystent osoby z niepełnosprawnością, tłumacz przewodnik) oraz zapewniona elastyczność form wsparcia(na przykład: wydłużony czas trwania szkoleń – potrzeba tłumaczenia na język migowy, konieczność wolniejszego mówienia, zapewnienie bezpieczeństwa psychicznego (na przykład: poprzez zapewnienie odpowiedniej przestrzeni, zwiększenie liczby godzin, wolniejsze tempo prowadzenia spotkania lub indywidualne spotkanie dla osób o obniżonej normie intelektualnej), jeśli osoba zgłosi ten fakt zgodnie z § 3 ust.12.
 4. W przypadku uczestnika z niepełnosprawnością możliwe jest sfinansowanie kosztów racjonalnego usprawnienia tj. koniecznej i odpowiedniej zmiany oraz dostosowania w celu zapewnienia osobom z niepełnosprawnościami możliwości korzystania z wszelkich praw człowieka i podstawowych wolności oraz ich wykonywania na zasadzie równości z innymi osobami. Oznacza to możliwość sfinansowania specyficznych działań dostosowawczych tj.: tłumacz języka migowego, transport niskopodłogowy, dostosowanie infrastruktury (budynku, programy komputerowe powiększające, mówiące, drukarki materiałów w alfabecie Braille’a), osoby asystujące, odpowiednie dostosowanie żywienia adekwatnych do specjalnych potrzeb edukacyjnych wynikających z niepełnosprawności w oparciu o indywidualnie przeprowadzoną diagnozę potrzeb w tym zakresie. W związku z faktem, iż jest to projekt ogólnodostępny mechanizm ten jest uruchamiany w momencie pojawienia się w projekcie osoby z niepełnosprawnością, a limit przewidziany na sfinansowanie ww. mechanizmu wynosi 12 tys. PLN/ osobę
 5. Dostępność biura projektu:
  Budynek zlokalizowany w pobliżu przystanku autobusowego:
  Narutowicza 04 – Łazienna: 1, 2, 11, 12, 30, 31, 208, 225, 227, linie pozamiejskie kierunek: gmina Tuchów, gmina Ryglice, gmina Pleśna, gmina Rzepiennik Strzyżewski, gmina Gromnik, gmina Ciężkowice, gmin Szerzyny, Pilzno, Gorlice (odległość od budynku ok 20m)
  Narutowicza 01 – Wodna: 1, 11 (odległość od budynku ok 30m)
  Narutowicza 03 – Cmentarza: 31, 201, 225, 227 (odległość od budynku ok 160m)
  Bema 02 – Targowa: 2, 9, 12, 30 (odległość od budynku ok 300m)
  Obok budynku dostępne są 2 miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami oznaczone kolorem niebieskim.
  Wejście do budynku oraz przemieszczanie się po piętrach Starostwa Powiatowego umożliwiają szerokie drzwi oraz winda. Teren wokół starostwa jest równy, powierzchnia jest utwardzona bez wyraźnych różnic w poziomach. W drzwiach wejściowych brak progu.
  Wewnątrz budynku (na parterze) znajduje się toaleta dostosowana dla osób z niepełnosprawnościami.
  Na schodach jest powierzchnia antypoślizgowa, przy schodach są poręcze z jednej strony. Oznaczenia krawędzi stopni na schodach dla osób z dysfunkcją wzroku.
  Wszystkie drzwi wewnętrzne są o szerokości umożliwiającej poruszanie się osobie na wózku inwalidzkim, bez progów. Przeszklone drzwi na wysokości wzroku oklejone pasem w kontrastowym kolorze.
  Szerokość korytarzy pozwala swobodnie poruszać się osobom na wózkach, brak różnicy poziomów. Korytarze są jasne, bez wystających przeszkód.
  Tablice informacyjne znajdujące się w budynku są w kolorach kontrastowych.
  Mobilne podjazdy umożliwiające niepełnosprawnym swobodne poruszanie się na wózku inwalidzkim oraz bezpieczne pokonywanie schodów – dotyczy sali konferencyjnej.
 6. Dostępność miejsca rekrutacji w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Tuchowie:

  Otoczenie szkoły
  Budynek CKZIU w Tuchowie zlokalizowany jest ok 250 m od przystanku autobusowego i dworca kolejowego.
  Obok budynku szkoły jest parking z 1 miejscem dla osób z niepełnosprawnością.
  Teren wokół budynku (aleje, boiska sportowe) jest utwardzony i ma gładką powierzchnię, dostosowaną do poruszania się na wózkach, pozbawioną krawężników i progów.
  Do szkoły prowadzi chodnik.
  Bramka wejściowa na teren szkoły jest odpowiedniej szerokości, umożliwiająca wjazd osobie poruszającej się na wózku inwalidzkim.
  Znaki wskazujące dogodne dla osoby na wózku wejście do budynku.

