dzisiaj jest: 5 października 2022 r.   ::    imieniny: Igor, Placyd, Apolinary

baner top pomoc osobom niepelnosprawnym

baner top geodezja

baner top internetowa rezerwacja wizyt wtk

Monitoring Powodziowy Powiatu Tarnowskiego

Programy Unii Europejskiej

"Z wiedzą - start w życie III edycja"

rozmiar tekstu w artykule:

3 września br. rozpoczęła się rekrutacja na zajęcia on-line w ramach projektu "Z wiedzą - start w życie III edycja"

Do udziału w zajęciach zapraszamy uczniów Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Zakliczynie.

W ramach projektu planowane są dodatkowe zajęcia pozalekcyjne on- line dla uczniów Liceum Ogólnokształcącego chcących rozwijać zainteresowania i mające na celu podniesienie kompetencji kluczowych oraz uniwersalnych umiejętności niezbędnych na rynku pracy w wymiarze 30godz lekcyjnych w roku szkolnym 2018/2019. Zajęcia zaplanowano w formie wideokonferencji z nauczycielami akademickimi dzięki czemu uczniowie będą poszerzać swoją wiedzę z obszaru geografia. Planuje się utworzenie 1 grupy 15-osobowej. W ramach projektu uczniowie jeden raz w semestrze odbędą zajęcia bezpośrednio na uczelni, na który zapewniony będzie transport i ubezpieczenie. W celu prawidłowej realizacji zajęć zapewniony będzie udział nauczyciela bezpośrednio związanego z obszarem tematycznym. Zostaną zakupione niezbędne pomoce dydaktyczne i tablety dla uczniów. Ogólna wartość projektu to 24 777,13 zł , w tym dofinansowanie 23 538,27 zł i wkład własny powiatu 5% tj.  1 238,86 zł.

Projekt jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet X, Działanie 10.1. Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałanie 10.1.4 Małopolska Chmura Edukacyjna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014- 2020".

Uwaga zmiana Załącznika nr 2 Deklaracja uczestnictwa do REGULAMINU REKRUTACJI do projektu:  "Z wiedzą – start w życie III edycja" realizowanego w ramach X Osi Priorytetowej Wiedza i Kompetencje Działania 10.1. Rozwój kształcenia ogólnego Poddziałania 10.1.4 Małopolska Chmura Edukacyjna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014- 2020.

W związku z wejściem w życie pakietu zmian w rozporządzeniach unijnych upraszczających zasady finansowe zaprzestaje się monitorowania danych dotyczących sytuacji gospodarstw domowych w skutek czego z deklaracji zostają usunięte pytania:

  • Czy jesteś osobą przebywającą w gospodarstwie domowym bez osób pracujących
  • W tym: w gospodarstwie domowym z dziećmi pozostającymi na utrzymaniu*
  • Czy jesteś osobą żyjącą w gospodarstwie składającym się z jednej osoby dorosłej i dzieci pozostających na utrzymaniu

Zmianie ulega również pytanie dot.  sytuacji społecznej z Czy jesteś osobą w innej niekorzystnej sytuacji społecznej (innej niż wymienione powyżej) na Czy jesteś osobą w niekorzystnej sytuacji społecznej?

Bardzo proszę o stosowanie obowiązującej wersji Załącznika nr 2 Deklaracja uczestnictwa.


30 czerwca 2019r. zakończyła się realizacja projektu „Z wiedzą - start w życie III edycja” Poddziałanie 10.1.4 RPO WM 2014-2020.

Projekt realizowany był od 01 września 2018 do 30 czerwca 2019. Polegał na realizacji zajęć pozalekcyjnych on-line dla uczniów Liceum Ogólnokształcącego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Zakliczynie chcących rozwijać zainteresowania mające na celu podniesienie kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw/umiejętności niezbędnych na rynku pracy.

Cel projektu - podniesienie kompetencji kluczowych i właściwych postaw niezbędnych na rynku pracy u 12 uczniów LO w ZSP Zakliczyn w okresie wrzesień 2018 do czerwiec 2019 osiągnięto poprzez realizację zajęć pozalekcyjnych, które odbywały się w dwóch semestrach roku szkolnego 2018/2019 - on-line w formie wideokonferencji z nauczycielami akademickimi, dzięki czemu uczniowie Liceum Ogólnokształcącego poszerzali swoją wiedzę z obszaru geografia.


Zajęcia on- line z obszaru geografia dla uczniów w Liceum Ogólnokształcącym

Na zajęcia uczęszczało 15 uczestników (8 kobiet i 7 mężczyzn, 0 osób z niepełnosprawnością)- uczniów/uczennic Liceum Ogólnokształcącego zakwalifikowanych zgodnie z kryteriami rekrutacji do projektu określonymi w regulaminie przyjętym 3198.2018  z dnia 30 sierpnia 2018 r. przez Zarząd Powiatu Tarnowskiego.
 
Zajęcia rozpoczęły się w dniu  25.10.2018r.  a zakończyły się 06.06.2019r. Zajęcia odbywały się w formie wideokonferencji z nauczycielami akademickimi Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Na zajęciach zapewniony był udział nauczycielki geografii Pani Bernadety Krupy. Na zajęciach realizowane były tematy zgodnie ze scenariuszami opracowanymi przez pracowników akademickich.
Zajęcia odbywały się w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Zakliczynie w Sali 18 wyposażonej w sprzęt multimedialny do prowadzenia wideokonferencji  w godz. 7.30 – 9.00.
Zajęcia 03.01.2019 i 11.04.2019 odbyły się na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie.


Wszyscy uczestnicy/czki spełnili/ ły warunek min 80% obecności na zajęciach.
Przeprowadzane były badania ewaluacyjne wśród młodzieży biorącej udział w zajęciach tj. ankieta ewaluacyjna na zakończenie udziału w zajęciach, badająca fakt nabycia kompetencji kluczowych i właściwych postaw/umiejętności niezbędnych na rynku pracy oraz testy przeprowadzone na wejściu i wyjściu dla porównania osiągniętych wyników. Uczestniczący w badaniach uczniowie/uczennice proszeni/poproszone byli o rozwiązanie zadań testów i odpowiedź na pytania przygotowanej ankiety.

Testy na wejście miały na celu sprawdzenie wyjściowego poziomu wiedzy i umiejętności uczestników/czek na rozpoczęcie zajęć. W teście uczestniczyli/ły wszyscy objęci działaniami projektowymi. Wyniki testów zostały wykorzystywane do oceny osiągnięcia założonych wskaźników w projekcie.
Wszyscy uczniowie/uczennice, otrzymali/ły pozytywny wynik testu i ankiety, w związku z tym odebrali/ły zaświadczenia i tym samym został potwierdzony fakt nabycia kompetencji kluczowych po opuszczeniu programu przez 15 uczniów, którzy uczestniczyli w zajęciach on –line z obszaru geografia w Liceum Ogólnokształcącym.

Łącznie w dwóch semestrach roku szkolnego 2018/2019 odbyło się:
- 30 godz. zajęć on-line z obszaru geografia w Liceum Ogólnokształcącym
- 2 wyjazdy na uczelnię na zajęcia stacjonarne w ramach zajęć on-line z obszaru geografia w Liceum Ogólnokształcącym

Wszystkie zakładane do osiągnięcia wskaźniki dla projektu „Z wiedzą - start w życie III edycja” zostały osiągnięte.

Tłumacz Google

baner bottom 01 bip

baner bottom 01 infocar

centrum paderewskiego kasna dolna

toikiwop

strefa przedsiebiorcy

dwdjt

zaloguj się