dzisiaj jest: 5 października 2022 r.   ::    imieniny: Igor, Placyd, Apolinary

baner top pomoc osobom niepelnosprawnym

baner top geodezja

baner top internetowa rezerwacja wizyt wtk

Monitoring Powodziowy Powiatu Tarnowskiego

Programy Unii Europejskiej

"Zdążyć z pomocą – wsparcie dla dzieci niepełnosprawnych"

rozmiar tekstu w artykule:

baner_zdazyc_z_pomoca

Powiat Tarnowski w okresie od 1 września 2009 roku do 31 lipca 2011 roku będzie realizował projekt p.t.  „Zdążyć z pomocą – wsparcie dla dzieci niepełnosprawnych” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, priorytet IX Rozwój kształcenia i kompetencji w regionach, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych, którego wartość wynosi  439 471,51 zł. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Projekt będzie realizowany w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Zbylitowskiej Górze, jedynej placówce kształcenia specjalnego prowadzonej przez Powiat Tarnowski, w której uczą się dzieci i młodzież niepełnosprawna intelektualnie z powiatów: tarnowskiego, brzeskiego i dąbrowskiego.
Rekrutacją objęci będą wyłącznie uczniowie uczęszczający do Szkoły Podstawowej Specjalnej i Gimnazjum Specjalnego w SOSW w Zbylitowskiej Górze, którzy posiadają stałe lub tymczasowe zameldowanie na terenie województwa małopolskiego – udokumentowane oświadczeniem – Załącznik Nr 3 do Regulaminu rekrutacji oraz posiadają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, które określa stopień niepełnosprawności  intelektualnej  i wskazuje  kierunki działań edukacyjno-terapeutycznych.

W ramach projektu prowadzone będą zajęcia:

 1. Dydaktyczno-wyrównawcze i specjalistyczne z:
  • matematyki i przyrody - preferowani będą uczniowie z lekką niepełnosprawnością intelektualną
  • hipoterapii – terapią zostaną objęci wszyscy uczestnicy projektu ze względu na jej uniwersalne działanie terapeutyczne
  • gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej – terapia  w pierwszej kolejności obejmie dzieci z wadami postawy i dysfunkcjami aparatu ruchowego
  • logopedii - terapia obejmie grupę uczniów najbardziej zaburzonych w sferze komunikowania się w języku ojczystym
  • arteterapii - zajęcia  dotyczyć będą dzieci z problemami emocjonalnymi i nadpobudliwością psychoruchową
 2. Doradztwo i opieka psychologiczno-pedagogiczna.
  • wsparciem psychologicznym objęci będą wszyscy uczestnicy projektu
 3. Poradnictwo i doradztwo edukacyjno-zawodowe dla uczniów gimnazjum.

Do pobrania:

Tłumacz Google

baner bottom 01 bip

baner bottom 01 infocar

centrum paderewskiego kasna dolna

toikiwop

strefa przedsiebiorcy

dwdjt

zaloguj się