dzisiaj jest: 5 października 2022 r.   ::    imieniny: Igor, Placyd, Apolinary

baner top pomoc osobom niepelnosprawnym

baner top geodezja

baner top internetowa rezerwacja wizyt wtk

Monitoring Powodziowy Powiatu Tarnowskiego

Programy Unii Europejskiej

"Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II"

rozmiar tekstu w artykule:

logo fepr malopolska ueefs

"Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II" realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego w ramach Działania10.2 Rozwój kształcenia zawodowego poddziałania 10.2.3 Koordynacja kształcenia zawodowego uczniów jest komplementarnym projektem do projektu Małopolska Chmura Edukacyjna Działanie 2.1 RPO WM  jest realizacja dodatkowych zajęć w zakresie obszarów zawodowych w postaci zajęć „chmurowych”. Projekt realizowany jest w formule partnerstwa z Województwem Małopolskim. Zakres partnerstwa komponentu Małopolskiej Chmury Edukacyjnej.

Celem w/w projektów jest stworzenie infrastruktury informatycznej – nowoczesnych klas multimedialnych w szkołach ponadgimnazjalnych, połączonych siecią z częścią centralną, wzrost umiejętności nauczycieli przedmiotów zawodowych w aspekcie wykorzystania TIK w dydaktyce, zapewnienie uczniom techników możliwości poszerzenia wiedzy z zakresu przedmiotów zawodowych oraz kształtowanie kompetencji kluczowych dzięki wykorzystaniu nowoczesnych technologii informacyjno- komunikacyjnych, wzmocnienie współpracy pomiędzy szkołami zawodowymi a uczelniami poprzez realizację zajęć edukacyjnych dla uczniów oraz zwiększenie świadomości dotyczącej specyfiki studiowania.

W zakresie przedmiotowego projektu planowane jest przeprowadzenie zajęć edukacyjnych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii komunikacyjno- informacyjnych w 7 obszarach zawodowych: budownictwo, język angielski zawodowy, żywność, turystyka, środowisko, mechaniczno- mechatroniczny, elektryczno- elektroniczny. Każdy obszar będzie koordynowany merytorycznie przez uczelnie, które zostały wyłonione w drodze otwartego naboru i konkursu, zgodnie z posiadanym przez nie potencjałem, zapleczem kadrowym i techno-dydaktycznym. W ramach każdego z obszarów zawodowych przewiduje się zajęcia on-line dla młodzieży w wymiarze 30 godz. na rok szkolny na podstawie opracowanego harmonogramu i scenariuszy, tematyka będzie wykraczać poza podstawę programową. Zajęcia on-line będą prowadzone w formule wideokonferencji przez pracowników akademickich przy użyciu specjalistycznego sprzętu. W ramach zajęć uczniowie wezmą udział w jednych zajęciach bezpośrednio na uczelni. Kolejnym zadaniem projektu będą warsztaty naukowe prowadzone na uczelni przez pracowników akademickich w formule warsztatów weekendowych (10 godz.) i/lub warsztatów letnich- tygodniowych (25 godz.) o charakterze praktycznym (laboratoria/ warsztaty/ ćwiczenia). Dodatkowo zostaną przeprowadzone szkolenia z zakresu wykorzystania TIK w dydaktyce dla nauczycieli zaangażowanych w realizację zajęć z młodzieżą (przed rozpoczęciem zajęć on-line).  Realizacja zajęć planowana jest od II kwartału 2017r. czyli od roku szkolnego 2016/2017; w pierwszej kolejności projektem zostanie objęte ZSP Zakliczyn, ponieważ posiada sprzęt zakupiony w 2013r. w ramach pilotażu MCHE, kolejno ro realizacji włączane będą szkoły: ZSP Żabno, ZSP Tuchów, ZSLiT Wojnicz.

 • Rozpoczął się nabór na Naukowe warsztaty weekendowe w ramach projektu "Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II".

Naukowe warsztaty weekendowe są jedną z form wsparcia realizowanych w ramach komponentu Małopolskiej Chmury Edukacyjnej w projekcie pn. „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II”, obejmują zajęcia dydaktyczne realizowane bezpośrednio na uczelniach będących partnerami projektu, odpowiedzialnych za koordynację poszczególnych obszarów tematycznych.

Pierwsza edycja naukowych warsztatów weekendowych odbędzie się w terminie od dnia 20 stycznia do dnia 22 stycznia 2017 roku. W związku z czym  rozpoczęła się rekrutacja. Powiat Tarnowski jako partner przedmiotowego projektu zobligowany jest do zapewnienia 15 uczniów/ uczennic związanych z obszarem żywność ze szkoły, która uczestniczyła w Pilotażu Małopolskiej Chmury Edukacyjnej ZSP Zakliczyn ponieważ pierwsza edycja obejmie wyłącznie zajęcia w obszarach pilotażowych.

Weekendowe warsztaty prowadzone będę bezpośrednio na uczelni - Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie przez pracowników akademickich w wymiarze 10 godz. lekcyjnych zajęć dydaktycznych i realizację programu naukowego ok 4 godziny, zajęcia będą miały charakter praktyczny. Naukowe warsztaty weekendowe będą realizowane w oparciu o program warsztatów, będą realizowane
w dni przypadające od piątku do niedzieli. Zapewnione będą: transport, opieka, wyżywienie oraz nocleg.


W dniu 18 stycznia rozpoczął się nabór uczestników na zajęcia on-line w ramach komponentu Małopolskiej Chmury Edukacyjnej w projekcie pn. „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II”.

Zajęcia on-line i Letnie Warsztaty Naukowe są jedną z form wsparcia realizowanych w ramach komponentu Małopolskiej Chmury Edukacyjnej w projekcie pn. „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II”. Letnie warsztaty naukowe obejmują zajęcia dydaktyczne realizowane bezpośrednio na uczelniach będących partnerami projektu, odpowiedzialnych za koordynację poszczególnych obszarów tematycznych, zajęcia on-line prowadzone będą w szkole w formie wideokonferencji na sprzęcie zakupionym w ramach pilotażu Małopolskiej Chmury Edukacyjnej.

Pierwsza edycja zajęć on-line rozpocznie się w lutym 2017 roku.

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa zawiera wszystkie kryteria określające możliwość udziału w zajęciach.

Powiat Tarnowski jako partner przedmiotowego projektu zobligowany jest do zapewnienia po 15-20 uczniów/ uczennic związanych z obszarem żywność i budownictwo z ZSP Zakliczyn, ponieważ pierwsza edycja obejmie wyłącznie zajęcia w obszarach pilotażowych. Zajęcia on- line w obszarze żywność prowadzone będą przez pracowników akademickich Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, w obszarze budownictwo przez pracowników akademickich Politechniki Krakowskiej. Na zajęciach zapewniony będzie udział nauczyciela przedmiotu związanego z obszarem tematycznym. W ramach jednego roku szkolnego przewiduje się realizację 30 godzin zajęć on-line, w każdym z zadeklarowanych przez szkołę obszarów tematycznych.

Harmonogram zajęć on-line w danym obszarze tematycznym będzie ustalany każdorazowo przed rozpoczęciem poszczególnej edycji zajęć w danym roku szkolnym.

Naukowe warsztaty letnie będą stanowiły podsumowanie cyklu zajęć on-line, które będzie realizowane bezpośrednio na uczelni odpowiedzialnej za koordynację danego obszaru tematycznego. Każda edycja naukowych warsztatów letnich co do zasady będzie się odbywać w początkowym okresie ferii letnich  (od poniedziałku do piątku), w wymiarze 25 godzin (5h/5dni).


Rozpoczął się nabór uczestników na Naukowe Warsztaty Letnie I edycja realizowane w ramach komponentu Małopolskiej Chmury Zawodowej w projekcie "Modernizacja Kształcenia Zawodowego w Małopolsce II".

Naukowe Warsztaty Letnie obejmują 25 godz. zajęć dydaktycznych realizowanych bezpośrednio na uczelniach będących partnerami projektu, odpowiedzialnych za koordynację poszczególnych obszarów tematycznych oraz zajęcia dydaktyczne realizowane w miejscach związanych tematycznie z obszarem.

Tegoroczne Warsztaty odbędą się w terminie 25 czerwca do 30 czerwca 2017 r.

Uczniowie Technikum Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Zakliczynie mogą brać udział w  warsztatach z obszaru ŻYWNOŚĆ i BUDOWNICTWO.

Zajęcia z obszaru żywność będą prowadzone przez Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, natomiast budownictwo  przez Politechnikę Krakowską.

Dla uczestników warsztatów zapewniony zostanie: nocleg, wyżywienie, transport i ubezpieczenie. Na zakończenie uczestnicy otrzymają certyfikat potwierdzający udział w naukowych warsztatach letnich.

Zachęcamy do zapoznania się z Regulaminem i wzięcia udziału w Naukowych Warsztatach Letnich - I edycja.


Zakończyła się realizacja Edycji I projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II” - rok szkolny 2016/2017

Projekt polegał na realizacji zajęć pozalekcyjnych on-line dla uczniów Technikum wchodzących w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Zakliczynie chcących rozwijać zainteresowania mające na celu podniesienie kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw/umiejętności niezbędnych na rynku pracy.

1. Zajęcia on–line z obszaru żywność

Na zajęcia on –line z żywność uczęszczało 18 uczestników (w tym 10 kobiet)- uczniów Technikum zakwalifikowanych zgodnie z kryteriami rekrutacji do projektu określonymi w regulaminie przyjętym Uchwałą nr 1733.2017 z dnia 18 stycznia 2017 r. przez Zarząd Powiatu Tarnowskiego.

Zajęcia rozpoczęły się w dniu  13.02.2017r.  a zakończyły się 22.06.2017 r. Zajęcia odbywały się w formie wideokonferencji z nauczycielami akademickimi Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie. Na zajęciach zapewniony był udział nauczyciela Pani Marty Kwaśniewskiej - Kobylarczyk. Na zajęciach realizowane były tematy zgodnie ze scenariuszami opracowanymi przez pracowników akademickich.

Zajęcia odbywały się w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Zakliczynie w Sali 2 wyposażonej w sprzęt multimedialny do prowadzenia wideokonferencji  w poniedziałki w godz. 7.30 – 9.00.

Zajęcia 20.03.2017 odbyły się na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie. ZOBACZ ZDJĘCIA

2. Zajęcia on–line z obszaru budownictwo

Na zajęcia on–line z budownictwo uczęszczało 20 uczestników (w tym 3 kobiety) zakwalifikowanych zgodnie z kryteriami rekrutacji do projektu określonymi w regulaminie przyjętym Uchwałą nr 1733.2017
z dnia 18 stycznia 2017r. przez Zarząd Powiatu Tarnowskiego.