  Wejście do budynku
  Główne wejście jest łatwe do odnalezienia – dobrze oznakowane i oświetlone.
  Wejście do budynku szkoły oraz warsztatów szkolnych jest utwardzone o równej nawierzchni.
  Wejście do budynku oraz przemieszczanie się po piętrach umożliwiają szerokie drzwi . W budynku planowany jest montaż windy zapewniającej osobom poruszającym się na wózku inwalidzkim wjazd na wyższe piętra.

  Schody
  Pierwszy i ostatni stopień schodów jest oznaczony jaskrawą farbą / taśmą odblaskową o szerokości minimum 5 cm, kontrastującą z kolorem posadzki zarówno na powierzchni poziomej i pionowej stopnia, w przypadku biegu o trzech stopniach oznakowane krawędzie wszystkich stopni. Na schodach wewnętrznych i korytarzach jest powierzchnia antypoślizgowa, o zróżnicowanej fakturze i kolorystyce. Oznaczenia krawędzi stopni na schodach dla osób z dysfunkcją wzroku. Przy schodach są poręcze z jednej/ dwóch strony na odpowiedniej wysokości.

  Ciągi komunikacyjne
  Korytarze bardzo szerokie ( co najmniej 150 cm) i jasne. Ciągi piesze zapewniają bezpieczeństwo i komfort użytkowników, brak przeszkód: gabloty, kwietniki, meble, przybory do sprzątania na całej długości ciągu.
  Zapewniony jest kontrast pomiędzy całością ścian a podłogą.
  Powierzchnie ścian są pomalowane matowymi farbami o ciepłych i stonowanych barwach.

  Drzwi wewnętrzne
  Drzwi wewnętrzne są lekkie i szerokie. Szerokość światła drzwi nie mniejsza niż 90 cm. Drzwi szklane są oznaczone dwoma kontrastowymi pasami (optymalnie w kolorze żółtym) o szerokości 10 cm na wysokości około 160 cm. Wszystkie drzwi są wyposażone w klamki/uchwyty niewymagające ściskania bądź przekręcania i umożliwiają obsługę jedną ręką.
  Klamki/uchwyty/włączniki, przyciski i oznaczenia znajdują się na wysokości 80 cm -120 cm., w drzwiach brak progów co umożliwia swobodne poruszanie się.

  Detale użytkowe
  Ergonomiczne detale użytkowe (klamki drzwiowe, okienne, włączniki światła) są obsługiwane jedną ręką i nie wymagają ruchu obrotowego nadgarstkiem, mocnego chwytania i ściskania; gwarantują, że każdy może ich użyć/z nich skorzystać, bez wymagania pełnej sprawności manualnej czy dużej siły, umieszczone są w dostępnym miejscu na wysokości 80 cm -120 cm.

  Tablice informacyjne/oznaczenia
  Tablice informacyjne w szkole są duże i czytelne. Tablice informacyjne o kontrastowych kolorach i powiększonym druku. Informacje przekazywane są również z wykorzystaniem piktogramów. Budynek nie posiada rozwiązań w sposobie komunikacji za pomocą dźwięku i pisma Braille’a.

