dzisiaj jest: 27 września 2022 r.   ::    imieniny: Damian, Wincenty, Kosma

baner top pomoc osobom niepelnosprawnym

baner top geodezja

baner top internetowa rezerwacja wizyt wtk

Monitoring Powodziowy Powiatu Tarnowskiego

Programy Unii Europejskiej

"Doposażenie Powiatowej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Tarnowie poprzez zakup nowego ambulansu"

rozmiar tekstu w artykule:

baner_zakup_ambulansu


Projekt pn. "Doposażenie Powiatowej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Tarnowie poprzez zakup nowego ambulansu" w ramach działania 12.1 Rozwój systemu ratownictwa medycznego, priorytetu XII Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013

Zakres projektu dotyczy zakupu jednego dodatkowego ambulansu sanitarnego celem wyrównania liczby posiadanych przez PSPR w Tarnowie ambulansów względem liczby zespołów ratownictwa medycznego. PSPR posiadał 8 ambulansów oraz 9 zespołów ratownictwa medycznego (dwa ambulanse wypożyczał z Małopolskiej Kolumny Transportu Sanitarnego – 1 jako pojazd rezerwowy).

Koszt projektu ogółem : 314.738,51 zł w tym:

  • działanie współfinansowane będzie przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 – w wysokości 267.527,73 zł
  • pozostały koszt stanowią środki własne zabezpieczone w budżecie powiatu tarnowskiego w wysokości 47.210,78 zł

Celem realizowanego projektu było zwiększenie bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców powiatu tarnowskiego i miasta Tarnowa poprzez doposażenie Powiatowej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Tarnowie w specjalistyczny środek transportu – ambulans sanitarny wraz z wyposażeniem.

Zakup ambulansu przyczynił się do skrócenia czasu dojazdu ekipy medycznej do poszkodowanego, co w konsekwencji przełoży się na obniżenie śmiertelności oraz skutków powikłań po różnego rodzaju wypadkach. Projekt pozwolił na zapewnie mieszkańcom powiatu tarnowskiego szybszej i sprawniejszej obsługi w zakresie ratownictwa medycznego w warunkach pozaszpitalnych i transportu do szpitala.

Pozwolił on również na:

  • zmniejszenie liczby ofiar wypadków i nagłego pogorszenia się stanu zdrowia w skutek niewystarczająco szybkiej obsługi medycznej,
  • zmniejszenie liczby powikłań i kosztów leczenia mieszkańców powiatu tarnowskiego powstałych w skutek niewystarczająco szybkiej obsługi medycznej,
  • zwiększenie standardu obsługi pacjentów PSPR.

Projekt będzie ma pozytywny wpływ na zagadnienia z zakresu polityki równych szans, co przejawi się w realizowaniu zasady o równym poziomie traktowania kobiet i mężczyzn. W zakresie świadczenia usług dzięki zrealizowanej w ramach projektu inwestycji respektowania będzie w pełni zasada równego traktowania kobiet i mężczyzn, gdyż wszystkie osoby będą objęte działaniami projektu na równych szansach.

Projekt i jego produkty będą miały również pozytywny wpływ na politykę równych szans w aspekcie równości obszarów wiejskich i miejskich.


Na realizację powyższego projektu Powiat Tarnowski podpisał w dniu 8 lipca 2009 r. umowę o dofinansowanie.

www.pois.gov.pl


Koszt projektu po rozliczeniu realizacji projektu:

Tytuł projektu

Nazwa programu/Funduszu

Wartość projektu

Kwota dofinansowania

UE/fundusze

Termin zakończenia realizacji


„Doposażenie Powiatowej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Tarnowie poprzez zakup nowego ambulansu”Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

2007 – 2013

/EFRR


314 561,69


267 377,42


2008 – 2010

 Ogółem

314 561,69

267 377,42

Tłumacz Google

baner bottom 01 bip

baner bottom 01 infocar

centrum paderewskiego kasna dolna

toikiwop

strefa przedsiebiorcy

dwdjt

zaloguj się