Zajęcia rozpoczęły się w dniu  16.02.2017 r.  a zakończyły się 08.06.2017 r. Zajęcia odbywały się w formie wideokonferencji z nauczycielami akademickimi Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki w Krakowie. Na zajęciach zapewniony był udział nauczyciela Pana Dawida Kosakowskiego. Na zajęciach realizowane były tematy zgodnie ze scenariuszami opracowanymi przez pracowników akademickich.

Zajęcia odbywały się w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Zakliczynie w Sali 2 wyposażonej w sprzęt multimedialny do prowadzenia wideokonferencji  w czwartki w godz. 7.30 – 9.00.

Zajęcia 27.04.2017 odbyły się na Politechnice Krakowskiej w Krakowie. ZOBACZ ZDJĘCIA

Wszyscy uczestnicy/czki spełnili/ ły warunek min 60% obecności na zajęciach.

Na zakończenie zajęć on-line przeprowadzone zostały testy wiedzy jako podsumowanie efektów uczenia się.

Łącznie w roku szkolnym  2016/2017 odbyło się:

 • 30 godz. zajęć on-line z obszaru żywność
 • 1 zajęcia wyjazdowe na uczelnię w ramach zajęć on-line z obszaru żywność
 • 30 godz. zajęć on-line z obszaru budownictwo
 • 1 zajęcia wyjazdowe na uczelnię w ramach zajęć on-line z obszaru budownictwo

W dniu 13 września rozpoczął się nabór uczestników na zajęcia on-line II edycji w ramach komponentu Małopolskiej Chmury Edukacyjnej w projekcie pn. „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II”.

Zajęcia on-line i Letnie Warsztaty Naukowe są jedną z form wsparcia realizowanych w ramach komponentu Małopolskiej Chmury Edukacyjnej w projekcie pn. „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II”. Letnie warsztaty naukowe obejmują zajęcia dydaktyczne realizowane bezpośrednio na uczelniach będących partnerami projektu, odpowiedzialnych za koordynację poszczególnych obszarów tematycznych, zajęcia on-line prowadzone będą w szkole w formie wideokonferencji na sprzęcie zakupionym w ramach pilotażu Małopolskiej Chmury Edukacyjnej.

Druga edycja zajęć on-line rozpocznie się w październiku 2017 roku.

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa zawiera wszystkie kryteria określające możliwość udziału w zajęciach.

W obecnej edycji oprócz zajęć on-line z obszaru żywność i budownictwo prowadzonych dla uczniów/uczennic ZSP Zakliczyn, prowadzone będą zajęcia w ZSL i T Wojnicz w obszarach żywność i język angielski zawodowy oraz w CKZiU Tuchów w obszarach żywność i mechaniczno-mechatronicznym. W ramach przedmiotowego projektu w każdej grupie może znaleźć się co najmniej 15uczniów/uczennic związanych z danym obszarem. Zajęcia on-line w obszarze żywność prowadzone będą przez pracowników akademickich Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, w obszarze budownictwo przez pracowników akademickich Politechniki Krakowskiej, w obszarze język angielski zawodowy przez pracowników akademickich Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie, w obszarze mechaniczno-mechatronicznym przez pracowników akademickich Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie oraz Akademię Górniczo-Hutniczą im. Stanisława Staszica w Krakowie. Na zajęciach zapewniony będzie udział nauczyciela przedmiotu związanego z obszarem tematycznym. W ramach jednego roku szkolnego przewiduje się realizację 30 godzin zajęć on-line, w każdym z zadeklarowanych przez szkołę obszarów tematycznych. Harmonogram zajęć on-line w danym obszarze tematycznym będzie ustalany każdorazowo przed rozpoczęciem poszczególnej edycji zajęć w danym roku szkolnym.

Naukowe warsztaty letnie będą stanowiły podsumowanie cyklu zajęć on-line, które będzie realizowane bezpośrednio na uczelni odpowiedzialnej za koordynację danego obszaru tematycznego. Każda edycja naukowych warsztatów letnich co do zasady będzie się odbywać w początkowym okresie ferii letnich  (od poniedziałku do piątku), w wymiarze 25 godzin (5h/5dni).


Zakończyła się realizacja II edycji - rok szkolny 2017/2018 projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II”.

Projekt polega na realizacji zajęć pozalekcyjnych on-line dla uczniów Technikum wchodzących w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Zakliczynie, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Tuchowie oraz Zespołu Szkół Licealnych i Technicznych w Wojniczu chcących rozwijać zainteresowania mające na celu podniesienie kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw/umiejętności niezbędnych na rynku pracy.

Zajęcia on-line z obszaru żywność

ZSP ZAKLICZYN

Na zajęcia on-line z żywność uczęszczało 25 uczestników (w tym 18 kobiet)- uczniów Technikum zakwalifikowanych zgodnie z kryteriami rekrutacji do projektu określonymi w regulaminie przyjętym Uchwałą nr 2311.2017 z dnia 13 września 2017r. przez Zarząd Powiatu Tarnowskiego.
Zajęcia rozpoczęły się w dniu 09.10.2017r. a zakończyły się 18.06.2017r. Zajęcia odbywały się w formie wideokonferencji z nauczycielami akademickimi Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie. Na zajęciach zapewniony był udział nauczyciela Pani Marty Kwaśniewskiej-Kobylarczyk. Na zajęciach realizowane były tematy zgodnie ze scenariuszami opracowanymi przez pracowników akademickich.
Zajęcia odbywały się w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Zakliczynie w Sali 2 wyposażonej w sprzęt multimedialny do prowadzenia wideokonferencji w poniedziałki w godz. 7.30 – 9.00.
Zajęcia 12.03.2018 odbyły się na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie.

ZSLiT WOJNICZ

Na zajęcia on –line z żywność uczęszczało 9 uczestników (w tym 9kobiet)- uczennic Technikum zakwalifikowanych zgodnie z kryteriami rekrutacji do projektu określonymi w regulaminie przyjętym Uchwałą nr 2311.2017 z dnia 13 września 2017r. przez Zarząd Powiatu Tarnowskiego.
Zajęcia rozpoczęły się w dniu 16.10.2017r. a zakończyły się 11.06.2018r. Zajęcia odbywały się w formie wideokonferencji z nauczycielami akademickimi Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie. Na zajęciach zapewniony był udział nauczyciela Pani Ewy Tracz. Na zajęciach realizowane były tematy zgodnie ze scenariuszami opracowanymi przez pracowników akademickich.
Zajęcia odbywały się w ZSLiT w Wojniczu w Sali18 wyposażonej w sprzęt multimedialny do prowadzenia wideokonferencji w poniedziałki w godz. 7.30 – 9.00.
Zajęcia 30.10.2017 odbyły się na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie.

CKZiU TUCHÓW

Na zajęcia on-line z żywność uczęszczało 17 uczestników (w tym 15kobiet)- uczennic Technikum zakwalifikowanych zgodnie z kryteriami rekrutacji do projektu określonymi w regulaminie przyjętym Uchwałą nr 2311.2017 z dnia 13 września 2017r. przez Zarząd Powiatu Tarnowskiego.
Zajęcia rozpoczęły się w dniu 16.10.2017r. a zakończyły się 22.06.2018r. Zajęcia odbywały się w formie wideokonferencji z nauczycielami akademickimi Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie. Na zajęciach zapewniony był udział nauczyciela Pani Sylwii Osysko-Stanuch. Na zajęciach realizowane były tematy zgodnie ze scenariuszami opracowanymi przez pracowników akademickich.
Zajęcia odbywały się w CKZiU w Tuchowie w Sali WPK2 wyposażonej w sprzęt multimedialny do prowadzenia wideokonferencji w poniedziałki w godz. 9.15-10.45.
Zajęcia 28.05.2018 odbyły się na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie.

Szkołom zapewniono pomoce dydaktyczne(waga łazienkowa, wzrostomierz, ciśnieniomierz, fałdomierz, czajnik elektryczny, garnek, mikroskop, suwmiarka, moździerz, termometr, pompka próżniowa, waga kuch., sitko, butla szklana, zlewki miarowe, cylinder miarowy) i artykuły spożywcze niezbędne do realizacji zajęć.

Zajęcia on-line z obszaru budownictwo

Na zajęcia on-line z budownictwo uczęszczało 15 uczestników (w tym 0 kobiety) zakwalifikowanych zgodnie z kryteriami rekrutacji do projektu określonymi w regulaminie przyjętym Uchwałą nr 2311.2017 z dnia 13 września 2017r. przez Zarząd Powiatu Tarnowskiego.
Zajęcia rozpoczęły się w dniu 05.10.2017r. a zakończyły się 07.06.2018r. Zajęcia odbywały się w formie wideokonferencji z nauczycielami akademickimi Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki
w Krakowie. Na zajęciach zapewniony był udział nauczyciela Pana Dawida Kosakowskiego. Na zajęciach realizowane były tematy zgodnie ze scenariuszami opracowanymi przez pracowników akademickich.
Zajęcia odbywały się w ZSP w Zakliczynie w Sali 2 wyposażonej w sprzęt multimedialny do prowadzenia wideokonferencji w czwartki w godz. 7.30 – 9.00.
Zajęcia 21.12.2017 odbyły się na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej w Krakowie.

Zajęcia on-line z obszaru mechaniczno-mechatronicznego

Na zajęcia on-line z mechaniki-mechatroniki uczęszczało 16 uczestników (w tym 0 kobiety) zakwalifikowanych zgodnie z kryteriami rekrutacji do projektu określonymi w regulaminie przyjętym Uchwałą nr 2311.2017 z dnia 13 września 2017r. przez Zarząd Powiatu Tarnowskiego.
Zajęcia rozpoczęły się w dniu 13.10.2017r. a zakończyły się 15.06.2018r. Zajęcia odbywały się w formie wideokonferencji z nauczycielami akademickimi Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Na zajęciach zapewniony był udział nauczyciela Pana Jana Lachowicza i Marka Gierałta. Na zajęciach realizowane były tematy zgodnie ze scenariuszami opracowanymi przez pracowników akademickich.
Zajęcia odbywały się w CKZiU w Tuchowie w Sali WPK2 wyposażonej w sprzęt multimedialny do prowadzenia wideokonferencji w piątki w godz. 7.30 – 9.00.
Zajęcia 18.05.2018r. odbyły się na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie.

