dzisiaj jest: 18 maja 2022 r.   ::    imieniny: Alicja, Feliks, Eryk
 • Minister i posłowie w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym

  Minister i posłowie w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym

 • Młodzież ze szkoły ciężkowickiej wśród laureatów konkursu IPN

  Młodzież ze szkoły ciężkowickiej wśród laureatów konkursu IPN

 • Jak zostać żołnierzem - rozpoczynają się pikniki wojskowe

  Jak zostać żołnierzem - rozpoczynają się pikniki wojskowe

 • XLII Sesja Rady Powiatu Tarnowskiego

  XLII Sesja Rady Powiatu Tarnowskiego

 • Obchody święta strażaków w Grabnie

  Obchody święta strażaków w GrabnieMinister i posłowie w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym

Minister i posłowie w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Minister Rodziny i Polityki Społecznej Marlena Maląg oraz posłowie z Komisji Polityki Społecznej i Rodziny złożyli wizytę w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Wierzchosławicach-Dwudniakach. Powodem obecności w regionie tarnowskim był odbywający się pierwszy Małopolski Kongres Rodzinnej Pieczy Zastępczej. Czytaj więcej...


Młodzież ze szkoły ciężkowickiej wśród laureatów konkursu IPN

Młodzież ze szkoły ciężkowickiej wśród laureatów konkursu IPN W Centrum Edukacyjnym IPN "PRZYSTANEK HISTORIA" w Krakowie odbyła się uroczysta Gala Finałowa konkursu zorganizowanego przez IPN oddział w Krakowie oraz Chorągiew Krakowską ZHP im. Tadeusza Kościuszki pod hasłem „Tak jak ptaki na wolności" – harcerze w obliczu II wojny światowej. Czytaj więcej...


Jak zostać żołnierzem - rozpoczynają się pikniki wojskowe

Jak zostać żołnierzem - rozpoczynają się pikniki wojskowe „Wstąp do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej” - Pod takim hasłem w sobotę 21 maja o godz. 11.00 rozpoczną się pikniki wojskowe w 32 miejscowościach w całym kraju. Oprócz pokazu sprzętu wojskowego i żołnierskiej grochówki na piknikach działać będą punkty rekrutacyjne, w których będzie można uzyskać informacje o dobrowolnej zasadniczej służbie wojskowej: ile trwa, kto może do niej przystąpić i na czym polega. Na miejscu można będzie wypełnić wniosek o powołanie (dlatego warto zabrać dowód osobisty). Czytaj więcej...


XLII Sesja Rady Powiatu Tarnowskiego

XLII Sesja Rady Powiatu Tarnowskiego W dniu 23 maja 2022 r. (poniedziałek) odbędzie się  posiedzenie sesji Rady Powiatu Tarnowskiego VI kadencji. Początek obrad zaplanowano na godzinę 13:00. Sesja odbędzie się w budynku Starostwa Powiatowego w Tarnowie ul. Narutowicza 38 – sala 11 (parter) Czytaj więcej...


Obchody święta strażaków w Grabnie

Obchody święta strażaków w Grabnie Dnia 14 maja 2022 r. Ochotnicza Straż Pożarna w Grabnie obchodziła swoje święto - Gminny Dzień Strażaka. Na obchody tłumnie przybyła społeczność druhów OSP oraz mieszkańcy gminy Wojnicz. Powiat tarnowski reprezentowali starosta Roman Łucarz, wicestarosta Jacek Hudyma, oraz przewodniczący Rady Powiatu Tarnowskiego Paweł Smoleń. Czytaj więcej...
Previous
Next

baner top pomoc osobom niepelnosprawnym

baner top geodezja

baner top internetowa rezerwacja wizyt wtk

Monitoring Powodziowy Powiatu Tarnowskiego

Działki na sprzedaż - Stróże, gmina Zakliczyn

rozmiar tekstu w artykule:

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Tarnowskiego, położonej w obrębie Stróże, gm. Zakliczyn


GN.6840.2.1.2013.MMM
Tarnów, dnia 08.03.2021 roku

Zarząd Powiatu Tarnowskiego działając zgodnie z art. 25 a, 25b i 38 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2020 r. poz.1990), rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz.1490), Uchwałą Nr XXVII.251.2021 Rady Powiatu Tarnowskiego z dnia 16 lutego 2021 roku ogłasza pierwszy przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Tarnowskiego, położonej w Stróżach, gm. Zakliczyn.

