dzisiaj jest: 5 października 2022 r.   ::    imieniny: Igor, Placyd, Apolinary

baner top pomoc osobom niepelnosprawnym

baner top geodezja

baner top internetowa rezerwacja wizyt wtk

Monitoring Powodziowy Powiatu Tarnowskiego

Programy Unii Europejskiej

"Informatyka - stawiam na rozwój"

rozmiar tekstu w artykule:

W CKZiU Tuchów we wrześniu br. zainstalowano sprzęt multimedialny do prowadzenia zajęć w formie wideokonferencji w ramach partnerskiego projektu Małopolskiej Chmury Edukacyjnej Poddziałanie 2.1.3 RPO WM, dzięki czemu w szkole możliwa jest realizacja projektu obejmującego realizację zajęć on-line.

W ramach projektu "Informatyka - stawiam na rozwój" zaplanowano dodatkowe zajęcia pozalekcyjne on-line  dla uczniów technikum chcących rozwijać zainteresowania i mające na celu podniesienie kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw/umiejętności niezbędnych na rynku pracy z obszaru informatyka. Zajęcia zaplanowano w formie wideokonferencji z nauczycielami akademickimi, dzięki czemu uczniowie będą poszerzać swoją wiedzę z obszaru informatyka. Planuje się 30 godz lekcyjnych w roku szkolnym 2017/2018 dla 1 grupy 15 osobowej. W ramach projektu uczniowie jeden raz w semestrze odbędą zajęcia bezpośrednio na uczelni, na który zapewniony będzie transport i ubezpieczenie. W celu prawidłowej realizacji zajęć zapewniony będzie udział nauczyciela bezpośrednio związanych z wybranym obszarem tematycznym. Zostaną zakupione niezbędne materiały dla uczniów. Ogólna wartość projektu to 8 455,46 zł, w tym dofinansowanie 90% - 8 032,68 zł i wkład własny powiatu 5% tj. 422,78 zł.

Rekrutacja na formy wsparcia dla uczniów odbywa się od 29 września 2017 r. do 9 października 2017 r. Przez wyczerpanie miejsc rozumie się stworzenie oddzielnych listy zakwalifikowanych. Szczegóły rekrutacji określa Regulamin. Zachęcamy do zapoznania się z warunkami udziału oraz uczestnictwa w projekcie.

plakat


W ramach projektu "Informatyka – stawiam na rozwój” uczniowie Technikum w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Tuchowie uczęszczali na dodatkowe zajęcia pozalekcyjne on- line rozwijające zainteresowania i mające na celu podniesienie kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw/ umiejętności niezbędnych na rynku pracy. Zaj. odbywały się wg ustalonego harmonogramu we wtorki od godziny 7.30 do 9.00 i nie kolidowały z zajęciami szkolnymi realizowanymi w ramach podstawy programowej.

W pierwszym semestrze roku szkolnego 2017/2018 odbyło się 22 godz. zajęć z obszaru informatyka.  Dzięki temu, że zajęcia odbywają się w Sali szkolnej wyposażonej w pracownię multimedialną w ramach projektu Małopolska Chmura Edukacyjna (Poddziałanie 2.1.3 RPO WM) możliwa jest realizacja zajęć w  formie wideokonferencji z nauczycielami akademickimi, w ten sposób uczniowie mogą poszerzać swoją wiedzę z obszaru informatyka.

Uczniowie uczestniczyli również w zajęciach bezpośrednio na uczelni w Wyższej Szkole Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej, gdzie mieli możliwość bezpośredniego zapoznania się ze specyfiką zajęć akademickich oraz  poszerzali wiedzę i  pogłębiali swoje zainteresowania.

W ramach projektu zostały zapewnione materiały biurowe wszystkim uczestnikom zajęć oraz materiały biurowe i eksploatacyjne do szkoły.

001

002

003


30 czerwca 2018r. zakończyła się realizacja projektu „Informatyka – stawiam na rozwój” Poddziałanie 10.1.4 RPO WM 2014 -2020.