Zajęcia on-line z obszaru język angielski zawodowy

Na zajęcia on –line z żywność uczęszczało 15 uczestników (w tym 5 kobiet)- uczniów Technikum zakwalifikowanych zgodnie z kryteriami rekrutacji do projektu określonymi w regulaminie przyjętym Uchwałą nr 2311.2017 z dnia 13 września 2017r. przez Zarząd Powiatu Tarnowskiego.
Zajęcia rozpoczęły się w dniu 27.09.2017r. a zakończyły się 20.06.2018r. Zajęcia odbywały się w formie wideokonferencji z nauczycielami akademickimi Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Na zajęciach zapewniony był udział nauczyciela Pani Ewy Żybury. Na zajęciach realizowane były tematy zgodnie ze scenariuszami opracowanymi przez pracowników akademickich.
Zajęcia odbywały się w ZSLiT w Wojniczu w Sali18 wyposażonej w sprzęt multimedialny do prowadzenia wideokonferencji w środy w godz. 7.30 – 9.00.
Zajęcia 27.09.2017 i 20.06.2018 odbyły się na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie.

Na zakończenie zajęć on-line przeprowadzone zostały testy wiedzy jako podsumowanie efektów uczenia się.
Łącznie w roku szkolnym 2017/2018odbyło się:
- 90 godz. zajęć on-line z obszaru żywność
- 3 zajęcia wyjazdowe na uczelnię w ramach zajęć on-line z obszaru żywność
- 30 godz. zajęć on-line z obszaru budownictwo
- 1 zajęcia wyjazdowe na uczelnię w ramach zajęć on-line z obszaru budownictwo
- 30 godz. zajęć on-line z obszaru mechniczno-mechatronicznego
- 1 zajęcia wyjazdowe na uczelnię w ramach zajęć on-line z obszaru mechniczno- mechatronicznego
- 30 godz. zajęć on-line z obszaru język angielski zawodowy
- 2 zajęcia wyjazdowe na uczelnię w ramach zajęć on-line z obszaru język angielski zawodowy


W dniu 3 września rozpoczął się nabór uczestników na zajęcia on-line III edycji w ramach komponentu Małopolskiej Chmury Edukacyjnej w projekcie pn. „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II”.

Zajęcia on –line i Letnie Warsztaty Naukowe są jedną z form wsparcia realizowanych w ramach komponentu Małopolskiej Chmury Edukacyjnej w projekcie pn. „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II”. Letnie warsztaty naukowe obejmują zajęcia dydaktyczne realizowane bezpośrednio na uczelniach będących partnerami projektu, odpowiedzialnych za koordynację poszczególnych obszarów tematycznych, zajęcia on-line prowadzone będą w szkole w formie wideokonferencji na sprzęcie zakupionym w ramach pilotażu Małopolskiej Chmury Edukacyjnej.
Trzecia edycja zajęć on -line rozpocznie się we wrześniu/ październiku 2018 roku.
Regulamin rekrutacji i uczestnictwa zawiera wszystkie kryteria określające możliwość udziału w zajęciach.
W obecnej edycji oprócz zajęć on-line z obszaru żywność i budownictwo prowadzonych dla uczniów/uczennic ZSP Zakliczyn,  z obszarów żywność i język angielski zawodowy dla uczniów/ uczennic ZSL i T Wojnicz oraz z obszaru żywność i mechaniczno-mechatroniczny dla uczniów/ uczennic CKZiU Tuchów, prowadzone będą zajęcia w obszarach żywność i język angielski zawodowy dla uczniów/ uczennic ZSP Żabno. W ramach przedmiotowego projektu w każdej grupie może znaleźć się co najmniej 15uczniów/ uczennic związanych z danym obszarem. Zajęcia on- line w obszarze żywność prowadzone będą przez pracowników akademickich Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, w obszarze budownictwo przez pracowników akademickich Politechniki Krakowskiej, w obszarze język angielski zawodowy przez pracowników akademickich Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie, w obszarze mechaniczno-mechatronicznym przez pracowników akademickich Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie oraz Akademię Górniczo- Hutniczą im. Stanisława Staszica w Krakowie. Na zajęciach zapewniony będzie udział nauczyciela przedmiotu związanego z obszarem tematycznym. W ramach jednego roku szkolnego przewiduje się realizację 30 godzin zajęć on-line, w każdym z zadeklarowanych przez szkołę obszarów tematycznych. Harmonogram zajęć on-line w danym obszarze tematycznym będzie ustalany każdorazowo przed rozpoczęciem poszczególnej edycji zajęć w danym roku szkolnym.
Naukowe warsztaty letnie będą stanowiły podsumowanie cyklu zajęć on-line, które będzie realizowane bezpośrednio na uczelni odpowiedzialnej za koordynację danego obszaru tematycznego. Każda edycja naukowych warsztatów letnich co do zasady będzie się odbywać w początkowym okresie ferii letnich  (od poniedziałku do piątku), w wymiarze 25 godzin (5h/5dni).


W dniu 4 września rozpoczął się nabór uczestników na zajęcia on -line IV edycji w ramach komponentu Małopolskiej Chmury Edukacyjnej w projekcie pn. „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II”.
Zajęcia on-line są jedną z form wsparcia realizowanych w ramach komponentu Małopolskiej Chmury Edukacyjnej w projekcie pn. „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II”.
Czwarta edycja zajęć on -line rozpocznie się we wrześniu/ październiku 2019 roku.
Regulamin rekrutacji i uczestnictwa zawiera wszystkie kryteria określające możliwość udziału w zajęciach.
W obecnej edycji prowadzone będą zajęcia on-line z obszaru:
- żywność i budownictwo dla uczniów/uczennic Technikum w ZSP Zakliczyn,
- żywność i język angielski zawodowy dla uczniów/ uczennic Technikum w ZSL i T Wojnicz
- żywność i mechaniczno-mechatroniczny dla uczniów/ uczennic Technikum w CKZiU Tuchów,
- żywność i język angielski zawodowy dla uczniów/ uczennic Technikum w ZSP Żabno.
W ramach przedmiotowego projektu w każdej grupie może znaleźć się co najmniej 15uczniów/ uczennic związanych z danym obszarem. Zajęcia on- line w obszarze żywność prowadzone będą przez pracowników akademickich Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, w obszarze budownictwo przez pracowników akademickich Politechniki Krakowskiej, w obszarze język angielski zawodowy przez pracowników akademickich Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie, w obszarze mechaniczno-mechatronicznym przez pracowników akademickich Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie oraz Akademię Górniczo- Hutniczą im. Stanisława Staszica w Krakowie. Uczniowie jeden raz w roku szkolnym odbędą zajęcia bezpośrednio na uczelni, na które zapewniony będzie transport. Na zajęciach zapewniony będzie udział nauczycieli przedmiotów związanych z obszarem tematycznym. W ramach jednego roku szkolnego przewiduje się realizację 30 godzin zajęć on-line, w każdym z zadeklarowanych przez szkołę obszarów tematycznych. Harmonogram zajęć on-line w danym obszarze tematycznym będzie ustalany każdorazowo przed rozpoczęciem zajęć.

Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w zajęciach on-line przeprowadzanych w ramach komponentu Małopolskiej Chmury Edukacyjnej w ramach projektu pn. "Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II" Edycja IV - Rok szkolny 2019/2020

Beneficjent/Lider projektu: Województwo Małopolskie Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

Partner projektu Powiat Tarnowski
Realizator/rzy projektu Powiat Tarnowski, Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Zakliczynie, Zespół Szkół Licealnych i Technicznych w Wojniczu, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Tuchowie, Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Żabnie
Szkoła: Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Zakliczynie, Zespół Szkół Licealnych i Technicznych w Wojniczu, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Tuchowie, Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Żabnie

§ 1
Postanowienia ogólne
1. Projekt „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II” realizowany jest od 1.01.2016 roku do 31.12.2021 roku.
2. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 10 Oś Priorytetowa Wiedza i Kompetencje, Działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego uczniów.
3. Celem szczegółowym projektu w zakresie komponentu Małopolskiej Chmury Edukacyjnej jest zapewnianie uczniom techników możliwości poszerzenia wiedzy z zakresu przedmiotów zawodowych oraz kształtowanie kompetencji kluczowych dzięki wykorzystaniu nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych; wzmocnienie współpracy pomiędzy szkołami zawodowymi, a uczelniami poprzez realizację zajęć edukacyjnych dla uczniów oraz zwiększenie motywacji do kontynuowania nauki.
4. Rekrutacja odbywać się będzie zgodnie z zasadą równości szans kobiet i mężczyzn.

§ 2
Zakres wsparcia
1. Zajęcia on-line są jedną z form wsparcia realizowaną w ramach komponentu Małopolskiej Chmury Edukacyjnej w projekcie pn. „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II”, obejmują zajęcia dydaktyczne prowadzone w formie wideokonferencji realizowane przez uczelnie będące partnerami projektu, odpowiedzialne za koordynację poszczególnych obszarów tematycznych.
2. Zajęcia on-line przeprowadzone zostaną w następujących obszarach tematycznych w:
a) Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Zakliczynie:
- budownictwo – obszar koordynowany przez Partnera projektu Politechnikę Krakowską;
- żywność oraz środowisko - obszary koordynowane przez Partnera projektu Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie;
b) Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Żabnie:
- żywność oraz środowisko - obszary koordynowane przez Partnera projektu Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie;
- język angielski zawodowy – obszar koordynowany przez Partnera projektu Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie;
c) Zespole Szkół Licealnych i Technicznych w Wojniczu:
- żywność oraz środowisko - obszary koordynowane przez Partnera projektu Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie;
- język angielski zawodowy – obszar koordynowany przez Partnera projektu Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie;
d) Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Tuchowie:
- żywność oraz środowisko - obszary koordynowane przez Partnera projektu Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie;
- mechaniczno-mechatroniczny - obszar koordynowany przez Partnerów projektu Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie oraz Akademię Górniczo- Hutniczą im. Stanisława Staszica w Krakowie;
3. W ramach jednego roku szkolnego przewiduje się realizację 30 godzin zajęć on-line, w każdym z zadeklarowanych przez szkołę obszarów tematycznych. Harmonogram zajęć on-line w danym obszarze tematycznym będzie ustalany każdorazowo przed rozpoczęciem poszczególnej edycji zajęć w danym roku szkolnym.
4. W zajęciach on-line w każdym z obszarów tematycznych wybranych przez szkołę powinno uczestniczyć min. 15 osób. W przypadku niezebrania min. liczby osób do utworzenia grupy brana będzie pod uwagę okoliczności zaistnienia sytuacji indywidualnie dla każdej szkoły. Grupa licząca mniej niż 15 osób zostanie utworzona w przypadku pozytywnej opinii Lidera.