 1. Przedmiotem sprzedaży jest niezabudowana nieruchomość gruntowa, w skład której wchodzą między innymi działki oznaczone w ewidencji gruntów i budynków numerami - wykaz działek, położona w miejscowości Stróże, gm. Zakliczyn, obj. księgą wieczystą nr TR1B/00070215/0 Sądu Rejonowego w Brzesku.
 2. Opis nieruchomości: Przedmiotowe działki powstały w wyniku podziału działki ewidencyjnej nr 392/2. Mają kształty regularne zbliżone do prostokątów. Część terenu podlega ochronie prawnej w aspekcie dziedzictwa kulturowego i ochrony zabytków z uwagi na znajdujące się stanowisko archeologiczne. W przypadku kolizji inwestycji z ww. stanowiskiem działania inwestycyjne należy poprzedzić przeprowadzeniem badań archeologicznych wykopalisk badań ratowniczych.
 3. Przeznaczenie nieruchomości: Teren nieruchomości przeznaczony do sprzedaży objęty jest Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Zakliczyn, ustalonego Uchwałą Nr XXII/216/2012 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 26 listopada 2012 roku zmienione: Zarządzeniem Zastępczym Wojewody Małopolskiego z dnia 24 maja 2016 roku, znak: WN-II.4131.1.13.2016/ZZ w sprawie wprowadzenia obszarów udokumentowanych złóż kopalin do Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zakliczyn oraz Uchwałą Nr XXXVII/290/2017 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 29 sierpnia 2017 roku w sprawie uchwalenia II zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zakliczyn, gdzie przedmiotowe działki znajdują w się w obszarze terenów rolnych. Dla terenu, z którego wydzielono ww. działki została wydana decyzja o warunkach zabudowy nr 89/2018 z dnia 26 listopada 2018 roku dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie 29 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wolno stojących. Dla każdej inwestycji niezbędne jest pozyskanie odrębnej decyzji o warunkach zabudowy. Teren ma zapewniony dostęp do drogi publicznej.
 4. Brak obciążeń i zobowiązań. Nabywcy nabywają nieruchomość w stanie istniejącym. Powiat Tarnowski nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte nieruchomości. Sprzedaż nieruchomości nastąpi według stanu faktycznego na dzień sporządzenia umowy, a ewentualne rozbieżności pomiędzy opisem przedmiotu sprzedaży wskazanym w umowie sprzedaży, a stanem faktycznym nie mogą stanowić podstawy do wysuwania roszczeń przez kupujących względem sprzedającego i tym samym wyłączają odpowiedzialność sprzedającego z tytułu rękojmi za wady przedmiotu sprzedaży.
 5. Termin do złożenia wniosku przez osoby którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 – ustawy o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1990 z późn. zm.) upłynął dnia 03.03.2021 r.
 6. Termin zagospodarowania: nie dotyczy.
 7. Wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego: nie dotyczy.
 8. Wysokość opłat z tytułu użytkowania wieczystego, najmu lub dzierżawy: nie dotyczy.
 9. Termin wnoszenia opłat: nie dotyczy.
 10. Zasady aktualizacji opłat : nie dotyczy.
 11. Informacja o przeznaczeniu do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę: nieruchomość przeznaczona do zbycia w trybie przetargu pisemnego nieograniczonego.
 12. Cena wywoławcza - podano w tabeli.
 13. Wysokość wadium ustala się w wysokości 10% ceny wywoławczej.

