dzisiaj jest: 5 października 2022 r.   ::    imieniny: Igor, Placyd, Apolinary

baner top pomoc osobom niepelnosprawnym

baner top geodezja

baner top internetowa rezerwacja wizyt wtk

Monitoring Powodziowy Powiatu Tarnowskiego

Programy Unii Europejskiej

"Z wiedzą - start w życie II edycja"

rozmiar tekstu w artykule:

13 września br. rozpoczęła się rekrutacja na zajęcia on-line w ramach projektu "Z wiedzą - start w życie II edycja".

Do udziału w zajęciach zapraszamy uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Zakliczynie.

W ramach projektu planowane są dodatkowe zajęcia pozalekcyjne on- line  dla uczniów liceum ogólnokształcącego i technikum chcących rozwijać zainteresowania i mające na celu podniesienie kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw/ umiejętności niezbędnych na rynku pracy w wymiarze 30 godz lekcyjnych w roku szkolnym 2017/2018. Zajęcia zaplanowano w formie wideokonferencji z nauczycielami akademickimi dzięki czemu uczniowie będą poszerzać swoją wiedzę z obszaru matematyka (uczniowie LO) i język angielski (uczniowie Technikum). Planuje się utworzenie grup 15 osobowych. W ramach projektu uczniowie jeden raz w semestrze odbędą zajęcia bezpośrednio na uczelni, na który zapewniony będzie transport i ubezpieczenie. W celu prawidłowej realizacji zajęć zapewniony będzie udział nauczycieli bezpośrednio związanych z wybranymi obszarami tematycznymi. Zostaną zakupione niezbędne materiały i pomoce dydaktyczne dla uczniów. Ogólna wartość projektu to 19 111,61 zł , w tym dofinansowanie 18 156,02 zł i wkład własny powiatu 5% tj.  955,59 zł.


W ramach projektu "Z wiedzą - start w życie II edycja” uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Zakliczynie uczęszczali na dodatkowe zajęcia pozalekcyjne on- line rozwijające zainteresowania i mające na celu podniesienie kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw/ umiejętności niezbędnych na rynku pracy. Zaj. odbywały się wg ustalonego harmonogramu tj. matematyka w środy, język angielski w poniedziałki od godziny 7.30 do 9.00 i nie kolidowały z zajęciami szkolnymi realizowanymi w ramach podstawy programowej.

W pierwszym semestrze roku szkolnego 2017/2018 odbyło się 16 godz. zajęć z obszaru matematyka i 15godz. z obszaru język angielski.  Dzięki temu, że zajęcia odbywają się w Sali szkolnej wyposażonej w pracownię multimedialną w ramach pilotażu MChE możliwa jest realizacja zajęć w  formie wideokonferencji z nauczycielami akademickimi, w ten sposób uczniowie mogą poszerzać swoją wiedzę z obszaru matematyka (uczniowie LO) i język angielski (uczniowie Technikum).

Uczniowie obydwu obszarów uczestniczyli również w zajęciach bezpośrednio na uczelni, gdzie mieli możliwość bezpośredniego zapoznania się ze specyfiką zajęć akademickich oraz  poszerzali wiedzę i  pogłębiali swoje zainteresowania. W wyjeździe na Uniwersytet Jagielloński w Krakowie brali udział uczniowie LO, z kolei możliwość zajęć na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie mieli uczniowie Technikum.

W ramach projektu zostały zapewnione pomoce dydaktyczne i materiały niezbędne realizacji zajęć, tj. : zestawy brył geometrycznych do demonstracji – wielościany ukośne; zestawy brył geometrycznych- obrotowych; zestawy  brył geometrycznych do demonstracji – ostrosłupy i graniastosłupy; kratka magnetyczna – suchościeralna nakładka na tablicę; pointer do prezentacji; 15 kalkulatorów naukowych oraz książki -Teraz matura 2017. Zbiór zadań i zestawów maturalnych i Matura z matematyki  15szt. oraz materiały biurowe i eksploatacyjne. Materiały biurowe zostały zapewnione również wszystkim uczestnikom zajęć.


30 czerwca 2018r. zakończyła się realizacja projektu „Z wiedzą - start w życie II edycja” Poddziałanie 10.1.4 RPO WM 2014 -2020.

Projekt realizowany był od 01 września 2017 do 30 czerwca 2018. Polegał na realizacji zajęć pozalekcyjnych on-line dla uczniów Liceum Ogólnokształcącego i Technikum wchodzących w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Zakliczynie chcących rozwijać zainteresowania mające na celu podniesienie kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw/umiejętności niezbędnych na rynku pracy.