§ 3
Zasady rekrutacji
1. W czwartej edycji zajęć on-line mogą wziąć udział wyłącznie uczniowie techników, będących realizatorami komponentu zawodowego Małopolskiej Chmury Edukacyjnej w ramach projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II”.
2. W zajęciach on-line może wziąć udział osoba która:
a) wyraża dobrowolną chęć uczestnictwa w projekcie;
b) jest uczniem/ uczennicą technikum, będącego realizatorem komponentu zawodowego Małopolskiej Chmury Edukacyjnej w ramach projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II”;
c) uzyskała na koniec roku szkolnego poprzedzającego rekrutację z przedmiotu odpowiadającego obszarowi tematycznemu lub zbliżonego ocenę bardzo dobrą – 3 pkt, ocenę dobrą – 2 pkt, ocenę dostateczną – 1 pkt, ocenę dopuszczającą – 0pkt; przy czym uczeń z oceną dopuszczającą obowiązkowo dostarczy opinię wychowawcy klasy - jedynie pozytywna opinia warunkuje możliwość uczestnictwa w projekcie.
d) może się wykazać osiągnięciami z danego przedmiotu odpowiadającego obszarowi tematycznemu lub zbliżonemu (np. udziałem w konkursach, olimpiadach, kołach zainteresowań itp. – za każde osiągnięcie uczeń/uczennica otrzymuje 1 pkt);
e) wypełni i złoży w sekretariacie swojej szkoły:
3. Formularz zgłoszeniowy - załącznik nr 1 (CKZiU Tuchów, ZSLiT Wojnicz, ZSP Zakliczyn, ZSP Żabno) W przypadku takiej samej liczby punktów uzyskanych w ramach w/w kryteriów o zakwalifikowaniu będzie decydowała ocena z zachowania lub/i opinia nauczyciela zawodu/wychowawcy.
4. W pierwszej kolejności udział zajęciach on-line powinien być dostępny dla uczniów/uczennic, którzy nie uczestniczyli jeszcze w żadnej formie wsparcia organizowanej w ramach komponentu Małopolskiej Chmury Edukacyjnej.
5. W przypadku gdy liczba chętnych nie wyczerpuje liczby miejsc przewidzianych na dany obszar tematyczny dopuszcza się możliwość udziału osób, które brały już udział w zajęciach organizowanych w ramach Małopolskiej Chmury Edukacyjnej.
6. Co do zasady uczeń/uczennica może uczestniczyć w zajęciach on-line w ramach  tego samego obszaru tematycznego tylko jeden raz w ramach projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II”.
7. Uczeń/uczennica może uczestniczyć w zajęciach on-line w maksymalnie dwóch obszarach tematycznych (dwóch edycjach)  w ramach udziału w projekcie „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II”.
8. Rekrutacja na zajęcia on-line prowadzona będzie w siedzibie szkoły w okresie od dnia 04.09.2019 r. do dnia 10.09.2019 r. Informacje dotyczące rekrutacji dostępne będą na: stronie internetowej szkoły/tablicy ogłoszeń w siedzibie szkoły oraz przekazywane będą w formie ustnej przez nauczycieli w szkole.
9. O zakwalifikowaniu uczniów/uczennic z Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Zakliczynie do udziału w zajęciach on-line w ramach projektu decyduje Komisja Rekrutacyjna w składzie:
1) Przewodniczący Komisji – Krzysztof Małek,
2) Członek Komisji – Marta Kwaśniewska - Kobylarczyk,
3) Członek Komisji- Dawid Kosakowski
10. O zakwalifikowaniu uczniów/uczennic z Zespołu Szkół Licealnych i Technicznych w Wojniczu do udziału w zajęciach on-line w ramach projektu decyduje Komisja Rekrutacyjna w składzie:
1) Przewodniczący Komisji – Agnieszka Kapek,
2) Członek Komisji – Ewa Żybura,
3) Członek Komisji - Ewa Tracz
11. O zakwalifikowaniu uczniów/uczennic z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Tuchowie do udziału w zajęciach on-line w ramach projektu decyduje Komisja Rekrutacyjna w składzie:
1) Przewodniczący Komisji – Bogusław Harańczyk,
2) Członek Komisji – Jan Lachowicz,
3) Członek Komisji - Sylwia Stanuch – Osysko
12. O zakwalifikowaniu uczniów/uczennic z Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Żabnie do udziału w zajęciach on-line w ramach projektu decyduje Komisja Rekrutacyjna w składzie:
1) Przewodniczący Komisji- Agata Wajda - Tylek,
2) Członek Komisji – Ewa Cygan,
3) Członek Komisji - Monika Zachara – Moskal
13. W wyniku prac Komisji Rekrutacyjnej powstanie protokół (wzór stanowi załącznik nr 3) potwierdzający zakwalifikowanie uczniów/uczennic do udziału w zajęciach on-line.
14. Lista uczniów zakwalifikowanych zostanie umieszczona na tablicy ogłoszeń w siedzibie szkoły.
15. Uczniowie/uczennice, którzy/e nie zostali zakwalifikowani do udziału z powodu braku miejsc, zostaną umieszczeni na liście rezerwowej.
16. Osoby wpisane na listę rezerwową mogą zostać wybrane do udziału w zajęciach on-line w przypadku zwolnienia miejsca na skutek czyjejś rezygnacji lub przypadku losowego.
17. W przypadku osób niepełnosprawnych rekrutacja będzie prowadzona z pomocą osób trzecich (np. wychowawcy klasy).
18. Osoby zakwalifikowane do udziału w zajęciach on-line uczestniczą w nich nieodpłatnie.

§ 4
Warunki uczestnictwa w zajęciach online
1. Uczestnik/uczestniczka jest zobowiązany do przystąpienia do testu rozpoczynającego oraz testu podsumowującego zajęcia on-line w celu monitorowania efektów uczenia.
2. Uczestnik/uczestniczka zobowiązany jest do sumiennego i aktywnego udziału w zajęciach on-line zgodnie z zaplanowanym harmonogramem.
3. Warunkiem uzyskania certyfikatu potwierdzającego udział w zajęciach on-line jest obecność na minimum 60% zajęć, a także przystępnie do testu rozpoczynającego oraz podsumowującego zajęcia on-line, monitorującego efekty uczenia.
4. Jedynym usprawiedliwieniem nieobecności powyżej 40% godzin może być choroba lub wypadek losowy.

§ 5
Prawa i obowiązki uczniów w projekcie
1. W chwili rozpoczęcia pierwszej formy wsparcia w projekcie każda z osób podpisuje:
a) Deklarację (oświadczenie) uczestnictwa w projekcie – załącznik 3;
b) Oświadczenie uczestnika projektu – załącznik 4;
c) Oświadczenie o wyrażeniu zgody/braku zgody na utrwalenie i rozpowszechnienie wizerunku – załącznik 6.
2. Osoby zakwalifikowane do udziału w zajęciach on-line zobowiązane są do:
a) regularnego uczestnictwa w zajęciach on-line;
b) przystąpienia do testu badającego efekty uczenia w momencie rozpoczęcia udziału w zajęciach on-line oraz na zakończenie zajęć on-line.

§ 6
Przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji i promocji projektu
1. Administratorem  danych osobowych przetwarzanych na potrzeby rekrutacji uczestników projektu oraz w celach promocyjnych i informacyjnych związanych z realizacją projektu jest Powiat Tarnowski z siedzibą w Tarnowie przy ul. Narutowicza 38, 33-100 Tarnów.
2. Z administratorem można skontaktować się:
- poprzez pocztę elektroniczną pod adresem Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,
- telefonicznie +48 14 688 33 00,
- listownie - kierując korespondencję na adres siedziby administratora.
3. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się:
- poprzez pocztę elektroniczną pod adresem Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,
- listownie - kierując korespondencję na adres siedziby administratora.
4. Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Administratora oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych.
5. Dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia rekrutacji do projektu oraz w celach promocyjnych i informacyjnych związanych z realizacją projektu.
6. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi zgoda, o której mowa w  art. 6 ust. 1 lit. a) oraz – w przypadku  osoby z niepełnosprawnością w odniesieniu do danych dotyczących stanu zdrowia - w art. 9 ust. 2 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), w skrócie RODO.
7. W czynnościach służących realizacji celów, o których mowa w punkcie 3 będzie uczestniczyła Szkoła. Oznacza to, że szkoła ta będzie także uczestniczyła w procesie przetwarzania danych osobowych kandydatów i uczestników projektu.
8. Dane osobowe mogą zostać udostępnione Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (w skrócie IZ RPO WM), Instytucji Pośredniczącej - Małopolskiemu Centrum Przedsiębiorczości z siedzibą w Krakowie przy ul. Jasnogórskiej 11, 31- 358 Kraków,  podmiotom realizującym badania ewaluacyjne na zlecenie IZ RPO WM 2014 – 2020.
9. Dane osobowe mogą  również  zostać udostępnione specjalistycznym podmiotom, realizującym na zlecenie w/w podmiotów kontrole i audyt projektów realizowanych w ramach RPO WM.
10. Dane dotyczące wizerunku mogą zostać  umieszczone w zasobach Małopolskiej Chmury Edukacyjnej, udostępnione na stronie internetowej  Realizatora projektu oraz szkoły, opublikowane w mediach tradycyjnych i elektronicznych.
11. Podanie danych nie jest obowiązkowe, niemniej brak danych - z wyłączeniem danych o niepełnosprawności oraz danych dotyczących wizerunku – uniemożliwi udział w procesie rekrutacji.
12. W przypadku osoby z niepełnosprawnością, niepodanie danych dotyczących stanu zdrowia uniemożliwi dostosowanie realizacji projektu do jej indywidualnych potrzeb w tym zakresie.
13. Osoba, której dane dotyczą posiada:
- prawo dostępu do treści swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
- prawo  do sprostowania danych,
- prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
- prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, przy czym przepisy odrębne mogą wyłączyć możliwość skorzystania z tego prawa,
- prawo do cofnięcia - w dowolnym momencie  - zgody na przetwarzanie danych,
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
14. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 25 lat licząc od dnia 31 grudnia roku następującego po rozliczeniu projektu.
15. Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie, w celach innych niż promocja projektu, została zawarta w załączniku nr 5 do regulaminu - Oświadczeniu uczestnika projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II”.

