dzisiaj jest: 5 października 2022 r.   ::    imieniny: Igor, Placyd, Apolinary

baner top pomoc osobom niepelnosprawnym

baner top geodezja

baner top internetowa rezerwacja wizyt wtk

Monitoring Powodziowy Powiatu Tarnowskiego

Programy Unii Europejskiej

"Z wiedzą - start w życie"

rozmiar tekstu w artykule:

logo fepr malopolska ueefs

W związku z podpisaną umową o dofinansowania pomiędzy Małopolskim Centrum Przedsiębiorczości i Powiatem Tarnowskim 1 września 2016 roku rozpoczyna się realizacja zajęć w ramach projektu pn.: "Z wiedzą - start w życie" w Liceum Ogólnokształcącym i Technikum w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Zakliczynie w ramach 10 Osi Priorytetowej Wiedza i kompetencje, Działanie 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałanie 10.1.4 Małopolska chmura edukacyjna dla typu projektu B. Małopolska chmura edukacyjna - część konkursowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Projekt zakłada realizację dodatkowych zajęć pozalekcyjnych on-line oraz kół naukowych dla uczniów liceum ogólnokształcącego i technikum Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Zakliczynie chcących rozwijać zainteresowania mające na celu podniesienie kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw/umiejętności niezbędnych na rynku pracy w okresie od 1 sierpnia 2016 do 31 lipca 2017 roku. Zaplanowano zajęcia w dwóch semestrach roku szkolnego 2016/2017 w formie wideokonferencji z nauczycielami akademickimi oraz koła naukowe i wyjazdy na zajęcia stacjonarne na uczelnie wykraczające poza podstawę programową, dzięki czemu uczniowie będą poszerzać swoją wiedzę z obszaru biologia i fizyka. Na zajęcia on-line zarówno z biologii jak i fizyki będzie uczęszczało po 15 uczniów/uczennic, na koła naukowe zaplanowano grupy 5 osobowe. W ramach projektu zostaną zakupione środki trwałe (4 mikroskopy, szkielet człowieka, zasilacz laboratoryjny) oraz pomoce dydaktyczne i materiały. W rezultacie realizacji projektu uczniowie, nabędą kompetencje kluczowe i właściwe postawy/umiejętności niezbędnych na rynku pracy. Projekt jest w 94,47% finansowany ze środków zewnętrznych, 5,53% wartości projektu stanowi wkład własny. Wartość całkowita projektu wynosi 54 208,75 zł.

z wiedza start w zycie plakat


23 czerwca 2017r. zakończyła się realizacja projektu „Z wiedzą - start w życie”.

Projekt realizowany był od 01 sierpnia 2016 do 23 czerwca 2017. Polegał na realizacji zajęć pozalekcyjnych on-line oraz kół naukowych dla uczniów Liceum Ogólnokształcącego i Technikum wchodzących w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Zakliczynie chcących rozwijać zainteresowania mające na celu podniesienie kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw/umiejętności niezbędnych na rynku pracy.

Cel projektu - podniesienie kompetencji kluczowych i właściwych postaw niezbędnych na rynku pracy u 14 uczniów LO i 14 uczniów T w ZSP Zakliczyn w okresie wrzesień 2016 do czerwiec 2017 osiągnięto poprzez realizację zajęć pozalekcyjnych, które odbywały się w dwóch semestrach roku szkolnego 2016/2017:

 • on-line w formie wideokonferencji z nauczycielami akademickimi
 • koła naukowe wykraczające poza podstawę programową
 • dzięki czemu uczniowie LO poszerzali swoją wiedzę z obszaru biologia a uczniowie Technikum z obszaru fizyka

1. Zajęci on-line z obszaru biologia

Na zajęcia on-line z biologii uczęszczało 15 uczestniczek - uczennic Liceum Ogólnokształcącego zakwalifikowanych zgodnie z kryteriami rekrutacji do projektu określonymi w regulaminie przyjętym Uchwałą nr 1351.2016 z dnia 24 sierpnia 2016r. przez Zarząd Powiatu Tarnowskiego.
 
Zajęcia rozpoczęły się w dniu  30.11.2016r.  a zakończyły się 31.05.2017r. Zajęcia odbywały się w formie wideokonferencji z nauczycielami akademickimi Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Na zajęciach zapewniony był udział nauczyciela biologii Pani Katarzyny Wieczorek. Na zajęciach realizowane były tematy zgodnie ze scenariuszami opracowanymi przez pracowników akademickich.
Zajęcia odbywały się w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Zakliczynie w Sali 2 wyposażonej w sprzęt multimedialny do prowadzenia wideokonferencji  w godz. 7.30 - 9.00.
Zajęcia 18.01.2017 i 08.03.2017 odbyły się na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie.

2. Koło naukowe z biologii

Na zajęcia koła naukowego z obszaru biologia  uczęszczało 5 uczennic Liceum Ogólnokształcącego zakwalifikowanych zgodnie z kryteriami rekrutacji do projektu określonymi
w regulaminie przyjętym Uchwałą nr 1351.2016 z dnia 24 sierpnia 2016r. przez Zarząd Powiatu Tarnowskiego.
Zajęcia rozpoczęły się w dniu  01.12.2016r.  a zakończyły się 14.06.2017r.  Zajęcia odbywały się w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Zakliczynie w Sali 2, prowadzone były przez nauczycielkę biologii Panią Katarzynę Wieczorek. Nauczycielka miał możliwość konsultacji z nauczycielami akademickimi Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.  Na zajęciach realizowane były tematy zgodnie ze scenariuszami opracowanymi przez pracowników akademickich.
Zajęcia 13.01.2017 i  01.06.2017 odbyły się na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie.

