dzisiaj jest: 20 sierpnia 2022 r.   ::    imieniny: Sabina, Sobiesław, Bernard
 • Ruszył konkurs „Bezpieczna Małopolska”

  Ruszył konkurs „Bezpieczna Małopolska”

 • Zmiana organizacji ruchu w miejscowości Bobrowniki Wielkie

  Zmiana organizacji ruchu w miejscowości Bobrowniki Wielkie

 • Wyruszyła 40. Piesza Pielgrzymka Tarnowska na Jasną Górę

  Wyruszyła 40. Piesza Pielgrzymka Tarnowska na Jasną Górę

 • Rozmawiali o perspektywie współpracy powiatów tarnowskiego i pilskiego

  Rozmawiali o perspektywie współpracy powiatów tarnowskiego i pilskiego

 • Wojskowe święto w Woli Rzędzińskiej

  Wojskowe święto w Woli RzędzińskiejRuszył konkurs „Bezpieczna Małopolska”

 Ruszył konkurs „Bezpieczna Małopolska” Decyzją Zarządu Województwa Małopolskiego ogłoszono konkurs dedykowany strażakom-ochotnikom – Bezpieczna Małopolska 2022 - samochody ratownicze. Celem konkursu jest wzmocnienie potencjału technicznego małopolskich jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej oraz zwiększenie ich zdolności reagowania w sytuacjach zagrożenia w województwie małopolskim. Czytaj więcej...


Zmiana organizacji ruchu w miejscowości Bobrowniki Wielkie

Zmiana organizacji ruchu w miejscowości Bobrowniki Wielkie W najbliższy poniedziałek, 22 sierpnia, nastąpi zmiana organizacji ruchu w pasie drogowym drogi powiatowej nr 134K w m. Bobrowniki Wielkie pow. tarnowski – informuje wykonawca modernizacji tej ulicy. Na czas budowy zjazdu publicznego z drogi powiatowej na działkę ewid. 207/3, prace prowadzone bedą tak, by była możliwość utrzymania ruchu i to w obu kierunkach. Czytaj więcej...


Wyruszyła 40. Piesza Pielgrzymka Tarnowska na Jasną Górę

Wyruszyła 40. Piesza Pielgrzymka Tarnowska na Jasną Górę Z Tarnowa wyruszyła 40. Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę. Pielgrzymów po zakończonej Mszy św. odprowadzili z Placu Katedralnego na pielgrzymi szlak m.in. biskup tarnowski Andrzej Jeż, wicemarszałek małopolski Józef Gawron, starosta tarnowski Roman Łucarz i wiceprezydent Tarnowa Tadeusz Kwiatkowski. Czytaj więcej...


Rozmawiali o perspektywie współpracy powiatów tarnowskiego i pilskiego

Rozmawiali o perspektywie współpracy powiatów tarnowskiego i pilskiego Starosta tarnowski Roman Łucarz i wicestarosta Jacek Hudyma gościli starostę pilskiego Eligiusza Komarowskiego. Podczas spotkania w Starostwie Powiatowym w Tarnowie włodarze obu powiatów rozmawiali między innymi o współpracy w zakresie szeroko rozumianego rozwoju oraz podjęciu wspólnych działań mających na celu wymianę młodzieżowych drużyn pożarniczych, które finalnie mogą wpłynąć na rozwój bezpieczeństwa obu regionów. Czytaj więcej...


Wojskowe święto w Woli Rzędzińskiej

Wojskowe święto w Woli Rzędzińskiej Były atrakcje dla najmłodszych, młodzieży i dorosłych. W defiladzie wojskowej oglądać można było nowoczesny sprzęt wojskowy, którym dysponuje polska armia. W Święcie Wojska Polskiego w Woli Rzędzińskiej, połączonych z obchodami 102. rocznicy Bitwy Warszawskiej uczestniczyły tłumy mieszkańców regionu tarnowskiego. Obecni byli też przedstawiciele zarządu powiatu – starosta Roman Łucarz, wicestarosta Jacek Hudyma, etatowy członek zarządu Tomasz Stelmach oraz członek zarządu Mariusz Tyrka. Czytaj więcej...
Previous
Next

baner top pomoc osobom niepelnosprawnym

baner top geodezja

baner top internetowa rezerwacja wizyt wtk

Monitoring Powodziowy Powiatu Tarnowskiego

Projekt dofinansowania Województwa Małopolskiego dla NGO

rozmiar tekstu w artykule:

Wojewoda Małopolski zaprasza organizacje pozarządowe do składania ofert o dofinansowanie. Zgodnie z wytycznymi Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w zakresie zorganizowania i koordynacji współpracy Wojewody z organizacjami pozarządowymi, preferowane jest zaangażowanie organizacji w następujących obszarach:

 1.  zapewnianie aprowizacji – przygotowanie, dostarczenie, dystrybucja pożywienia i napojów dla potrzebujących,
 2. udzielanie pomocy rzeczowej – segregacja, podział, dostarczenie/dowóz, odbiór zorganizowanej pomocy rzeczowej do potrzebujących,
 3. udzielanie pomocy usługowej/świadczeniowej – usługi tłumaczenia, pomoc psychologiczna, opieka nad nieletnimi, pomoc w opiece nad osobami starszymi, niepełnosprawnymi, zwierzętami podróżującymi z uchodźcami,
 4. podstawowej opieki medycznej,
 5. świadczenia informacyjnego – udzielanie informacji na temat możliwości otrzymania pomocy, rodzajów pomocy, legalizacji pobytu, wskazania miejsca zakwaterowania
  etc,
 6. świadczenia transportu – rozpoznawania wśród osób zapotrzebowania na transport, rozpoznania kierunków transportu, formy transportu,
 7. utrzymania porządku – zaangażowanie w prace porządkowe.

Uzyskanie dofinansowania powierzonych do realizacji zadań będzie możliwe po złożeniu przez organizacje pozarządowe oferty, zgodnie z załącznikiem. Złożenie oferty jest zgodne z art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Oferta zawiera:

 1. szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji,
 2. termin i miejsce realizacji zadania publicznego (od 24 lutego 2022 r.),
 3. kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego,
 4. informację o wcześniejszej działalności organizacji pozarządowej lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ww. ustawy składających ofertę w zakresie, którego
  dotyczy zadanie publiczne,
 5. informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie zadania publicznego oraz o ewentualnej planowanej wysokości środków
  finansowych na realizację danego zadania pochodzących z innych źródeł,
 6. deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania publicznego.

Oferta winna zawierać również informacje o czasie, miejscu i zakresie działań zrealizowanych po 24 lutego 2022 r. Wojewoda zastrzega, że złożenie oferty nie jest równoznaczne z otrzymaniem środków.

Zgodnie z art. 14 ust. 2 ww. ustawy dwie lub więcej organizacji pozarządowych, związków zawodowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 działając wspólnie mogą złożyć ofertę wspólną. W takim przypadku niezbędne jest zawarcie umowy między zleceniobiorcami, określającej zakres ich świadczeń składających się na realizację zadania
publicznego. Zleceniobiorcy składający ofertę wspólną ponoszą odpowiedzialność solidarną
za zobowiązania wynikające z umowy, zgodnie z art. 14 ust. 4 i 5 wskazanej ustawy.

Podstawą udzielenia dofinansowania będzie zawarcie z Wojewodą Małopolskim umowy o realizację zadania publicznego, po weryfikacji i akceptacji złożonej oferty. Umowa, zgodnie
z art. 16 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie będzie określać:

 1. szczegółowy opis zadania, w tym cel, na jaki zostały przyznane środki, termin i miejsce jego wykonania,
 2. wysokość przyznanych środków i tryb płatności,
 3. termin wykorzystania środków, nie dłuższy niż do 31 grudnia danego roku budżetowego,
 4. tryb kontroli wykonywania zadania,
 5. termin i sposób rozliczenie przyznanych środków,
 6. termin zwrotu niewykorzystanych w części środków, nie dłuższy niż 15 dni od określonego w umowie dnia wykonania zadania,
 7. sposób identyfikacji osób realizujących zadania w imieniu zleceniobiorcy (identyfikatory wydane przez wojewodę itp.).

Wskazane organizacje pozarządowe winny złożyć oferty do Pełnomocnika Wojewody Małopolskiego do spraw kontaktu z organizacjami pozarządowymi w zakresie wsparcia uchodźców z Ukrainy, w terminie do 25 maja 2022 r.

Pismo Wojewody Małopolskiego

Załącznik: Wzór oferty realizacji zadania publicznego

Tłumacz Google

baner bottom 01 bip

baner bottom 01 infocar

centrum paderewskiego kasna dolna

toikiwop

strefa przedsiebiorcy

dwdjt

zaloguj się