§ 7
Postanowienia końcowe
1. Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania.
2. Organizator rekrutacji zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym regulaminie i wprowadzania dodatkowych postanowień.
3. Dokumentacja rekrutacyjna będzie przechowywana w siedzibie Partnera podmiotu będącego organizatorem rekrutacji – Powiat Tarnowski - Starostwo Powiatowe w Tarnowie, ul. Narutowicza 38, 33-100 Tarnów."

Osoby niepełnosprawne zakwalifikowane do udziału w zajęciach mogą skorzytać z  dostosowania formy wsparcia do rodzaju niepełnosprawności, w tym celu konieczne będzie złożenie załącznika: Zgłoszenie specjalnych potrzeb wynikających z niepełnosprawności uczestnika zakwalifikowanego do projektu.


W dniu 2 września rozpoczyna się nabór uczestników na zajęcia on-line V edycji w ramach komponentu Małopolskiej Chmury Edukacyjnej w projekcie pn. „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II”.
Zajęcia on-line są jedną z form wsparcia realizowanych w ramach komponentu Małopolskiej Chmury Edukacyjnej w projekcie pn. „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II”.
Piąta edycja zajęć on-line rozpocznie się we październiku 2020 roku.
Regulamin rekrutacji i uczestnictwa zawiera wszystkie kryteria określające możliwość udziału w zajęciach.

W obecnej edycji prowadzone będą zajęcia on-line z obszaru:

 • żywność i budownictwo dla uczniów/uczennic Technikum w ZSP Zakliczyn,
 • żywność i język angielski zawodowy dla uczniów/ uczennic Technikum w ZSL i T Wojnicz,
 • żywność i mechaniczno-mechatroniczny dla uczniów/ uczennic Technikum w CKZiU Tuchów,
 • żywność i język angielski zawodowy dla uczniów/ uczennic Technikum w ZSP Żabno.

W ramach przedmiotowego projektu w każdej grupie może znaleźć się co najmniej 15uczniów/uczennic związanych z danym obszarem. Zajęcia on-line w obszarze żywność prowadzone będą przez pracowników akademickich Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, w obszarze budownictwo przez pracowników akademickich Politechniki Krakowskiej, w obszarze język angielski zawodowy przez pracowników akademickich Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie, w obszarze mechaniczno-mechatronicznym przez pracowników akademickich Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie oraz Akademię Górniczo-Hutniczą im. Stanisława Staszica w Krakowie. Uczniowie co najmniej jeden raz w roku szkolnym odbędą zajęcia bezpośrednio na uczelni, na które zapewniony będzie transport. Na zajęciach zapewniony będzie udział nauczycieli przedmiotów związanych z obszarem tematycznym. W ramach jednego roku szkolnego przewiduje się realizację 30 godzin zajęć on-line, w każdym z zadeklarowanych przez szkołę obszarów tematycznych. Harmonogram zajęć on-line w danym obszarze tematycznym będzie ustalany każdorazowo przed rozpoczęciem zajęć przez nauczycieli akademickich.

Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w zajęciach on-line  przeprowadzanych w ramach komponentu Małopolskiej Chmury Edukacyjnej w ramach projektu pn. „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II”  Edycja V - Rok szkolny 2020/2021

Beneficjent/Lider projektu: Województwo Małopolskie Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Partner projektu: Powiat Tarnowski
Realizator/rzy projektu: Powiat Tarnowski, Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Zakliczynie, Zespół Szkół Licealnych i Technicznych w Wojniczu, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Tuchowie, Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Żabnie
Szkoła: Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Zakliczynie, Zespół Szkół Licealnych i Technicznych w Wojniczu, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Tuchowie, Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Żabnie

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Projekt „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II” realizowany jest od 1.01.2016 roku do 30.09.2023 roku.
 2. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 10 Oś Priorytetowa Wiedza i Kompetencje, Działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego uczniów.
 3. Celem szczegółowym projektu w zakresie komponentu Małopolskiej Chmury Edukacyjnej jest zapewnianie uczniom techników możliwości poszerzenia wiedzy z zakresu przedmiotów zawodowych oraz kształtowanie kompetencji kluczowych dzięki wykorzystaniu nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych; wzmocnienie współpracy pomiędzy szkołami zawodowymi, a uczelniami poprzez realizację zajęć edukacyjnych dla uczniów oraz zwiększenie motywacji do kontynuowania nauki.
 4. Rekrutacja odbywać się będzie zgodnie z Zasadą Równości Szans Kobiet i Mężczyzn oraz Zasadą Równość Szans i Niedyskryminacji.

§ 2 Zakres wsparcia

 1. Zajęcia on-line są jedną z form wsparcia realizowaną w ramach komponentu Małopolskiej Chmury Edukacyjnej w projekcie pn. „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II”, obejmują zajęcia dydaktyczne prowadzone w formie wideokonferencji realizowane przez uczelnie będące partnerami projektu, odpowiedzialne za koordynację poszczególnych obszarów tematycznych.
 2. Zajęcia on-line przeprowadzone zostaną w następujących obszarach tematycznych w:
  • Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Zakliczynie:
   • budownictwo - obszar koordynowany przez Partnera projektu Politechnikę Krakowską;
   • żywność oraz środowisko - obszary koordynowane przez Partnera projektu Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie;
  • Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Żabnie:
   • żywność oraz środowisko - obszary koordynowane przez Partnera projektu Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie;
   • język angielski zawodowy - obszar koordynowany przez Partnera projektu Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie;
  • Zespole Szkół Licealnych i Technicznych w Wojniczu:
   • żywność oraz środowisko - obszary koordynowane przez Partnera projektu Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie;
   • język angielski zawodowy - obszar koordynowany przez Partnera projektu Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie;
  • Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Tuchowie:
   • żywność oraz środowisko - obszary koordynowane przez Partnera projektu Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie;
   • mechaniczno-mechatroniczny - obszar koordynowany przez Partnerów projektu Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie oraz Akademię Górniczo- Hutniczą im. Stanisława Staszica w Krakowie.
 3. W ramach jednego roku szkolnego przewiduje się realizację 30 godzin zajęć on-line, w każdym z zadeklarowanych przez szkołę obszarów tematycznych. Harmonogram zajęć on-line w danym obszarze tematycznym będzie ustalany każdorazowo przed rozpoczęciem poszczególnej edycji zajęć w danym roku szkolnym.
 4. W zajęciach on-line w każdym z obszarów tematycznych wybranych przez szkołę powinno uczestniczyć min. 15 osób. W przypadku niezebrania min. liczby osób do utworzenia grupy brana będzie pod uwagę okoliczności zaistnienia sytuacji indywidualnie dla każdej szkoły. Grupa licząca mniej niż 15 osób zostanie utworzona w przypadku pozytywnej opinii Lidera.

§ 3 Zasady rekrutacji

 1. W piątej edycji zajęć on-line mogą wziąć udział wyłącznie uczniowie techników, będących realizatorami komponentu zawodowego Małopolskiej Chmury Edukacyjnej w ramach projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II”.
 2. W zajęciach on-line może wziąć udział osoba która:
  1. wyraża dobrowolną chęć uczestnictwa w projekcie;
  2. jest uczniem/ uczennicą technikum, będącego realizatorem komponentu zawodowego Małopolskiej Chmury Edukacyjnej w ramach projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II”;
  3. uzyskała na koniec roku szkolnego poprzedzającego rekrutację z przedmiotu odpowiadającego obszarowi tematycznemu lub zbliżonego ocenę bardzo dobrą – 3 pkt, ocenę dobrą – 2 pkt, ocenę dostateczną – 1 pkt, ocenę dopuszczającą – 0pkt; przy czym uczeń z oceną dopuszczającą obowiązkowo dostarczy opinię wychowawcy klasy - jedynie pozytywna opinia warunkuje możliwość uczestnictwa w projekcie;
  4. może się wykazać osiągnięciami z danego przedmiotu odpowiadającego obszarowi tematycznemu lub zbliżonemu (np. udziałem w konkursach, olimpiadach, kołach zainteresowań itp. – za każde osiągnięcie uczeń/uczennica otrzymuje 1 pkt);
  5. wypełni i złoży w sekretariacie swojej szkoły.
 3. Formularz zgłoszeniowy – załącznik nr 1. Złożenie w/w dokumentu oznacza zapoznanie się i akceptację niniejszego regulaminu.
 4. W przypadku takiej samej liczby punktów uzyskanych w ramach w/w kryteriów o zakwalifikowaniu będzie decydowała ocena z zachowania lub/i opinia nauczyciela zawodu/wychowawcy.
 5. W pierwszej kolejności udział zajęciach on-line powinien być dostępny dla uczniów/uczennic, którzy nie uczestniczyli jeszcze w żadnej formie wsparcia organizowanej w ramach komponentu Małopolskiej Chmury Edukacyjnej.
 6. W przypadku gdy liczba chętnych nie wyczerpuje liczby miejsc przewidzianych na dany obszar tematyczny dopuszcza się możliwość udziału osób, które brały już udział w zajęciach organizowanych w ramach Małopolskiej Chmury Edukacyjnej.
 7. Co do zasady uczeń/uczennica może uczestniczyć w zajęciach on-line w ramach  tego samego obszaru tematycznego tylko jeden raz w ramach projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II”.
 8. Uczeń/uczennica może uczestniczyć w zajęciach on-line w maksymalnie dwóch obszarach tematycznych (dwóch edycjach)  w ramach udziału w projekcie „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II”.
 9. Rekrutacja na zajęcia on-line prowadzona będzie w siedzibie szkoły w okresie od dnia 02.09.2020 r. do dnia 14.09.2020 r.
  Informacje dotyczące rekrutacji dostępne będą na: stronie internetowej szkoły/tablicy ogłoszeń w siedzibie szkoły oraz przekazywane będą w formie ustnej przez nauczycieli w szkole.
 10. O zakwalifikowaniu uczniów/uczennic z Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Zakliczynie do udziału w zajęciach on-line w ramach projektu decyduje Komisja Rekrutacyjna w składzie:
  1. Przewodniczący Komisji - Krzysztof Małek,
  2. Członek Komisji - Marta Kwaśniewska-Kobylarczyk,
  3. Członek Komisji - Dawid Kosakowski.
 11. O zakwalifikowaniu uczniów/uczennic z Zespołu Szkół Licealnych i Technicznych w Wojniczu do udziału w zajęciach on-line w ramach projektu decyduje Komisja Rekrutacyjna w składzie:
  1. Przewodniczący Komisji - Agnieszka Kapek,
  2. Członek Komisji - Agnieszka Sakłak,
  3. Członek Komisji - Ewa Tracz.
 12. O zakwalifikowaniu uczniów/uczennic z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Tuchowie do udziału w zajęciach on-line w ramach projektu decyduje Komisja Rekrutacyjna w składzie:
  1. Przewodniczący Komisji - Bogusław Harańczyk,
  2. Członek Komisji - Jan Lachowicz,
  3. Członek Komisji - Sylwia Stanuch-Osysko.
 13. O zakwalifikowaniu uczniów/uczennic z Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Żabnie do udziału w zajęciach on-line w ramach projektu decyduje Komisja Rekrutacyjna w składzie:
  1. Przewodniczący Komisji - Agata Wajda-Tylek,
  2. Członek Komisji - Ewa Cygan,
  3. Członek Komisji - Monika Zachara-Moskal.
 14. W wyniku prac Komisji Rekrutacyjnej powstanie protokół (wzór stanowi załącznik nr 2) potwierdzający zakwalifikowanie uczniów/uczennic do udziału w zajęciach on-line.
 15. Lista uczniów zakwalifikowanych zostanie umieszczona na tablicy ogłoszeń w siedzibie szkoły.
 16. Uczniowie/uczennice, którzy/e nie zostali zakwalifikowani do udziału z powodu braku miejsc, zostaną umieszczeni na liście rezerwowej.
 17. Osoby wpisane na listę rezerwową mogą zostać wybrane do udziału w zajęciach on-line w przypadku zwolnienia miejsca na skutek czyjejś rezygnacji lub przypadku losowego.
 18. W przypadku osób niepełnosprawnych rekrutacja będzie prowadzona z pomocą osób trzecich (np. wychowawcy klasy).
 19. Osoby z niepełnosprawnościami, które zakwalifikują się do udziału w projekcie i będą chciały skorzystać z możliwości dostosowania wsparcia do ich indywidualnych potrzeb, zobligowane są do złożenia do dnia 16 września 2020r. Formularz - Zgłoszenie specjalnych potrzeb (Załącznik 1b) w celu podjęcia przez Realizatora działań zmierzających do dostosowania form wsparcia do indywidualnych potrzeb.
 20. Osoby zakwalifikowane do udziału w zajęciach on-line uczestniczą w nich nieodpłatnie.

