dzisiaj jest: 5 października 2022 r.   ::    imieniny: Igor, Placyd, Apolinary

baner top pomoc osobom niepelnosprawnym

baner top geodezja

baner top internetowa rezerwacja wizyt wtk

Monitoring Powodziowy Powiatu Tarnowskiego

Programy Unii Europejskiej

"Informatyka - stawiam na rozwój III edycja"

rozmiar tekstu w artykule:

baner fepr rp m ueefs

1 września br. rozpoczęła się realizacja projektu "Informatyka - stawiam na rozwój III edycja".

W ramach projektu planowane są dodatkowe zajęcia pozalekcyjne on-line dla uczniów Technikum w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Tuchowie chcących rozwijać zainteresowania i mające na celu podniesienie kompetencji kluczowych oraz uniwersalnych umiejętności niezbędnych na rynku pracy w wymiarze 30godz lekcyjnych w roku szkolnym 2019/2020. Zajęcia zaplanowano w formie wideokonferencji z nauczycielami akademickimi dzięki czemu uczniowie będą poszerzać swoją wiedzę z obszaru informatyka. Planuje się utworzenie 1 grupy 18-osobowej. W ramach projektu uczniowie jeden raz odbędą zajęcia bezpośrednio na uczelni - Wyższej Szkole Ekologii i Turystyki w Suchej Beskidzkiej, na który zapewniony będzie transport. W celu prawidłowej realizacji zajęć zapewniony będzie udział nauczyciela bezpośrednio związanego z obszarem tematycznym. Ogólna wartość projektu to 6264,80 zł , w tym dofinansowanie 5951,56 zł i wkład własny powiatu 5% tj. 313,24 zł. Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014- 2020 Priorytet X, Działanie 10.1. Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałania 10.1.4 Małopolska Chmura Edukacyjna.


Dnia 30 września br. rozpoczyna się rekrutacja do projektu "Informatyka - stawiam na rozwój III edycja". Rekrutacja potrwa do 8 października 2019 r.

W ramach projektu zostanie utworzona jedna grupa 18 osobowa, która będzie uczestniczyć w zajęciach on-line z obszaru informatyka. Zachęcamy do zapoznania się z Regulaminami oraz do udziału w projekcie.

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

"Informatyka - stawiam na rozwój III edycja" realizowanego w ramach X Osi Priorytetowej Wiedza i Kompetencje Działania 10.1. Rozwój kształcenia ogólnego Poddziałania 10.1.4 Małopolska Chmura Edukacyjna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014- 2020
Realizator projektu: Powiat Tarnowski
Termin realizacji: 1 września 2019 do 30 czerwca 2020

Zasady ogólne

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa dotyczy projektu „Informatyka - stawiam na rozwój III edycja" realizowanego przez Powiat Tarnowski ul. Narutowicza 38, 33-100 Tarnów w okresie od 1 września 2019 do 30 czerwca 2020 roku w ramach Działania 10.1. Rozwój kształcenia ogólnego Poddziałania 10.1.4 Małopolska Chmura Edukacyjna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego
na lata 2014-2020


§ 1

Użyte w Regulaminie określenia i skróty oznaczają:

 1. Projekt: należy rozumieć projekt „Informatyka - stawiam na rozwój III edycja".
 2. Realizator: Powiat Tarnowski - Starostwo Powiatowe w Tarnowie, który zapewni właściwą realizację zadań wynikających z wyżej wymienionego projektu oraz Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Tuchowie.
 3. Uczestnik: uczeń/uczennica Technikum z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Tuchowie któremu zostało udzielone wsparcie w ramach projektu.
 4. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa: niniejszy dokument określający zasady rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Informatyka - stawiam na rozwój III edycja" dla uczniów uczęszczających do szkół ponadpodstawowych prowadzących kształcenie ogólne wymienionych w § 1 pkt 3.
 5. Rekrutacja: selektywny wybór uczniów do danej formy wsparcia z listy kandydatów oraz ustalenie listy rezerwowej wg kryteriów określonych niniejszym Regulaminem.
 6. Szkoła – Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Tuchowie.
 7. Zajęcia on-line: zajęcia wykraczające poza podstawę programową kształcenia na poziomie szkoły ponadpodstawowej wykorzystujące nowoczesne technologie komunikacyjne w obszarze informatyka dla Technikum. Zajęcia prowadzone będą w formie wideokonferencji przez nauczycieli akademickich w sali szkolnej Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Tuchowie wyposażonej w pracownię multimedialną w ramach projektu Małopolskiej Chmury Edukacyjnej (Poddziałanie 2.1.3 RPO WM). Zajęcia prowadzone będą wg scenariuszy wypracowanych w ramach projektu koordynacyjnego. Zajęcia realizowane w ramach projektu nie będą kolidowały z zajęciami szkolnymi realizowanymi w ramach podstawy programowej.
 8. Wyjazdy na uczelnie na zajęcia stacjonarne wykraczające poza podstawę programową kształcenia na poziomie szkoły ponadpodstawowej wykorzystujące nowoczesne technologie komunikacyjne w obszarze informatyka, prowadzone przez nauczycieli akademickich. W roku szkolnym odbędzie się 1 wyjazd dla danego obszaru tematycznego.