3. Zajęcia on-line z obszaru fizyka

Na zajęcia on-line z fizyki uczęszczało 15 uczestników (w tym 2 kobiety) zakwalifikowanych zgodnie z kryteriami rekrutacji do projektu określonymi w regulaminie przyjętym Uchwałą nr 1351.2016 z dnia 24 sierpnia 2016r. przez Zarząd Powiatu Tarnowskiego.
Zajęcia rozpoczęły się w dniu  18.10.2016r.  a zakończyły się 11.04.2017r. Zajęcia odbywały się w formie wideokonferencji z nauczycielami akademickimi Akademii Górniczo- Hutniczej w Krakowie. Na zajęciach zapewniony był udział nauczyciela fizyki Pana Rafała Radźko. Na zajęciach realizowane były tematy zgodnie ze scenariuszami opracowanymi przez pracowników akademickich.
Zajęcia odbywały się w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Zakliczynie w Sali 2 wyposażonej w sprzęt multimedialny do prowadzenia wideokonferencji  w godz. 7.30 - 9.00.
Zajęcia 06.12.2016 i  14.03.2017 odbyły się na Akademii Górniczo- Hutniczej w Krakowie.

4. Koło naukowe z obszaru fizyka

Na zajęcia koła naukowego z fizyki uczęszczało 5 uczestników (w tym 5 mężczyzn)- uczniów Technikum zakwalifikowanych zgodnie z kryteriami rekrutacji do projektu określonymi w regulaminie przyjętym Uchwałą nr 1351.2016 z dnia 24 sierpnia 2016r. przez Zarząd Powiatu Tarnowskiego.

Zajęcia rozpoczęły się w dniu  23.11.2016r.  a zakończyły się 29.05.2017r Zajęcia odbywały się z Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Zakliczynie w Sali 2, prowadzone były przez nauczyciela fizyki Pana Rafała Radźko. Nauczyciel miał możliwość konsultacji z nauczycielami akademickimi Akademii Górniczo- Hutniczej w Krakowie.  Na zajęciach realizowane były tematy zgodnie ze scenariuszami opracowanymi przez pracowników akademickich.

Zajęcia 12.12.2016 i  29.05.2017 odbyły się w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.

Wszyscy uczestnicy/czki spełnili/ ły warunek min 80% obecności na zajęciach.
Przeprowadzane były badania ewaluacyjne wśród młodzieży biorącej udział w zajęciach tj. ankieta ewaluacyjna na zakończenie udziału w zajęciach, badająca fakt nabycia kompetencji kluczowych i właściwych postaw/umiejętności niezbędnych na rynku pracy oraz testy przeprowadzone na wejściu i wyjściu dla porównania osiągniętych wyników. Uczestniczący w badaniach uczniowie/uczennice proszeni/poproszone byli o rozwiązanie zadań testów i odpowiedź na pytania przygotowanej ankiety.
Testy na wejście miały na celu sprawdzenie wyjściowego poziomu wiedzy i umiejętności uczestników/czek na rozpoczęcie zajęć. W teście uczestniczyli/ły wszyscy objęci działaniami projektowymi. Wyniki testów zostały wykorzystywane do oceny osiągnięcia założonych wskaźników w projekcie.
Wszyscy uczniowie/uczennice, otrzymali/ły pozytywny wynik testu i ankiety, w związku z tym odebrali/ły zaświadczenia i tym samym został potwierdzony fakt nabycia kompetencji kluczowych po opuszczeniu programu przez:

 • 15 uczniów, którzy uczestniczyli w zajęciach on-line biologia
 • 5 uczniów, którzy uczestniczyli w zajęciach koła naukowego biologia
 • 15 uczniów, którzy uczestniczyli w zajęciach on-line fizyka
 • 5 uczniów, którzy uczestniczyli w zajęciach koła naukowego fizyka

Łącznie w dwóch semestrach roku szkolnego 2016/2017 odbyło się:

 • 30 godz. zajęć on-line z obszaru biologia
 • 2 wyjazdy na uczelnię na zajęcia stacjonarne w ramach zajęć on-line z obszaru biologia
 • 30 godz. zajęć koła naukowego z obszaru biologia
 • 2 wyjazdy na uczelnię na zajęcia stacjonarne w ramach zajęć koła naukowego z obszaru biologia
 • 30 godz. zajęć on-line z obszaru fizyka
 • 2 wyjazdy na uczelnię na zajęcia stacjonarne w ramach zajęć on-line z obszaru fizyka
 • 30 godz. zajęć koła naukowego z obszaru fizyka
 • 2 wyjazdy na uczelnię na zajęcia stacjonarne w ramach koła naukowego z obszaru fizyka

Wszystkie zakładane do osiągnięcia wskaźniki dla projektu „Z wiedzą - start w życie” zostały osiągnięte.

Tłumacz Google

baner bottom 01 bip

baner bottom 01 infocar

centrum paderewskiego kasna dolna

toikiwop

strefa przedsiebiorcy

dwdjt

zaloguj się