§ 4 Warunki uczestnictwa w zajęciach online

 1. Uczestnik/uczestniczka jest zobowiązany do przystąpienia do testu rozpoczynającego oraz testu podsumowującego zajęcia on-line w celu monitorowania efektów uczenia.
 2. Uczestnik/uczestniczka zobowiązany jest do sumiennego i aktywnego udziału w zajęciach on-line zgodnie z zaplanowanym harmonogramem.
 3. Warunkiem uzyskania certyfikatu potwierdzającego udział w zajęciach on-line jest obecność na minimum 60 % zajęć, a także przystępnie do testu rozpoczynającego oraz podsumowującego zajęcia on-line, monitorującego efekty uczenia.
 4. Jedynym usprawiedliwieniem nieobecności powyżej 40 % godzin może być choroba lub wypadek losowy.

§ 5 Prawa i obowiązki uczniów w projekcie

 1. W chwili rozpoczęcia pierwszej formy wsparcia w projekcie każda z osób podpisuje:
  1. Deklarację (oświadczenie) uczestnictwa w projekcie - zał. 3;
  2. Oświadczenie uczestnika projektu - zał. 4;
  3. Oświadczenie o wyrażeniu zgody/braku zgody na utrwalenie i rozpowszechnienie wizerunku - zał. 6.
 2. Podpisanie dokumentów, o których mowa w pkt. 1 oznacza zapoznanie się i akceptację niniejszego regulaminu.
 3. Osoby zakwalifikowane do udziału w zajęciach on-line zobowiązane są do:
  1. regularnego uczestnictwa w zajęciach on-line;
  2. przystąpienia do testu badającego efekty uczenia w momencie rozpoczęcia udziału w zajęciach on-line oraz na zakończenie zajęć on-line.

§ 6 Przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji i promocji projektu

 1. Administratorem  danych osobowych przetwarzanych na potrzeby rekrutacji uczestników projektu oraz w celach promocyjnych i informacyjnych związanych z realizacją projektu jest Powiat Tarnowski z siedzibą w Tarnowie przy ul. Narutowicza 38, 33-100 Tarnów.
 2. Z administratorem można skontaktować się:
  • poprzez pocztę elektroniczną pod adresem Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,
  • telefonicznie +48 14 688 33 00,
  • listownie - kierując korespondencję na adres siedziby administratora.
 3. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się:
  • poprzez pocztę elektroniczną pod adresem Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,
  • listownie – kierując korespondencję na adres siedziby administratora.
 4. Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Administratora oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych.
 5. Dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia rekrutacji do projektu oraz w celach promocyjnych i informacyjnych związanych z realizacją projektu.
 6. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi zgoda, o której mowa w  art. 6 ust. 1 lit. a) oraz – w przypadku  osoby z niepełnosprawnością w odniesieniu do danych dotyczących stanu zdrowia - w art. 9 ust. 2 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), w skrócie RODO.
 7. W czynnościach służących realizacji celów, o których mowa w punkcie 3 będzie uczestniczyła Szkoła. Oznacza to, że szkoła ta będzie także uczestniczyła w procesie przetwarzania danych osobowych kandydatów i uczestników projektu.
 8. Dane osobowe mogą zostać udostępnione Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (w skrócie IZ RPO WM), Instytucji Pośredniczącej - Małopolskiemu Centrum Przedsiębiorczości z siedzibą w Krakowie przy ul. Jasnogórskiej 11, 31-358 Kraków,  podmiotom realizującym badania ewaluacyjne na zlecenie IZ RPO WM 2014 – 2020.
 9. Dane osobowe mogą  również  zostać udostępnione specjalistycznym podmiotom, realizującym na zlecenie w/w podmiotów kontrole i audyt projektów realizowanych w ramach RPO WM.
 10. Dane dotyczące wizerunku mogą zostać  umieszczone w zasobach Małopolskiej Chmury Edukacyjnej, udostępnione na stronie internetowej  Realizatora projektu oraz szkoły, opublikowane w mediach tradycyjnych i elektronicznych.
 11. Podanie danych nie jest obowiązkowe, niemniej brak danych – z wyłączeniem danych o niepełnosprawności oraz danych dotyczących wizerunku – uniemożliwi udział w procesie rekrutacji.
 12. W przypadku osoby z niepełnosprawnością, niepodanie danych dotyczących stanu zdrowia uniemożliwi dostosowanie realizacji projektu do jej indywidualnych potrzeb w tym zakresie.
 13. Osoba, której dane dotyczą posiada:
  • prawo dostępu do treści swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
  • prawo  do sprostowania danych,
  • prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, przy czym przepisy odrębne mogą wyłączyć możliwość skorzystania z tego prawa,
  • prawo do cofnięcia - w dowolnym momencie  - zgody na przetwarzanie danych,
  • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
 14. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 25 lat licząc od dnia 31 grudnia roku następującego po rozliczeniu projektu.
 15. Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie, w celach innych niż promocja projektu, została zawarta w załączniku nr 5 do regulaminu - Oświadczeniu uczestnika projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II”.

§ 7 Postanowienia końcowe

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania.
 2. Organizator rekrutacji zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym regulaminie i wprowadzania dodatkowych postanowień.
 3. Dokumentacja rekrutacyjna będzie przechowywana w siedzibie Partnera podmiotu będącego organizatorem rekrutacji – Powiat Tarnowski - Starostwo Powiatowe w Tarnowie, ul. Narutowicza 38, 33-100 Tarnów.


Załączniki:

Zał. 1 - Formularz zgłoszeniowy: CKZiU Tuchów, ZSLiT Wojnicz, ZSP Żabno, ZSP Zakliczyn
Zał. 1b - Formularz - Zgłoszenie specjalnych potrzeb wynikających z niepełnosprawności
Zał. 2 - Wzór protokołu rekrutacyjnego
Zał. 3 - Deklaracja (oświadczenie) uczestnictwa w projekcie
Zał. 4 - Oświadczenie uczestnika projektu
Zał. 5 - Zakres danych osobowych
Zał. 6 - Oświadczenie o wyrażeniu zgody/braku zgody na utrwalenie i rozpowszechnienie wizerunku


W dniu 08 września rozpoczyna się nabór uczestników na zajęcia on -line VI edycji w ramach komponentu Małopolskiej Chmury Edukacyjnej w projekcie pn. „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II”.

Zajęcia on-line są jedną z form wsparcia realizowanych w ramach komponentu Małopolskiej Chmury Edukacyjnej w projekcie pn. „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II”.

Szósta edycja zajęć on-line rozpocznie się we wrześniu 2021 roku.

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa zawiera wszystkie kryteria określające możliwość udziału w zajęciach.

W obecnej edycji prowadzone będą zajęcia on-line z obszaru:

 • żywność dla uczniów/uczennic Technikum w ZSP Zakliczyn,
 • żywność i język angielski zawodowy dla uczniów/ uczennic Technikum w ZSL i T Wojnicz,
 • żywność i mechaniczno-mechatroniczny dla uczniów/ uczennic Technikum w CKZiU Tuchów,
 • żywność i język angielski zawodowy dla uczniów/ uczennic Technikum w ZSP Żabno.

W ramach przedmiotowego projektu w każdej grupie może znaleźć się co najmniej 15uczniów/ uczennic związanych z danym obszarem. Zajęcia on- line w obszarze żywność prowadzone będą przez pracowników akademickich Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, w obszarze język angielski zawodowy przez pracowników akademickich Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie, w obszarze mechaniczno-mechatronicznym przez pracowników akademickich Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie oraz Akademię Górniczo- Hutniczą im. Stanisława Staszica w Krakowie. Uczniowie co najmniej jeden raz w roku szkolnym odbędą zajęcia bezpośrednio na uczelni, na które zapewniony będzie transport. Na zajęciach zapewniony będzie udział nauczycieli przedmiotów związanych z obszarem tematycznym. W ramach jednego roku szkolnego przewiduje się realizację 30 godzin zajęć on-line, w każdym z zadeklarowanych przez szkołę obszarów tematycznych. Harmonogram zajęć on-line w danym obszarze tematycznym będzie ustalany każdorazowo przed rozpoczęciem zajęć przez nauczycieli akademickich.
Udział w projekcie jest bezpłatny.