Kryteria przyjęć i rekrutacja do projektu
§ 2

 1. Do udziału w rekrutacji na dodatkowe zajęcia on-line w obszarze informatyka uprawnione są osoby, które spełniają łącznie następujące kryteria:
  1. są uczniami Technikum w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Tuchowie;
  2. mieszkają i/lub uczą się na terenie Województwa Małopolskiego;
  3. są zainteresowani udziałem w zajęciach z obszaru informatyka (formularz zgłoszeniowy);
  4. posiadają kompetencje pozwalające na udział w zajęciach wykraczających ponad podstawę programową kształcenia z informatyki (spełnienie tego kryterium zostanie określone na podstawie krótkiego testu wiedzy, przy czym liczba uzyskanych punktów na teście równoznaczna będzie z ilością przyznanych punktów; maksymalna ilość pytań to 10);
  5. nie byli uczestnikami zajęć on-line z obszaru informatyka we wcześniejszych projektach w ramach Małopolskiej Chmury Edukacyjnej (oświadczenie dyrektora szkoły)
  6. nie są uczestnikami innego projektu realizowanego w tym samym czasie w ramach RPOWM 2014-2020, w którym przewidziane formy wsparcia uczestnika są tego samego rodzaju lub zmierzają do tego samego celu/korzyści dla uczestnika projektu.
   W przypadku większej liczby chętnych uczniów na zajęcia on-line z informatyki dodatkowymi kryteriami rekrutacji, które powinni spełnić uczestnicy są:
   • ETAP 1 wyższa ocena z przedmiotu odpowiadającego obszarowi tematycznemu, jaką uczeń/uczennica uzyskał na koniec semestru poprzedzającego okres realizacji projektu
    Ocena z informatyki w roku szkolnym 2018/2019 Punktacja
    6 6
    5 5
    4 4
    3 3
   • ETAP 2 w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na ETAPIE 1 - osiągnięcia w danym obszarze tematycznym (konkursy, olimpiady, itp.)
    Osiągnięcia w danym obszarze tematycznym Punktacja za udział Punktacja za zajęcie 1 do 5 miejsca
    na poziomie ogólnopolskim 5 10
    na poziomie wojewódzkim 4 8
    na poziomie powiatowym 3 6
    na poziomie międzyszkolnym 2 4
    na poziomie szkolnym 1 2
   • ETAP 3 W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na ETAPIE2- Ocena z zachowania za poprzedni semestr.
    Ocena z zachowania Przyznana liczba punktów
    Wzorowe 3
    Bardzo dobre 2
    Dobre 1
    Poprawne 0
 2. W przypadku kandydatów o takiej samej liczbie punktów po wszystkich Etapach o zakwalifikowaniu do projektu decydować będzie kolejność zgłoszeń.