Pisemne oferty w zaklejonych kopertach z dopiskiem „Oferta przetargowa – Stróże działka (wskazać nr działki) ” należy składać do dnia 14 maja 2021 r. do godz. 14:00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Tarnowie przy ul. Nowej 3, pok. 304 w sekretariacie Wydziału Gospodarowania Nieruchomościami.

Pisemna oferta powinna zawierać:

 • imię, nazwisko i adres oferenta albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli oferentem jest osoba prawna lub inny podmiot,
 • datę sporządzenia oferty,
 • pełnomocnictwo notarialne, jeśli dana osoba działa przez pełnomocnika,
 • oświadczenie, iż oferent zapoznał się z warunkami przetargu, stanem prawnym  i  faktycznym nieruchomości i przyjmuje je bez zastrzeżeń,
 • oferowaną cenę (wyższą od ceny wywoławczej),
 • kopię dowodu wniesienia wadium,
 • osoby fizyczne pozostające w ustawowej wspólności majątkowej przedkładają zgodę współmałżonka na przystąpienie do przetargu, lub oświadczenie, że nieruchomość będzie nabywana z majątku odrębnego.

Wszystkie dokumenty powinny zawierać podpis oferenta.

Część jawna przetargu (komisyjne otwarcie ofert) i ogłoszenie, które oferty zostały zakwalifikowane do części niejawnej, nastąpi w dniu 19 maja 2021 r. o godz. 10:00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Tarnowie przy ul. Nowej 3, pokój nr 316.

Pozostałe warunki:

 • Oferta jest ważna jeżeli proponowana cena będzie wyższa od ceny wywoławczej.
 • Kupujący nabywa nieruchomości na własność.
 • Wskazane wadium należy wpłacić na konto Starostwa Powiatowego w Tarnowie
  Bank PKO S.A. O/Tarnów, nr 22 1240 4748 1111 0000 4878 9640
  z opisem „Wadium na nabycie nieruchomości w Stróżach, dz. nr (wskazać nr działki)”, w taki sposób, aby najpóźniej w dniu 14.05.2021 r. wadium znajdowało się na rachunku bankowym Starostwa.
 • Uczestnik, który zamierza przystąpić do licytacji więcej niż jednej działki musi dokonać wpłaty wadium osobno na każdą z licytowanych działek.
 • Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
 • Wadium wpłacone przez pozostałych uczestników zwraca się w terminie 3 dni po zamknięciu przetargu.
 • Zastrzega się prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.
 • Nabywca nieruchomości zostanie powiadomiony o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. W przypadku uchylenia się Nabywcy od zawarcia umowy notarialnej, tj. niestawienia się w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu lub braku wpłaty ceny brutto nieruchomości do dnia zawarcia umowy, Zarząd Powiatu Tarnowskiego może odstąpić od podpisania umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Koszty sporządzenia umowy notarialnej oraz opłaty sądowe związane z dokonaniem wpisów w księdze wieczystej ponosi Nabywca.

Dodatkowe informacje:

 • Osoby biorące udział w przetargu powinny zapoznać się ze stanem prawnym nieruchomości. Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z dokumentacją dotyczącą nieruchomości. Sprzedający sprzedaje działki zgodnie z wyrysem z mapy ewidencyjnej oraz wypisem z ewidencji gruntów i budynków. Okazanie punktów granicznych działki może nastąpić na życzenie i wyłączny koszt kupującego. W przypadku ewentualnego wznowienia granic wykonanego na koszt Nabywcy, Powiat nie bierze odpowiedzialności za ewentualne różnice w powierzchni działki.
 • Kupujący zobowiązany będzie do złożenia oświadczenia, że znany jest mu stan faktyczny oferowanej do sprzedaży działki: jej obszar, dojazd, rodzaj użytków i nie będzie występował z roszczeniami wobec Powiatu Tarnowskiego w przypadku, gdyby na skutek dokonania przez geodetę wznowienia granic wyżej wymienionej działki wykazano zmiany w stosunku do danych z ewidencji gruntów na dzień jej sprzedaży.
 • Nabywca przejmuje działkę w stanie istniejącym.
 • Korzystanie z wszelkich urządzeń infrastruktury technicznej wymaga uzgodnienia z dysponentami sieci i obciąża całkowicie nabywcę działki. Istniejące na działce urządzenia infrastruktury technicznej mogą być wykorzystywane przez nabywcę tylko i wyłącznie na warunkach określonych przez dysponenta tych urządzeń. W przypadku konieczności przełożenia obciążeń z uwagi na ewentualność kolizji z zamierzoną inwestycją, nabywca zobowiązany będzie do ich przełożenia własnym kosztem i staraniem w uzgodnieniu z jednostkami branżowymi i właścicielami sieci.
 • Zarząd Powiatu Tarnowskiego zastrzega sobie możliwość odwołania przetargu z przyczyn uzasadnionych, niezwłocznie podając informację na piśmie o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości, poprzez wywieszenie w siedzibie Starostwa Powiatowego w Tarnowie oraz ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty i z tego tytułu nie przysługuje oferentom roszczenie przeciwko Powiatowi Tarnowskiemu.

Bliższe informacje można uzyskać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Tarnowie przy ul. Nowej 3, pokój nr 303, tel. 0146883457 od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 – 15:00.

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych Oferenta

 1. Administratorem danych osobowych jest Starosta Tarnowski z siedzibą w Tarnowie przy ul. Narutowicza 38, 33-100 Tarnów. Z administratorem można skontaktować się:
  • poprzez pocztę elektroniczną pod adresem Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,
  • telefonicznie +48 146883300,
  • listownie – kierując korespondencję na adres siedziby administratora.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować:
  • poprzez pocztę elektroniczną pod adresem Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,
  • listownie – kierując korespondencję na adres siedziby administratora.
   Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Administratora oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
 3. Podstawę prawną przetwarzania danych Oferenta stanowi art. 6 ust. 1 lit. b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 4. Celem przetwarzania danych osobowych Oferenta jest podjęcie działań przed zawarciem umowy polegających na ocenie złożonej oferty zgodnej z warunkami zawartymi w ogłoszeniu o przetargu oraz – w przypadku wyboru Oferenta – wykonanie umowy zawartej w formie aktu notarialnego.
 5. Oferent posiada prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania oraz ograniczenia przetwarzania.
 6. Oferent ma także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy w/w rozporządzenia.
 7. Podanie danych osobowych jest warunkiem przystąpienia do przetargu oraz zawarcia umowy. Oferent składający ofertę jest zobowiązany do ich podania a konsekwencją niepodania danych będzie wykluczenie z procesu oceny ofert.
 8. Dane osobowe Oferenta przechowywane będą do 25 lat, zgodnie z ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz przepisów wykonawczych wydanych na ich podstawie.
 9. Odbiorcą danych osobowych Oferenta będą podmioty, które wykonują na zlecenie administratora zadania związane z utrzymywaniem systemów informatycznych, a także notariusz, przed którym zostanie zawarta umowa. Dane Oferenta (w zakresie imienia i nazwiska oraz zaoferowanej ceny), który wygra przetarg zostaną udostępnione na tablicach ogłoszeń w lokalach Starostwa Powiatowego w Tarnowie.

Niniejsze ogłoszenie wywiesza się na tablicach ogłoszeń w lokalach Starostwa Powiatowego w Tarnowie przy ul. Narutowicza 38 oraz ul. Nowej 3 w terminie od 10 marca 2021 r. do 10 maja 2021 r.

z up. Starosty Waldemar Różycki - Dyrektor Wydziału Gospodarowania Nieruchomościami


Poniżej zdjęcie mapy, obrazującej położenie działek oraz obraz z terenu nieruchomości.

1615296009594

1615293574840

Tłumacz Google

baner bottom 01 bip

baner bottom 01 infocar

centrum paderewskiego kasna dolna

toikiwop

strefa przedsiebiorcy

dwdjt

zaloguj się