Wszystkie niezbędne do realizacji zadań i osiągnięcia celów materiały i pomoce dydaktyczne i sprzęt komputerowy zostaną zapewnione w ramach budżetu projektu.

Zachęcamy do zapoznania się z Regulaminem oraz uczestnictwa w zajęciach.

Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w zajęciach on-line przeprowadzanych w ramach komponentu Małopolskiej Chmury Edukacyjnej w ramach projektupn. „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II”Edycja VI - Rok szkolny 2021/2022.

Beneficjent/Lider projektu: Województwo Małopolskie Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Partner projektu: Powiat Tarnowski
Realizator/rzy projektu: Powiat Tarnowski, Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Zakliczynie, Zespół Szkół Licealnych i Technicznych w Wojniczu, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Tuchowie, Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Żabnie.
Szkoła: Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Zakliczynie, Zespół Szkół Licealnych i Technicznych w Wojniczu, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Tuchowie, Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Żabnie.

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Projekt „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II” realizowany jest od 1.01.2016 roku do 30.09.2023 roku.
 2. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 10 Oś Priorytetowa Wiedza i Kompetencje, Działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego uczniów.
 3. Celem szczegółowym projektu w zakresie komponentu Małopolskiej Chmury Edukacyjnej jest zapewnianie uczniom techników możliwości poszerzenia wiedzy z zakresu przedmiotów zawodowych oraz kształtowanie kompetencji kluczowych dzięki wykorzystaniu nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych; wzmocnienie współpracy pomiędzy szkołami zawodowymi, a uczelniami poprzez realizację zajęć edukacyjnych dla uczniów oraz zwiększenie motywacji do kontynuowania nauki.
 4. Rekrutacja odbywać się będzie zgodnie z Zasadą Równości Szans Kobiet i Mężczyzn oraz Zasadą Równość Szans i Niedyskryminacji.

§ 2 Zakres wsparcia

 1. Zajęcia on-line są jedną z form wsparcia realizowaną w ramach komponentu Małopolskiej Chmury Edukacyjnej w projekcie pn. „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II”, obejmują zajęcia dydaktyczne prowadzone w formie wideokonferencji realizowane przez uczelnie będące partnerami projektu, odpowiedzialne za koordynację poszczególnych obszarów tematycznych.
 2. Zajęcia on-line przeprowadzone zostaną w następujących obszarach tematycznych w:
  1. Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Zakliczynie:
   • żywność oraz środowisko - obszary koordynowane przez Partnera projektu Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie;
  2. Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Żabnie:
   • żywność oraz środowisko - obszary koordynowane przez Partnera projektu Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie;
   • język angielski zawodowy – obszar koordynowany przez Partnera projektu Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie;
  3. Zespole Szkół Licealnych i Technicznych w Wojniczu:
   • żywność oraz środowisko - obszary koordynowane przez Partnera projektu Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie;
   • język angielski zawodowy – obszar koordynowany przez Partnera projektu Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie;
  4. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Tuchowie:
   • żywność oraz środowisko - obszary koordynowane przez Partnera projektu Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie;
   • mechaniczno-mechatroniczny - obszar koordynowany przez Partnerów projektu Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie oraz Akademię Górniczo- Hutniczą im. Stanisława Staszica w Krakowie;
 3. W ramach jednego roku szkolnego przewiduje się realizację 30 godzin zajęć on-line, w każdym z zadeklarowanych przez szkołę obszarów tematycznych. Harmonogram zajęć on-line w danym obszarze tematycznym będzie ustalany każdorazowo przed rozpoczęciem poszczególnej edycji zajęć w danym roku szkolnym.
 4. W zajęciach on-line w każdym z obszarów tematycznych wybranych przez szkołę powinno uczestniczyć min. 15 osób. W przypadku niezebrania min. liczby osób do utworzenia grupy brana będzie pod uwagę okoliczności zaistnienia sytuacji indywidualnie dla każdej szkoły. Grupa licząca mniej niż 15 osób zostanie utworzona w przypadku pozytywnej opinii Lidera.

§ 3 Zasady rekrutacji

 1. W szóstej edycji zajęć on-line mogą wziąć udział wyłącznie uczniowie techników, będących realizatorami komponentu zawodowego Małopolskiej Chmury Edukacyjnej w ramach projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II”.
 2. W zajęciach on-line może wziąć udział osoba która:
  1. wyraża dobrowolną chęć uczestnictwa w projekcie;
  2. jest uczniem/ uczennicą technikum, będącego realizatorem komponentu zawodowego Małopolskiej Chmury Edukacyjnej w ramach projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II”;
  3. uzyskała na koniec roku szkolnego poprzedzającego rekrutację z przedmiotu odpowiadającego obszarowi tematycznemu lub zbliżonego ocenę bardzo dobrą – 3 pkt, ocenę dobrą – 2 pkt, ocenę dostateczną – 1 pkt, ocenę dopuszczającą – 0pkt; przy czym uczeń z oceną dopuszczającą obowiązkowo dostarczy opinię wychowawcy klasy - jedynie pozytywna opinia warunkuje możliwość uczestnictwa w projekcie.
  4. może się wykazać osiągnięciami z danego przedmiotu odpowiadającego obszarowi tematycznemu lub zbliżonemu (np. udziałem w konkursach, olimpiadach, kołach zainteresowań itp. – za każde osiągnięcie uczeń/uczennica otrzymuje 1 pkt);
  5. wypełni i złoży w sekretariacie swojej szkoły -Formularz zgłoszeniowy – Załącznik 1a
   Złożenie w/w dokumentu oznacza zapoznanie się i akceptację niniejszego regulaminu.
 3. Kandydat obowiązkowo zapozna się z Załącznikiem 5 – Zakres danych osobowych.
 4. W przypadku takiej samej liczby punktów uzyskanych w ramach w/w kryteriów o zakwalifikowaniu będzie decydowała ocena z zachowania lub/i opinia nauczyciela zawodu/wychowawcy.
 5. W pierwszej kolejności udział zajęciach on-line powinien być dostępny dla uczniów/uczennic, którzy nie uczestniczyli jeszcze w żadnej formie wsparcia organizowanej w ramach komponentu Małopolskiej Chmury Edukacyjnej.
 6. W przypadku gdy liczba chętnych nie wyczerpuje liczby miejsc przewidzianych na dany obszar tematyczny dopuszcza się możliwość udziału osób, które brały już udział w zajęciach organizowanych w ramach Małopolskiej Chmury Edukacyjnej.
 7. Co do zasady uczeń/uczennica może uczestniczyć w zajęciach on-line w ramach tego samego obszaru tematycznego tylko jeden raz w ramach projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II”.
 8. Uczeń/uczennica może uczestniczyć w zajęciach on-line w maksymalnie dwóch obszarach tematycznych (dwóch edycjach) w ramach udziału w projekcie „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II”.
 9. Rekrutacja na zajęcia on-line prowadzona będzie w siedzibie szkoły w okresie od dnia 08.09.2021 r. do dnia 16.09.2021 r.
  Informacje dotyczące rekrutacji dostępne będą na: stronie internetowej szkoły/tablicy ogłoszeń w siedzibie szkoły oraz przekazywane będą w formie ustnej przez nauczycieli w szkole.
 10. O zakwalifikowaniu uczniów/uczennic z Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Zakliczynie do udziału w zajęciach on-line w ramach projektu decyduje Komisja Rekrutacyjna w składzie:
  1. Przewodniczący Komisji – Krzysztof Małek,
  2. Członek Komisji – Marta Kwaśniewska - Kobylarczyk,
  3. Członek Komisji- Małgorzata Nowicka.
 11. O zakwalifikowaniu uczniów/uczennic z Zespołu Szkół Licealnych i Technicznych w Wojniczu do udziału w zajęciach on-line w ramach projektu decyduje Komisja Rekrutacyjna w składzie:
  1. Przewodniczący Komisji – Agnieszka Kapek,
  2. Członek Komisji – Agnieszka Sakłak,
  3. Członek Komisji - Ewa Tracz.
 12. O zakwalifikowaniu uczniów/uczennic z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Tuchowie do udziału w zajęciach on-line w ramach projektu decyduje Komisja Rekrutacyjna w składzie:
  1. Przewodniczący Komisji – Bogusław Harańczyk,
  2. Członek Komisji – Jan Lachowicz,
  3. Członek Komisji - Sylwia Stanuch – Osysko.
 13. O zakwalifikowaniu uczniów/uczenn ic z Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Żabnie do udziału w zajęciach on-line w ramach projektu decyduje Komisja Rekrutacyjna w składzie:
  1. Przewodniczący Komisji- Agnieszka Kurzydym,
  2. Członek Komisji – Dorota Hyży,
  3. Członek Komisji - Monika Zachara – Moskal.
 14. W wyniku prac Komisji Rekrutacyjnej powstanie protokół (wzór stanowi Załącznik nr 3) potwierdzający zakwalifikowanie uczniów/uczennic do udziału w zajęciach on-line.
 15. Lista uczniów zakwalifikowanych zostanie umieszczona na tablicy ogłoszeń w siedzibie szkoły.
 16. Uczniowie/uczennice, którzy/e nie zostali zakwalifikowani do udziału z powodu braku miejsc, zostaną umieszczeni na liście rezerwowej.
 17. Osoby wpisane na listę rezerwową mogą zostać wybrane do udziału w zajęciach on-line w przypadku zwolnienia miejsca na skutek czyjejś rezygnacji lub przypadku losowego.
 18. W przypadku osób niepełnosprawnych rekrutacja będzie prowadzona z pomocą osób trzecich (np. wychowawcy klasy).
 19. Osoby z niepełnosprawnościami, które zakwalifikują się do udziału w projekcie i będą chciały skorzystać z możliwości dostosowania wsparcia do ich indywidualnych potrzeb, zobligowane są do złożenia do dnia 20 września 2021r. Formularz –Zgłoszenie specjalnych potrzeb (Załącznik 1 b) w celu podjęcia przez Realizatora działań zmierzających do dostosowania form wsparcia do indywidualnych potrzeb.
 20. Osoby zakwalifikowane do udziału w zajęciach on-line uczestniczą w nich nieodpłatnie.