Przystąpienie do projektu
§ 3

 1. Rekrutacja odbywa się od 30 września 2019 r. do 8 października 2019 r.
 2. Uczeń/ uczennica zainteresowany/na udziałem w zajęciach on-line będzie zobligowany do 8 października 2019 r. do wypełnienia formularza zgłoszeniowego i stosownych oświadczeń dotyczących przetwarzania danych osobowych (Załącznik nr 1a) i złożenia do nauczyciela danego obszaru na terenie szkoły podczas dyżuru w sekretariacie/gabinecie. Złożone przez uczestników dokumenty zgłoszeniowe nie podlegają zwrotowi.
 3. 9 października 2019r. odbędzie się test wiedzy badający kompetencje pozwalające na udział w zajęciach wykraczających ponad podstawę programową kształcenia z obszaru język informatyka o godzinie podanej przez nauczyciela przedmiotowego. Informacja podana będzie na tablicy ogłoszeń w szkole.
 4. W przypadku uczniów niepełnoletnich dokumenty rekrutacyjne podpisuje również rodzic lub prawny opiekun. Każdy uczeń/uczennica przed wypełnieniem dokumentów powinien zapoznać się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa. Oświadczenie o uczęszczaniu ucznia do danego typu szkoły, ocenę z przedmiotu odpowiadającemu danemu obszarowi tematycznemu oraz osiągnięcia w danym obszarze tematycznym potwierdza dyrektor (Załącznik nr 1a).
 5. W przypadku osób z niepełnosprawnością, która uniemożliwia bądź utrudnia samodzielne odczytanie formularza, pracownik biura projektu lub nauczyciel/lka lub sekretarka szkoły odczyta formularz.
 6. W przypadku osób z niepełnosprawnością pracownik biura projektu lub nauczyciel/lka/ lub sekretarka szkoły zapewni pomoc przy wypełnianiu dokumentów rekrutacyjnych i/lub wydrukuje dokumenty z zastosowaniem większej czcionki lub z możliwością edycji komputerowej.
 7. Do dnia 10 października 2019r. Nauczyciel dokonają weryfikacji dokumentów uczniów i przygotuje do dnia 10 października 2019r. listy zakwalifikowanych oraz rezerwowych (maksymalnie 5 osób) na podstawie założeń niniejszego Regulaminu.
 8. Listy zakwalifikowanych zostaną utworzone według punktacji, ewentualnie według kolejności zgłoszeń.
 9. Listy zakwalifikowanych i rezerwowych dostępne będą w sekretariacie szkoły i u nauczyciela zaangażowanego w rekrutację. Osoby zakwalifikowane otrzymają informację zwrotną od nauczyciela.
 10. Osoby z niepełnosprawnościami, które zakwalifikowały się do udziału w projekcie i będą chciały skorzystać z możliwości dostosowania wsparcia do ich indywidualnych potrzeb, zobligowane są do złożenia do dnia 11 października 2019r. formularza zgłoszeniowego (Załącznik 1 b) w celu podjęcia przez Realizatora działań zmierzających do dostosowania form wsparcia do indywidualnych potrzeb.
 11. Przez wyczerpanie miejsc rozumie się stworzenie listy zakwalifikowanych tj. 15 osób na zajęcia on-line z obszaru informatyka z Technikum z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Tuchowie a także list rezerwowych. W przypadku nie zrekrutowania odpowiedniej ilości uczestników, Realizator przewiduje możliwość przedłużenia terminu rekrutacji, o czym poinformuje na stronie internetowej Powiatu Tarnowskiego.
 12. Osoby, które nie zakwalifikowały się w wyniku rekrutacji zostaną wpisane na listę rezerwową. W przypadku rezygnacji z udziału w projekcie przez osoby zakwalifikowane, osoby z listy rezerwowej zajmą ich miejsce w kolejności zgodnej z tymi listami.
 13. W przypadku zdarzeń losowych, zdrowotnych itp. miejsce osób rezygnujących z zajęć on – line zajmą osoby z listy rezerwowej.
 14. Pierwszego dnia udziału w zajęciach on-line każdy z uczniów podpisuje „Deklarację uczestnictwa w projekcie" (Załącznik nr 2) oraz inne dokumenty związane z realizacją zajęć on-line. Podpisanie deklaracji uczestnictwa w projekcie jest zobowiązaniem ucznia do czynnego i pełnego udziału w działaniach projektowych. W przypadku osób niepełnoletnich deklarację podpisują również rodzice/opiekunowie prawni.
 15. Do dnia 14 października 2019 r. nauczyciel przedmiotowy sporządzi protokół z rekrutacji oraz przekaże dokumenty rekrutacyjne do biura projektu – Starostwo Powiatowe w Tarnowie, ul. Narutowicza 38, 33-100 Tarnów, pokój 320.
 16. Wszystkie informacje i formularze związane z rekrutacją dostępne są w biurze projektu – Starostwo Powiatowe w Tarnów, ul. Narutowicza 38, 33 - 100 Tarnów, w sekretariacie szkoły i u nauczyciela przedmiotowego oraz na stronach internetowych Powiatu Tarnowskiego: www.powiat.okay.pl a także Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Tuchowie: www.ckziu.tuchow.pl. Opis miejsca składania dokumentów rekrutacyjnych zawiera § 8.