  Sale szkolne
  Wielkość klas/sal oraz innych pomieszczeń jak jadalnia, świetlica, szatnia umożliwia poruszanie się uczniom lub innym osobom na wózkach inwalidzkich i ze sprzętem ortopedycznym. Przestrzenie manewrowe o wymiarach 150 cm x 150 cm, pozwalają na obrócenie wózka inwalidzkiego o 180 stopni.
  W salach jest dobrej jakości akustyka(bez pogłosów, echa). Oświetlenie w salach jest odpowiednie, światło dzienne jest kontrolowane poprzez możliwość zasłonięcia okien. Oświetlenie elektryczne jest łagodne, nieoślepiające, nie migocze i nie generuje niepożądanego hałasu.
  Klasy/sale są wyposażone w stoliki i osobne siedziska oraz stoliki umożliwiające podjechanie wózkiem. Istnieje możliwość dla osoby poruszającej się na wózku zapewnienie przestrzeni na nogi o wysokości minimum 70 cm, szerokości minimum 75 cm i głębokości minimum 40 cm. Stoły i ławki mają zaokrąglone narożniki. Kolory blatów zapewniają odpowiedni kontrast wizualny z otoczeniem, są jednobarwne, bez wzorów i niebłyszczące (błyszczące powierzchnie odbijają światło i mogą zmniejszyć widoczność).
  Meble są umocowane w sposób pozwalający na ich łatwy demontaż. Liczba mebli stacjonarnych (zainstalowanych na stałe na przykład poprzez przymocowanie do elementów konstrukcyjnych budynku) jest minimalizowana, dzięki czemu pracownicy w razie potrzeby mogą łatwo przeorganizować przestrzeń i dostosować wnętrze do zróżnicowanych potrzeb uczniów i rodzaju prowadzonych zajęć. Jednocześnie meble i urządzenia są stabilne, aby zredukować ryzyko ich przypadkowego przemieszczenia czy przewrócenia się.
  W salach jest łatwy i wygodny dostęp do specjalistycznych zasobów TIK, rzeczy osobistych, pomocy i sprzętu do poruszania się. Miejsca przeznaczone na pomoce naukowe w pomieszczeniach (salach/klasach) na dostępnych dla każdego półkach.
  Tablica (w tym także tablica interaktywne i ekrany) jest zawieszona tak, aby uczeń na wózku też mógł z niej korzystać. Tablica i miejsce ekspozycji dekoracji są dobrze widoczne z każdego miejsca sali. Tablice nie odbijają światła.
  Nasza szkoła zapewnia komfort cieplny, szczególnie dla osób o ograniczonej sprawności ruchowej lub osób, które nie potrafią wyrazić swoich potrzeb, wentylację zapewniającą wysoki poziom tlenu w celu uniknięcia senności lub dyskomfortu, minimalizuje hałas w tle i konflikty w grupie.
  Sekretariat (w którym składane będą dokumenty rekrutacyjne) znajduje się na parterze. Do sekretariatu prowadzi szeroki i jasny korytarz. Drzwi są o szerokości umożliwiającej poruszanie się osobom z niepełnosprawnością. Oświetlenie sekretariatu jest odpowiednie, umożliwia osobie niedosłyszącej czytanie z ruchu warg.

  Strona internetowa
  Strona internetowa naszej placówki jest zbudowana zgodnie ze standardem WCAG 2.0 na poziomie AA.
  Szkoła posiada udźwiękowiony sprzęt komputerowy.
  Istnieje możliwość dostępności materiałów bieżących (lekcji, opracowań) w postaci elektronicznej;

  Biblioteka
  Przestrzeń biblioteczna umożliwia poruszanie się osobom na wózku inwalidzkim. Biblioteka samoobsługowa przed miejscami składowania zapewniona przestrzeń postojowa o wymiarach 90 cm -120 cm, która pozwala na przedni bądź boczny podjazd wózkiem inwalidzkim.
  Półki, gabloty, komody i systemy samodzielnego wyszukiwania są na wysokości, która umożliwia użytkownikom wózków inwalidzkich samodzielne i wygodne korzystanie z materiałów w zasięgu ręki- maksymalnie 135 cm od posadzki. Poza tą przestrzenią znajdują się elementy, z których osoba z niepełnosprawnością nie będzie musiała korzystać.
  Klamki do drzwi od szaf znajdują się na wysokości 80 cm - 120 cm od posadzki.
  Przekładki do książek są duże i widoczne. Oznaczenia są pisane w sposób kontrastowy (na przykład granatową lub czarną czcionka na białym tle). Czcionka jest duża (minimum18. Wszystkie oznaczenia są czytelne zarówno wzrokowo jak i dotykowo.
  Wyposażenie biblioteki w sprzęt pozwalający na przetwarzanie materiałów drukowanych do postaci elektroniczne, książki dostępne również w formacie e-booka.
  Na wyposażeniu biblioteki znajduje się lupa lub lupa elektroniczna. Cyfrowy system ewidencji książek (o ile tworzony) jest zbudowany zgodnie ze standardem WCAG 2.0 na poziomie AA.