§ 4 Warunki uczestnictwa w zajęciach online

 1. Uczestnik/uczestniczka jest zobowiązany do przystąpienia do testu rozpoczynającego oraz testu podsumowującego zajęcia on-line w celu monitorowania efektów uczenia.
 2. Uczestnik/uczestniczka zobowiązany jest do sumiennego i aktywnego udziału w zajęciach on-line zgodnie z zaplanowanym harmonogramem.
 3. Warunkiem uzyskania certyfikatu potwierdzającego udział w zajęciach on-line jest obecność na minimum 60 % zajęć, a także przystępnie do testu rozpoczynającego oraz podsumowującego zajęcia on-line, monitorującego efekty uczenia.
 4. Jedynym usprawiedliwieniem nieobecności powyżej 40 % godzin może być choroba lub wypadek losowy.


§ 5 Prawa i obowiązki uczniów w projekcie

 1. W chwili rozpoczęcia pierwszej formy wsparcia w projekcie każda z osób podpisuje:
  1. Deklarację (oświadczenie) uczestnictwa w projekcie – zał. 3;
  2. Oświadczenie uczestnika projektu – zał. 4;
  3. Oświadczenie o wyrażeniu zgody/braku zgody na utrwalenie i rozpowszechnienie wizerunku – zał.6.
 2. Podpisanie dokumentów, o których mowa w pkt. 1 oznacza zapoznanie się i akceptację niniejszego regulaminu.
 3. Osoby zakwalifikowane do udziału w zajęciach on-line zobowiązane są do:
  1. regularnego uczestnictwa w zajęciach on-line;
  2. przystąpienia do testu badającego efekty uczenia w momencie rozpoczęcia udziału w zajęciach on-line oraz na zakończenie zajęć on-line.

§ 6 Przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji i promocji projektu

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych na potrzeby rekrutacji uczestników projektu oraz w celach promocyjnych i informacyjnych związanych z realizacją projektu jest Powiat Tarnowski z siedzibą w Tarnowie przy ul. Narutowicza 38, 33-100 Tarnów.
 2. Z administratorem można skontaktować się:
  • poprzez pocztę elektroniczną pod adresem Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,
  • telefonicznie +48 14 688 33 00,
  • listownie – kierując korespondencję na adres siedziby administratora
 3. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się:
  • poprzez pocztę elektroniczną pod adresem Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,
  • listownie – kierując korespondencję na adres siedziby administratora.
 4. Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Administratora oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych.
 5. Dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia rekrutacji do projektu oraz w celach promocyjnych i informacyjnych związanych z realizacją projektu.
 6. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi zgoda, o której mowa w art. 6 ust. 1 lit. a) oraz – w przypadku osoby z niepełnosprawnością w odniesieniu do danych dotyczących stanu zdrowia - w art. 9 ust. 2 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), w skrócie RODO.
 7. W czynnościach służących realizacji celów, o których mowa w punkcie 3 będzie uczestniczyła Szkoła. Oznacza to, że szkoła ta będzie także uczestniczyła w procesie przetwarzania danych osobowych kandydatów i uczestników projektu.
 8. Dane osobowe mogą zostać udostępnione Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (w skrócie IZ RPO WM), Instytucji Pośredniczącej - Małopolskiemu Centrum Przedsiębiorczości z siedzibą w Krakowie przy ul. Jasnogórskiej 11, 31- 358 Kraków, podmiotom realizującym badania ewaluacyjne na zlecenie IZ RPO WM 2014 – 2020.
 9. Dane osobowe mogą również zostać udostępnione specjalistycznym podmiotom, realizującym na zlecenie w/w podmiotów kontrole i audyt projektów realizowanych w ramach RPO WM.
 10. Dane dotyczące wizerunku mogą zostać umieszczone w zasobach Małopolskiej Chmury Edukacyjnej, udostępnione na stronie internetowej Realizatora projektu oraz szkoły, opublikowane w mediach tradycyjnych i elektronicznych.
 11. Podanie danych nie jest obowiązkowe, niemniej brak danych – z wyłączeniem danych o niepełnosprawności oraz danych dotyczących wizerunku – uniemożliwi udział w procesie rekrutacji.
 12. W przypadku osoby z niepełnosprawnością, niepodanie danych dotyczących stanu zdrowia uniemożliwi dostosowanie realizacji projektu do jej indywidualnych potrzeb w tym zakresie.
 13. Osoba, której dane dotyczą posiada:
  • prawo dostępu do treści swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
  • prawo do sprostowania danych,
  • prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, przy czym przepisy odrębne mogą wyłączyć możliwość skorzystania z tego prawa,
  • prawo do cofnięcia - w dowolnym momencie - zgody na przetwarzanie danych,
  • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
 14. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 25 lat licząc od dnia 31 grudnia roku następującego po rozliczeniu projektu.
 15. Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie, w celach innych niż promocja projektu, została zawarta w załączniku nr 5 do regulaminu - Oświadczeniu uczestnika projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II”.

§ 7 Postanowienia końcowe

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania.
 2. Organizator rekrutacji zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym regulaminie i wprowadzania dodatkowych postanowień.
 3. Dokumentacja rekrutacyjna będzie przechowywana w siedzibie Partnera podmiotu będącego organizatorem rekrutacji – Powiat Tarnowski - Starostwo Powiatowe w Tarnowie, ul. Narutowicza 38, 33-100 Tarnów.

Załączniki:

Zał. 1a - Formularz zgłoszeniowy
Zał. 1b - Formularz - Zgłoszenie specjalnych potrzeb wynikających z niepełnosprawności
Zał. 2 - Wzór protokołu rekrutacyjnego
Zał. 3 - Deklaracja (oświadczenie) uczestnictwa w projekcie
Zał. 4 - Oświadczenie uczestnika projektu - Aktualizacja
Zał. 5 - Zakres danych osobowych
Zał. 6 - Oświadczenie o wyrażeniu zgody/braku zgody na utrwalenie i rozpowszechnienie wizerunku


W dniu 07 września rozpoczyna się nabór uczestników na zajęcia on-line VII edycji w ramach komponentu Małopolskiej Chmury Edukacyjnej w projekcie pn. „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II”.

Zajęcia on-line są jedną z form wsparcia realizowanych w ramach komponentu Małopolskiej Chmury Edukacyjnej w projekcie pn. „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II”.

Siódma edycja zajęć on -line rozpocznie się we wrześniu 2022 roku.
Regulamin rekrutacji i uczestnictwa zawiera wszystkie kryteria określające możliwość udziału w zajęciach.
W obecnej edycji prowadzone będą zajęcia on-line z obszaru:

 • żywność i budownictwo dla uczniów/uczennic Technikum w ZSP Zakliczyn,
 • język angielski zawodowy dla uczniów/ uczennic Technikum w ZSL i T Wojnicz,
 • żywność i mechaniczno-mechatroniczny dla uczniów/ uczennic Technikum w CKZiU Tuchów,
 • żywność i język angielski zawodowy dla uczniów/ uczennic Technikum w ZSP Żabno.

W ramach przedmiotowego projektu w każdej grupie może znaleźć się co najmniej 15 uczniów/uczennic związanych z danym obszarem. Zajęcia on- line w obszarze żywność prowadzone będą przez pracowników akademickich Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, w obszarze język angielski zawodowy przez pracowników akademickich Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie, w obszarze budownictwo przez pracowników Politechniki Krakowskiej, w obszarze mechaniczno-mechatronicznym przez pracowników akademickich Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie oraz Akademię Górniczo- Hutniczą im. Stanisława Staszica w Krakowie. Uczniowie co najmniej jeden raz w roku szkolnym odbędą zajęcia bezpośrednio na uczelni, na które zapewniony będzie transport. Na zajęciach zapewniony będzie udział nauczycieli przedmiotów związanych z obszarem tematycznym. W ramach jednego roku szkolnego przewiduje się realizację 30 godzin zajęć on-line, w każdym z zadeklarowanych przez szkołę obszarów tematycznych. Harmonogram zajęć on-line w danym obszarze tematycznym będzie ustalany każdorazowo przed rozpoczęciem zajęć przez nauczycieli akademickich.

Udział w projekcie jest bezpłatny.

Wszystkie niezbędne do realizacji zadań i osiągnięcia celów materiały i pomoce dydaktyczne i sprzęt komputerowy zostaną zapewnione w ramach budżetu projektu.
Zachęcamy do zapoznania się z Regulaminem oraz uczestnictwa w zajęciach.

Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w zajęciach on-line przeprowadzanych w ramach komponentu Małopolskiej Chmury Edukacyjnej w ramach projektupn. „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II” Edycja VII - Rok szkolny 2022/2023

Załączniki:

Zał. 1a - Formularz zgłoszeniowy
Zał. 1b - Formularz - Zgłoszenie specjalnych potrzeb wynikających z niepełnosprawności
Zał. 2 - Wzór protokołu rekrutacyjnego
Zał. 3 - Deklaracja (oświadczenie) uczestnictwa w projekcie
Zał. 4 - Oświadczenie uczestnika projektu
Zał. 5 - Zakres danych osobowych
Zał. 6 - Oświadczenie o wyrażeniu zgody/braku zgody na utrwalenie i rozpowszechnienie wizerunku

W projekcie „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II” wprowadzono zmiany polegające na zwiększeniu środków finansowych na realizację zadania: Wsparcie organów prowadzących szkoły i placówki kształcenia zawodowego w zakresie zwalczania lub przeciwdziałania skutkom pandemii COVID-19. Rozszerzone zostają zakupy sprzętu do nauki zdalnej. Zadanie z przeciwdziałania skutkom pandemii polega na wsparciu w niezbędne zakupy w celu umożliwienia nauki zdalnej dla tych uczniów/nauczycieli, którzy mają problem ze sprzętem komputerowym.
ZSOiZ Ciężkowice zostanie włączone w realizację projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II” jedynie w zakresie doposażenia i wykorzystania sprzętu niezbędnego do realizacji kształcenia zawodowego.
Zakup laptopów możliwy jest dla szkół zawodowych tj. Technikum i Szkoły Branżowej I stopnia. Zgodnie z przeprowadzonymi diagnozami oraz uwzględniając okrojony budżet do szkół trafiły nowe laptopy zaspakajając tym samym część potrzeb:

 • Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Ryglicach - 12 sztuk,
 • Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Zakliczynie - 23 sztuki,
 • Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Żabnie - 6 sztuk,
 • Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Tuchowie - 15 sztuk,
 • Zespołu Szkół Licealnych i Technicznych w Wojniczu - 18 sztuk,
 • Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciężkowicach - 6 sztuk.

Uczniowie mogą wypożyczać sprzęt ze szkół, w których uczą się.

Tłumacz Google

baner bottom 01 bip

baner bottom 01 infocar

centrum paderewskiego kasna dolna

toikiwop

strefa przedsiebiorcy

dwdjt

zaloguj się