Uprawnienia i obowiązki uczestnika projektu
§ 4

 1. W szkole objętej projektem, osoby zakwalifikowane wyłonione w drodze rekrutacji będą uczestniczyć w 30 godz. zajęć on-line (1 godz = 45 min) w obszarze informatyka w roku szkolnym 2019/2020; nie częściej niż 1 raz w tygodniu w godz. 7.30 do 9.00.
 2. Zajęcia rozpoczną się najwcześniej od drugiej połowy października 2019 r.
 3. W tym samym czasie w zajęciach on-line weźmie udział tylko jedna grupa uczniów.
 4. Jeden raz w roku szkolnym grupa weźmie udział w zajęciach stacjonarnych na uczelni, na które zapewniony będzie transport i opieka.
 5. Każdy uczestnik zobowiązany jest do podpisywania listy obecności na każdych zajęciach oraz na zajęciach stacjonarnych na uczelni.
 6. Każdemu uczestnikowi projektu zostaną zapewnione materiały biurowe.
 7. Każdy uczestnik zobowiązany jest do:
  1. kulturalnego zachowania podczas zajęć, odnoszenia się z szacunkiem do pozostałych uczestników i prowadzących,
  2. regularnego, terminowego i aktywnego uczestniczenia w zajęciach on-line,
  3. wypełnienia na zakończenie zajęć on-line ankiety ewaluacyjnej,
  4. wypełnienia na początku i na zakończenie zajęć on-line testu wiedzy.
 8. Minimum 80% obecności gwarantuje ukończenie zajęć przez uczestnika.
 9. Realizator dopuszcza usprawiedliwione nieobecności uczestnika na zajęciach on-line spowodowane chorobą lub zdarzeniami losowymi. Podstawą usprawiedliwienia nieobecności na szkoleniu mogą być:
  1. zwolnienie lekarskie,
  2. pisemne wyjaśnienie nieobecności z przyczyn losowych.
 10. Każdy uczeń ma prawo oczekiwać:
  1. godnego traktowania ze strony prowadzących i innych uczestników zajęć,
  2. rzetelnego i sumiennego prowadzenia zajęć z wykorzystaniem zasad dydaktyki,
  3. zapewnienia bezpieczeństwa podczas uczestniczenia w zajęciach.

Zasady rezygnacji z uczestnictwa w Projekcie
§5

 1. W przypadku rezygnacji uczestnika z zajęć on – line zobowiązany jest on złożyć na ręce nauczyciela przedmiotowego co najmniej z tygodniowym wyprzedzeniem przed rozpoczęciem zajęć on-line stosowne oświadczenie o rezygnacji z podaniem jej powodu. Ponadto jest zobowiązany zwrócić Realizatorowi materiały do zajęć, które otrzymał.
 2. Rezygnacja z udziału w projekcie możliwa jest tylko w uzasadnionych przypadkach i następuje poprzez złożenie pisemnego oświadczenia przed rozpoczęciem kolejnych zajęć na formularzu opracowanym przez Realizatora projektu i dostępnym w biurze projektu.
 3. Uzasadnione przypadki, o których mowa w ust. 1 niniejszego § mogą wynikać z przyczyn natury zdrowotnej lub działania siły wyższej i z zasady nie mogą być znane przez uczestnika w momencie rozpoczęcia udziału w projekcie. W sytuacji, gdy przyczyną rezygnacji jest zdarzenie losowe, uczestnik zobowiązany jest dołączyć do oświadczenia potwierdzającą ten fakt dokumentację.
 4. Realizator zastrzega sobie prawo do skreślenia uczestnika z listy uczestników projektu w przypadku naruszenia przez niego niniejszego regulaminu oraz zasad współżycia społecznego w szczególności w przypadku naruszenia nietykalności cielesnej innego uczestnika lub nauczyciela, udowodnionego aktu kradzieży lub szczególnego wandalizmu oraz uczestniczenia w zajęciach on – line pod wypływem alkoholu lub innych środków odurzających.
 5. W przypadku rezygnacji lub skreślenia uczestnika z listy osób zakwalifikowanych do projektu, jego miejsce zajmie pierwsza osoba z listy rezerwowej (zgodnie z zasadami zawartymi § 3 ust. 10 i 11).
 6. W przypadku, gdy przyczyna rezygnacji z zajęć on – line jest inna niż zdarzenie losowe, lub dokumentacja potwierdzająca zdarzenie losowe nie zostanie zaakceptowana przez Realizatora, uczestnik zobowiązany jest do zwrotu kosztów zajęć on – line, stanowiących 100% jego wartości przypadającej na poszczególnego uczestnika w kwocie 348,04 zł.
 7. Uczestnik jest zobowiązany do zwrotu w/w. kosztów w terminie 14 dni od dnia decyzji o skreśleniu z listy uczestników.