Projekt realizowany był od 1 września 2017 do 30 czerwca 2018. Polegał na realizacji zajęć pozalekcyjnych on-line Technikum wchodzących w skład Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Tuchowie chcących rozwijać zainteresowania mające na celu podniesienie kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw/umiejętności niezbędnych na rynku pracy.

Cel projektu - podniesienie kompetencji kluczowych i właściwych postaw niezbędnych na rynku pracy u 12 uczniów T w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Tuchowie w okresie wrzesień 2017 do czerwiec 20178 osiągnięto poprzez realizację zajęć pozalekcyjnych, które odbywały się w dwóch semestrach roku szkolnego 2017/2018 on-line w formie wideokonferencji z nauczycielami akademickimi dzięki czemu uczniowie Technikum poszerzali swoją wiedzę z obszaru informatyka.

1. Zajęcia on-line z obszaru informatyka dla uczniów T.

Na zajęcia uczęszczało 15 uczestników (w tym 15 mężczyzn)- uczniów Technikum zakwalifikowanych zgodnie z kryteriami rekrutacji do projektu określonymi w regulaminie przyjętym Uchwałą nr 2353.2017 z dnia 28 września 2017r. przez Zarząd Powiatu Tarnowskiego.
Zajęcia rozpoczęły się w dniu 17.10.2017r. a zakończyły się 20.03.2018r. Zajęcia odbywały się w formie wideokonferencji z nauczycielami akademickimi Wyższej Szkoły Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej.
Na zajęciach zapewniony był udział nauczyciela informatyki Pana Łukasza Archamowicza Na zajęciach realizowane były tematy zgodnie ze scenariuszami opracowanymi przez pracowników akademickich.
Zajęcia odbywały się w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Tuchowie ul. Reymonta 19, 33-170 Tuchów w sali WPK2 wyposażonej w sprzęt multimedialny do prowadzenia wideokonferencji w godz. 7.30 – 9.00.
Zajęcia 28.11.2017 i 20.03.2018 odbyły się w Wyższej Szkole Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej.

Wszyscy uczestnicy spełnili warunek min 80% obecności na zajęciach.
Przeprowadzane były badania ewaluacyjne wśród młodzieży biorącej udział w zajęciach tj. ankieta ewaluacyjna na zakończenie udziału w zajęciach, badająca fakt nabycia kompetencji kluczowych i właściwych postaw/umiejętności niezbędnych na rynku pracy oraz testy przeprowadzone na wejściu i wyjściu dla porównania osiągniętych wyników. Uczestniczący w badaniach uczniowie/uczennice proszeni/poproszone byli o rozwiązanie zadań testów i odpowiedź na pytania przygotowanej ankiety.
Testy na wejście miały na celu sprawdzenie wyjściowego poziomu wiedzy i umiejętności uczestników/czek na rozpoczęcie zajęć. W teście uczestniczyli wszyscy objęci działaniami projektowymi. Wyniki testów zostały wykorzystywane do oceny osiągnięcia założonych wskaźników w projekcie.
Wszyscy uczniowie, otrzymali pozytywny wynik testu i ankiety, w związku z tym odebrali zaświadczenia i tym samym został potwierdzony fakt nabycia kompetencji kluczowych po opuszczeniu programu przez 12 uczniów, którzy uczestniczyli w zajęciach on –line z obszaru informatyka w Technikum

Łącznie w dwóch semestrach roku szkolnego 2017/2018 odbyło się:
- 30 godz. zajęć on-line z obszaru informatyka w Technikum
- 2 wyjazdy na uczelnię na zajęcia stacjonarne w ramach zajęć on-line z obszaru informatyka w Technikum

Wszystkie zakładane do osiągnięcia wskaźniki dla projektu „Informatyka - stawiam na rozwój” zostały osiągnięte.

004

005

006

Tłumacz Google

baner bottom 01 bip

baner bottom 01 infocar

centrum paderewskiego kasna dolna

toikiwop

strefa przedsiebiorcy

dwdjt

zaloguj się