Równość szans udziału w projekcie
§ 8

 1. Podczas rekrutacji Realizator i Szkoła będą się kierować Zasadą Równości Szans Kobiet i Mężczyzn oraz Zasadą Równość Szans i Niedyskryminacji. Decyzje Realizatora i Szkoły nie mogą nikogo dyskryminować z uwagi na płeć, stan zdrowia, niepełnosprawność, wyznanie, poglądy, rasę, przekonania.
 2. Realizator w chwili pojawienia się w Projekcie osoby z niepełnosprawnością dołoży wszelkich starań, aby sprostać oczekiwaniom osób z niepełnosprawnością względem dostępności.

Przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji i promocji projektu
§ 9

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych na potrzeby rekrutacji uczestników projektu oraz w celach promocyjnych i informacyjnych związanych z realizacją projektu jest Powiat Tarnowski z siedzibą w Tarnowie przy l. Narutowicza 38, 33-100 Tarnów
 2. Z administratorem można skontaktować się:
  • poprzez pocztę elektroniczną pod adresem Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,
  • telefonicznie +48 14 688 33 00,
  • listownie – kierując korespondencję na adres siedziby administratora
 3. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się:
  • poprzez pocztę elektroniczną pod adresem Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,
  • listownie – kierując korespondencję na adres siedziby administratora.
 4. Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Administratora oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych.
 5. Dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia rekrutacji do projektu oraz w celach promocyjnych i informacyjnych związanych z realizacją projektu.
 6. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi zgoda, o której mowa w art. 6 ust. 1 lit. a) oraz – w przypadku osoby z niepełnosprawnością w odniesieniu do danych dotyczących stanu zdrowia - w art. 9 ust. 2 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), w skrócie RODO.
 7. W czynnościach służących realizacji celów, o których mowa w punkcie 3 będzie uczestniczyła Szkoła. Oznacza to, że szkoła ta będzie także uczestniczyła w procesie przetwarzania danych osobowych kandydatów i uczestników projektu.
 8. Dane osobowe mogą zostać udostępnione Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (w skrócie IZ RPO WM), Instytucji Pośredniczącej - Małopolskiemu Centrum Przedsiębiorczości z siedzibą w Krakowie przy ul. Jasnogórskiej 11, 31- 358 Kraków, podmiotom realizującym badania ewaluacyjne na zlecenie IZ RPO WM 2014 – 2020.
 9. Dane osobowe mogą również zostać udostępnione specjalistycznym podmiotom, realizującym na zlecenie w/w podmiotów kontrole i audyt projektów realizowanych w ramach RPO WM.
 10. Dane dotyczące wizerunku mogą zostać umieszczone w zasobach Małopolskiej Chmury Edukacyjnej, udostępnione na stronie internetowej Realizatora projektu oraz szkoły, opublikowane w mediach tradycyjnych i elektronicznych.
 11. Podanie danych nie jest obowiązkowe, niemniej brak danych – z wyłączeniem danych o niepełnosprawności oraz danych dotyczących wizerunku – uniemożliwi udział w procesie rekrutacji.
 12. W przypadku osoby z niepełnosprawnością, niepodanie danych dotyczących stanu zdrowia uniemożliwi dostosowanie realizacji projektu do jej indywidualnych potrzeb w tym zakresie.
 13. Osoba, której dane dotyczą posiada:
  • prawo dostępu do treści swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
  • prawo do sprostowania danych,
  • prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, przy czym przepisy odrębne mogą wyłączyć możliwość skorzystania z tego prawa,
  • prawo do cofnięcia - w dowolnym momencie - zgody na przetwarzanie danych,
  • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
 14. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 25 lat licząc od dnia 31 grudnia roku następującego po rozliczeniu projektu.
 15. Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie, w celach innych niż promocja projektu, została zawarta w załączniku nr 2 do regulaminu - Oświadczenie uczestnika projektu „Informatyka – stawiam na rozwój IV edycja”.

Postanowienia końcowe
§ 10

 1. Na zakończenie zajęć on - line każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie wydawane na podstawie testów badających poziom wzrostu/nabycia kompetencji kluczowych i uniwersalnych umiejętności niezbędnych na rynku pracy przeprowadzonych po ostatnich zajęciach.
 2. Wszystkie działania realizowane w ramach projektu „Informatyka – stawiam na rozwój IV edycja” są współfinansowane w ramach Działania 10.1. Rozwój kształcenia ogólnego Poddziałania 10.1.4 Małopolska Chmura Edukacyjna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014- 2020. Udział w projekcie jest bezpłatny, koszty jego realizacji pokrywane są w 5% z budżetu Powiatu Tarnowskiego, 95% z Unii Europejskiej i Budżetu Państwa.
 3. Ogólny nadzór nad realizacją Projektu, a także rozstrzyganie spraw, które nie są uregulowane niniejszym Regulaminem, należą do kompetencji Koordynatora merytorycznego i Koordynatora finansowego Projektu.
 4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 15.09.2020 r.