Kontrola
§6

 1. Uczeń/uczennica przez cały okres trwania zajęć on – line może zostać poddany kontroli w miejscu odbywania zajęć on-line przez koordynatorów oraz pracowników Zespoły ds. Kontroli Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości.
 2. Każdy przypadek niezgodności wykryty na etapie realizacji zajęć on-line, będzie rozpatrywany indywidualnie i może skutkować zastosowaniem § 5 ust. 5 i 6.

Dostępność i otwartość projektu dla osób z niepełnosprawnościami
§7

 1. Osoby z niepełnosprawnościami, które zakwalifikowały się do udziału w projekcie i będą chciały skorzystać z możliwości dostosowania wsparcia do ich indywidualnych potrzeb, złożą formularz zgłoszeniowy Zał. 1 b oraz przedstawią do wglądu stosowny dokument: orzeczenie o (stopniu) niepełnosprawności (lub orzeczenie równoważnego) lub zaświadczenie od lekarza, odpowiednie orzeczenie lub inny dokument poświadczający stan zdrowia w celu dostosowania do ich potrzeb sposobu organizacji form wsparcia z uwzględnieniem rodzaju i stopnia niepełnosprawności.
 2. Dostęp dla osób z niepełnosprawnościami do udziału w projekcie uwzględnia perspektywę i sytuację osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności, w szczególności osób z niepełnosprawnych ruchową, niewidomych i słabowidzących, głuchych i słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, z zaburzeniami lub chorobami psychicznymi, z trudnościami komunikacyjnymi i uwzględnia traktowanie osób niepełnosprawnościami na równi ze swoimi pełnosprawnymi rówieśnikami zarówno w zakresie udziału, użytkowania, zrozumienia, komunikowania się, skorzystania z efektów.
 3. Zakwalifikowanym uczestnikom/czkom z niepełnosprawnościami zostanie uwzględnione wsparcie na wyrównywanie szans (na przykład: asystent osoby z niepełnosprawnością, tłumacz przewodnik) oraz zapewniona elastyczność form wsparcia(na przykład: wydłużony czas trwania szkoleń – potrzeba tłumaczenia na język migowy, konieczność wolniejszego mówienia, zapewnienie bezpieczeństwa psychicznego (na przykład: poprzez zapewnienie odpowiedniej przestrzeni, zwiększenie liczby godzin, wolniejsze tempo prowadzenia spotkania lub indywidualne spotkanie dla osób o obniżonej normie intelektualnej), jeśli osoba zgłosi ten fakt zgodnie z § 3 ust.10.
 4. W przypadku uczestnika z niepełnosprawnością możliwe jest sfinansowanie kosztów racjonalnego usprawnienia tj. koniecznej i odpowiedniej zmiany oraz dostosowania w celu zapewnienia osobom z niepełnosprawnościami możliwości korzystania z wszelkich praw człowieka i podstawowych wolności oraz ich wykonywania na zasadzie równości z innymi osobami. Oznacza to możliwość sfinansowania specyficznych działań dostosowawczych tj.: tłumacz języka migowego, transport niskopodłogowy, dostosowanie infrastruktury (budynku, programy komputerowe powiększające, mówiące, drukarki materiałów w alfabecie Braille'a), osoby asystujące, odpowiednie dostosowanie żywienia adekwatnych do specjalnych potrzeb edukacyjnych wynikających z niepełnosprawności w oparciu o indywidualnie przeprowadzoną diagnozę potrzeb w tym zakresie. W związku z faktem, iż jest to projekt ogólnodostępny mechanizm ten jest uruchamiany w momencie pojawienia się w projekcie osoby z niepełnosprawnością, a limit przewidziany na sfinansowanie ww. mechanizmu wynosi 12 tys. PLN/ osobę.
 5. Dostępność biura projektu:
  Budynek zlokalizowany w pobliżu przystanku autobusowego:
  Narutowicza 04 – Łazienna: 1, 2, 11, 12, 30, 31, 208, 225, 227, linie pozamiejskie kierunek: gmina Tuchów, gmina Ryglice, gmina Pleśna, gmina Rzepiennik Strzyżewski, gmina Gromnik, gmina Ciężkowice, gmin Szerzyny, Pilzno, Gorlice (odległość od budynku ok 20m)
  Narutowicza 01 – Wodna: 1, 11 (odległość od budynku ok 30m)
  Narutowicza 03 – Cmentarza: 31, 201, 225, 227 (odległość od budynku ok 160m)
  Bema 02 – Targowa: 2, 9, 12, 30 (odległość od budynku ok 300m)
  Obok budynku dostępne są 2 miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami oznaczone kolorem niebieskim.
  Wejście do budynku oraz przemieszczanie się po piętrach Starostwa Powiatowego umożliwiają szerokie drzwi oraz winda. Teren wokół starostwa jest równy, powierzchnia jest utwardzona bez wyraźnych różnic w poziomach. W drzwiach wejściowych brak progu.
  Wewnątrz budynku (na parterze) znajduje się toaleta dostosowana dla osób z niepełnosprawnościami.
  Na schodach jest powierzchnia antypoślizgowa, przy schodach są poręcze z jednej strony. Oznaczenia krawędzi stopni na schodach dla osób z dysfunkcją wzroku.
  Wszystkie drzwi wewnętrzne są o szerokości umożliwiającej poruszanie się osobie na wózku inwalidzkim, bez progów. Przeszklone drzwi na wysokości wzroku oklejone pasem w kontrastowym kolorze.
  Szerokość korytarzy pozwala swobodnie poruszać się osobom na wózkach, brak różnicy poziomów. Korytarze są jasne, bez wystających przeszkód.
  Tablice informacyjne znajdujące się w budynku są w kolorach kontrastowych.
  Mobilne podjazdy umożliwiające niepełnosprawnym swobodne poruszanie się na wózku inwalidzkim oraz bezpieczne pokonywanie schodów – dotyczy sali konferencyjnej.
 6. Dostępność miejsca rekrutacji w CKZiU Tuchów:
  Budynek zlokalizowany w pobliżu przystanku autobusowego Tuchów D.A - odległość od budynku 500 m oraz w pobliżu stacji kolejowej Tuchów - odległość od budynku 300 m
  Brak miejsca parkingowego dla osób z niepełnosprawnościami. Istnieje możliwość wydzielenia i oznakowania na obecnym parkingu miejsca dla osób z niepełnosprawnościami.
  Szerokość bramki wejściowej na teren szkoły jest odpowiednia.
  Wejście do budynku wyposażone jest w podjazd dla wózków inwalidzkich jednak wewnątrz budynku brak jest udogodnień umożliwiających swobodne przemieszczanie się osób z niepełnosprawnościami.
  Schody wewnętrzne i korytarze nie posiadają powierzchni antypoślizgowej. Krawędzie stopni skrajnych na schodach są oznaczone kolorystycznie.
  Przy schodach poręcze znajdują się tylko z jednej strony.
  Korytarze są jasne i przestronne, bez wystających gablot i różnic w poziomach.
  Drzwi wewnętrzne do pomieszczeń szkolnych są odpowiedniej szerokości.
  Klamki w drzwiach są dostępne dla osób z niepełnosprawnościami.
  Brak pochylni w budynku.
  W szkole brak jest toalety z udogodnieniami umożliwiającymi korzystanie z urządzeń osobom z niepełnosprawnościami.
  Tablice informacyjne w szkole są w kontrastowych kolorach.
  Włączniki światła są na dostępnej wysokości i łatwe w użyciu.
  Brak jest pogłosu w pomieszczeniach szkolnych, oświetlenie w pomieszczeniach jest odpowiednie.
  Sekretariat (w którym składane będą dokumenty rekrutacyjne) znajduje się na I piętrze. Do sekretariatu prowadzi szeroki i jasny korytarz. Drzwi są o szerokości umożliwiającej poruszanie się osobie na wózku inwalidzkim.

Równość szans udziału w projekcie
§ 8

 1. Podczas rekrutacji Realizator i Szkoła będą się kierować zasadą równości szans. Decyzje Realizatora i Szkoły nie mogą nikogo dyskryminować z uwagi na płeć, stan zdrowia, niepełnosprawność, wyznanie, poglądy, rasę, przekonania.
 2. Realizator w chwili pojawienia się w Projekcie osoby z niepełnosprawnością dołoży wszelkich starań, aby sprostać oczekiwaniom osób z niepełnosprawnością względem dostępności.

Przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji i promocji projektu
§ 9

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych na potrzeby rekrutacji uczestników projektu oraz w celach promocyjnych i informacyjnych związanych z realizacją projektu jest Powiat Tarnowski z siedzibą w Tarnowie przy l. Narutowicza 38, 33-100 Tarnów.
 2. Z administratorem można skontaktować się:
  • poprzez pocztę elektroniczną pod adresem Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,
  • telefonicznie +48 14 688 33 00,
  • listownie – kierując korespondencję na adres siedziby administratora.
 3. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się:
  • poprzez pocztę elektroniczną pod adresem Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,
  • listownie – kierując korespondencję na adres siedziby administratora.
 4. Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Administratora oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych.
 5. Dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia rekrutacji do projektu oraz w celach promocyjnych i informacyjnych związanych z realizacją projektu.
 6. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi zgoda, o której mowa w art. 6 ust. 1 lit. a) oraz – w przypadku osoby z niepełnosprawnością w odniesieniu do danych dotyczących stanu zdrowia - w art. 9 ust. 2 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), w skrócie RODO.
 7. W czynnościach służących realizacji celów, o których mowa w punkcie 3 będzie uczestniczyła Szkoła. Oznacza to, że szkoła ta będzie także uczestniczyła w procesie przetwarzania danych osobowych kandydatów i uczestników projektu.
 8. Dane osobowe mogą zostać udostępnione Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (w skrócie IZ RPO WM), Instytucji Pośredniczącej - Małopolskiemu Centrum Przedsiębiorczości z siedzibą w Krakowie przy ul. Jasnogórskiej 11, 31- 358 Kraków, podmiotom realizującym badania ewaluacyjne na zlecenie IZ RPO WM 2014 – 2020.
 9. Dane osobowe mogą również zostać udostępnione specjalistycznym podmiotom, realizującym na zlecenie w/w podmiotów kontrole i audyt projektów realizowanych w ramach RPO WM.
 10. Dane dotyczące wizerunku mogą zostać umieszczone w zasobach Małopolskiej Chmury Edukacyjnej, udostępnione na stronie internetowej Realizatora projektu oraz szkoły, opublikowane w mediach tradycyjnych i elektronicznych.
 11. Podanie danych nie jest obowiązkowe, niemniej brak danych – z wyłączeniem danych o niepełnosprawności oraz danych dotyczących wizerunku – uniemożliwi udział w procesie rekrutacji.
 12. W przypadku osoby z niepełnosprawnością, niepodanie danych dotyczących stanu zdrowia uniemożliwi dostosowanie realizacji projektu do jej indywidualnych potrzeb w tym zakresie.
 13. Osoba, której dane dotyczą posiada:
  • prawo dostępu do treści swoich danych oraz otrzymania ich kopii,prawo do sprostowania danych,
  • prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, przy czym przepisy odrębne mogą wyłączyć możliwość skorzystania z tego prawa,
  • prawo do cofnięcia - w dowolnym momencie - zgody na przetwarzanie danych,
  • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
 14. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 25 lat licząc od dnia 31 grudnia roku następującego po rozliczeniu projektu.
 15. Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie, w celach innych niż promocja projektu, została zawarta w załączniku nr 2 do regulaminu - Oświadczenie uczestnika projektu „Informatyka - stawiam na rozwój III edycja".

Postanowienia końcowe
§ 10

 1. Na zakończenie zajęć on-line każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie wydawane na podstawie testów badających poziom wzrostu/nabycia kompetencji kluczowych i właściwych postaw/umiejętności niezbędnych na rynku pracy przeprowadzonych na ostatnich zajęciach.
 2. Wszystkie działania realizowane w ramach projektu „Informatyka - stawiam na rozwój III edycja" są współfinansowane w ramach Działania 10.1. Rozwój kształcenia ogólnego Poddziałania 10.1.4 Małopolska Chmura Edukacyjna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014- 2020. Udział w projekcie jest bezpłatny, koszty jego realizacji pokrywane są w 5% z budżetu Powiatu Tarnowskiego, 95% z Unii Europejskiej i Budżetu Państwa.
 3. Ogólny nadzór nad realizacją Projektu, a także rozstrzyganie spraw, które nie są uregulowane niniejszym Regulaminem, należą do kompetencji Koordynatora merytorycznego i Koordynatora finansowego Projektu.
 4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 30.09.2019 r.

30 czerwca 2020r. zakończyła się realizacja projektu "Informatyka - stawiam na rozwój III edycja" Poddziałanie 10.1.4 RPO WM 2014-2020.