Załącznik: Zasady przetwarzania danych osobowych - plik PDF


baner fepr rp m ueefs

30 czerwca 2021 r. zakończyła się realizacja projektu „Informatyka – stawiam na rozwój IV edycja” Poddziałanie 10.1.4 RPO WM 2014-2020.

Projekt realizowany był od 01 września 2020 do 30 czerwca 2021. Polegał na realizacji zajęć pozalekcyjnych on-line dla uczniów Technikum wchodzącego w skład Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Tuchowie chcących rozwijać zainteresowania mające na celu podniesienie kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw/umiejętności niezbędnych na rynku pracy.

Cel projektu - podniesienie kompetencji kluczowych i właściwych postaw niezbędnych na rynku pracy u 21 uczniów Technikum w CKZiU Tuchów w okresie wrzesień 2020 do czerwiec 2021 osiągnięto poprzez realizację zajęć pozalekcyjnych, które odbywały się w dwóch semestrach roku szkolnego 2020/2021 - on-line w formie wideokonferencji z nauczycielami akademickimi, dzięki czemu uczniowie Technikum poszerzali swoją wiedzę z obszaru informatyka.

Zajęcia on-line z obszaru informatyka dla uczniów w Technikum

Na zajęcia uczęszczało 21 uczestników (4 kobiet i 17 mężczyzn, 0 osób z niepełnosprawnością)- uczniów/uczennic Technikum zakwalifikowanych zgodnie z kryteriami rekrutacji do projektu określonymi w regulaminie przyjętym 1568.2020 z dnia 15 września 2020 r. przez Zarząd Powiatu Tarnowskiego.

Zajęcia rozpoczęły się w dniu 03.11.2020 r. a zakończyły się 20.04.2021 r. Zajęcia odbywały się w formie wideokonferencji z nauczycielami akademickimi Wyższej Szkoły Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej. Na zajęciach zapewniony był udział nauczyciela informatyki Pana Łukasza Archamowicza. Na zajęciach realizowane były tematy zgodnie ze scenariuszami opracowanymi przez pracowników akademickich.
Zajęcia ze względu na zagrożenie epidemiczne wywołane koronowirusem COVID-1 odbywały się zdalnie tj. uczniowie i nauczyciel włączali się z domów.

Ze względu na panującą pandemię koronowirusa COVID- 19 oraz zamknięcie szkół i uczelni, tym samym wprowadzenie przez Ministra Edukacji i Nauki nauki zdalnej nie odbył się zaplanowany wyjazd na uczelnię wyższą.

Wszyscy uczestnicy/czki spełnili/ ły warunek min 80% obecności na zajęciach.
Na pierwszych i ostatnich zajęciach przeprowadzono testy opracowane przez nauczycieli akademickich z wykorzystaniem technologii informacyjno - komunikacyjnych ze względu na obowiązujące przepisy dotyczące nauczania w szkołach tj. prowadzenie nauki zdalnej.
Testy na wejście miały na celu sprawdzenie wyjściowego poziomu wiedzy i umiejętności uczestników na rozpoczęcie zajęć.
W teście uczestniczyli wszyscy uczestnicy objęci działaniami projektowymi, z wyjątkiem 1 mężczyzny, który zrezygnował z udziału w projekcie. Wyniki testów zostały wykorzystywane do oceny osiągnięcia założonych wskaźników w projekcie.
Wszyscy uczniowie i uczennice, otrzymali pozytywny wynik testu i ankiety, w związku z tym odebrali zaświadczenia i tym samym został potwierdzony fakt nabycia kompetencji kluczowych po opuszczeniu programu przez 20 uczniów, którzy uczestniczyli w zajęciach on–line z obszaru informatyka w Technikum.

Łącznie w dwóch semestrach roku szkolnego 2020/2021 odbyło się:

 • 30 godz. zajęć on-line z obszaru informatyka w Technikum

Wszystkie zakładane do osiągnięcia wskaźniki dla projektu „Informatyka – stawiam na rozwój IV edycja” zostały osiągnięte.

Tłumacz Google

baner bottom 01 bip

baner bottom 01 infocar

centrum paderewskiego kasna dolna

toikiwop

strefa przedsiebiorcy

dwdjt

zaloguj się