Projekt realizowany był od 01 września 2019 do 30 czerwca 2020. Polegał na realizacji zajęć pozalekcyjnych on-line Technikum wchodzących w skład Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Tuchowie chcących rozwijać zainteresowania mające na celu podniesienie kompetencji kluczowych oraz uniwersalnych umiejętności na rynku pracy.

Cel projektu - podniesienie kompetencji kluczowych i uniwersalnych umiejętności na rynku pracy u 18 uczniów/ uczennic Technikum w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Tuchowie w okresie wrzesień 2019 do czerwiec 2020 osiągnięto poprzez realizację zajęć pozalekcyjnych, które odbywały się w dwóch semestrach roku szkolnego 2019/2020 on-line w formie wideokonferencji z nauczycielami akademickimi dzięki czemu uczniowie/ uczennice Technikum poszerzali swoją wiedzę z obszaru informatyka.

Zajęcia on-line z obszaru informatyka dla uczniów w Technikum

Na zajęcia uczęszczało 18 uczestników (w tym 18 mężczyzn, 0 kobiety, 0 osób z niepełnosprawnością)- uczniów/ uczennic Technikum zakwalifikowanych zgodnie z kryteriami rekrutacji do projektu określonymi w regulaminie przyjętym Uchwałą nr 767.2019 z dnia 26 sierpnia 2019r. przez Zarząd Powiatu Tarnowskiego.
 
Zajęcia rozpoczęły się w dniu 05.11.2019r. a zakończyły się 27.05.2020r. Zajęcia odbywały się w formie wideokonferencji z nauczycielami akademickimi Wyższej Szkoły Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej.
Na zajęciach zapewniony był udział nauczyciela informatyki Pana Łukasza Archamowicza.
Zajęcia odbywały się w  Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Tuchowie ul. Reymonta 19, 33-170 Tuchów w sali WPK2 wyposażonej w sprzęt multimedialny do prowadzenia wideokonferencji  w godz. 7.30 – 9.00.
Zajęcia 19.11.2019 odbyły się w Wyższej Szkole Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej. Część zajęć odbyła się zdalnie uczniowie i nauczyciel włączali się z domów ze względu na zagrożenie epidemiczne wywołane koronowirusem COVID-19.

Wszyscy  uczestnicy/czki spełnili/ ły warunek min 80% obecności na zajęciach.
Przeprowadzane były badania ewaluacyjne wśród młodzieży biorącej udział w zajęciach tj. ankieta ewaluacyjna na zakończenie udziału w zajęciach, badająca fakt nabycia kompetencji kluczowych i uniwersalnych umiejętności niezbędnych na rynku pracy oraz testy przeprowadzone na wejściu i wyjściu dla porównania osiągniętych wyników.  
Uczestniczący w badaniach uczniowie/ uczennice proszeni byli o rozwiązanie zadań testów i odpowiedź na pytania przygotowanej ankiety.
Testy na wejście miały na celu sprawdzenie wyjściowego poziomu wiedzy i umiejętności uczestników na rozpoczęcie zajęć. W teście uczestniczyli wszyscy uczestnicy objęci działaniami projektowymi. Wyniki testów zostały wykorzystywane do oceny osiągnięcia założonych wskaźników w projekcie.
Testy na wyjście oraz ankieta ewaluacyjna zostały przeprowadzone z wykorzystaniem technologii informacyjno- komunikacyjnych ze względu na obowiązujące przepisy dotyczące nauczania w szkołach tj. prowadzenie nauki zdalnej.
Wszyscy uczniowie i uczennice, otrzymali pozytywny wynik testu i ankiety, w związku z tym otrzymali zaświadczenia.

Tym samym wskaźnik rezultatu:

 • Liczba uczniów, którzy nabyli kompetencje kluczowe w ramach zajęć on-line w obszarze informatyka w Technikum – 15 uczniów został osiągnięty na poziomie 18 uczniów

Łącznie w dwóch semestrach roku szkolnego 2019/2020 odbyło się:

 • 30 godz. zajęć on-line z obszaru informatyka w Technikum
 • 1 wyjazd na uczelnię na zajęcia stacjonarne w ramach zajęć on-line z obszaru informatyka  w Technikum

Wszystkie zakładane do osiągnięcia wskaźniki dla projektu "Informatyka – stawiam na rozwój III edycja" zostały osiągnięte.

Tłumacz Google

baner bottom 01 bip

baner bottom 01 infocar

centrum paderewskiego kasna dolna

toikiwop

strefa przedsiebiorcy

dwdjt

zaloguj się