Cel projektu - podniesienie kompetencji kluczowych i właściwych postaw niezbędnych na rynku pracy u 12 uczniów LO i 12 uczniów T w ZSP Zakliczyn w okresie wrzesień 2017 do czerwiec 2018 osiągnięto poprzez realizację zajęć pozalekcyjnych, które odbywały się w dwóch semestrach roku szkolnego 2017/2018 - on-line w formie wideokonferencji z nauczycielami akademickimi, dzięki czemu uczniowie LO poszerzali swoją wiedzę z obszaru matematyka a uczniowie Technikum z obszaru język angielski..


1. Zajęcia on-line z obszaru matematyka dla uczniów w LO.

Na zajęcia uczęszczało 15 uczestników (12 kobiet i 3 mężczyzn, 1 osoba z niepełnosprawnością)- uczennic Liceum Ogólnokształcącego zakwalifikowanych zgodnie z kryteriami rekrutacji do projektu określonymi w regulaminie przyjętym 2305.2017 z dnia 13 września 2017r przez Zarząd Powiatu Tarnowskiego.

Zajęcia rozpoczęły się w dniu 18.10.2017r. a zakończyły się 23.04.2018r. Zajęcia odbywały się w formie wideokonferencji z nauczycielami akademickimi Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Na zajęciach zapewniony był udział nauczycielki matematyki Pani Małgorzaty Jaszczur. Na zajęciach realizowane były tematy zgodnie ze scenariuszami opracowanymi przez pracowników akademickich.
Zajęcia odbywały się w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Zakliczynie w Sali 2 wyposażonej w sprzęt multimedialny do prowadzenia wideokonferencji w godz. 7.30 – 9.00.
Zajęcia 18.11.2017 i 07.03.2018 odbyły się na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie.

2. Zajęcia on-line z obszaru język angielski dla uczniów w T.

Na zajęcia uczęszczało 15 uczestników (14 kobiet, 1 mężczyzna) zakwalifikowanych zgodnie z kryteriami rekrutacji do projektu określonymi w regulaminie przyjętym Uchwałą nr 2305.2017 z dnia 13 września 2017r przez Zarząd Powiatu Tarnowskiego.
Zajęcia rozpoczęły się w dniu 23.10.2017r. a zakończyły się 10.05.2017r. Zajęcia odbywały się w formie wideokonferencji z nauczycielami akademickimi Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Na zajęciach zapewniony był udział nauczycielki języka angielskiego Pani Moniki Mrzygłód. Na zajęciach realizowane były tematy zgodnie ze scenariuszami opracowanymi przez pracowników akademickich.
Zajęcia odbywały się w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Zakliczynie w Sali 2 wyposażonej w sprzęt multimedialny do prowadzenia wideokonferencji lub sali nr 25 na sprzęcie mobilnym w godz. 7.30 – 9.00.
Zajęcia 05.02.2018 i 19.03.2018 odbyły się na Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie.

Wszyscy uczestnicy/czki spełnili/ ły warunek min 80% obecności na zajęciach.
Przeprowadzane były badania ewaluacyjne wśród młodzieży biorącej udział w zajęciach tj. ankieta ewaluacyjna na zakończenie udziału w zajęciach, badająca fakt nabycia kompetencji kluczowych i właściwych postaw/umiejętności niezbędnych na rynku pracy oraz testy przeprowadzone na wejściu i wyjściu dla porównania osiągniętych wyników. Uczestniczący w badaniach uczniowie/uczennice proszeni/poproszone byli o rozwiązanie zadań testów i odpowiedź na pytania przygotowanej ankiety.
Testy na wejście miały na celu sprawdzenie wyjściowego poziomu wiedzy i umiejętności uczestników/czek na rozpoczęcie zajęć. W teście uczestniczyli/ły wszyscy objęci działaniami projektowymi. Wyniki testów zostały wykorzystywane do oceny osiągnięcia założonych wskaźników w projekcie.
Wszyscy uczniowie/uczennice, otrzymali/ły pozytywny wynik testu i ankiety, w związku z tym odebrali/ły zaświadczenia i tym samym został potwierdzony fakt nabycia kompetencji kluczowych po opuszczeniu programu przez:
- 15 uczniów, którzy uczestniczyli w zajęciach on-line z obszaru matematyka w LO
- 15 uczniów, którzy uczestniczyli w zajęciach on-line z obszaru język angielski w T

Łącznie w dwóch semestrach roku szkolnego 2017/2018 odbyło się:
- 30 godz. zajęć on-line z obszaru matematyka w LO
- 2 wyjazdy na uczelnię na zajęcia stacjonarne w ramach zajęć on-line z obszaru matematyka w LO
- 30 godz. zajęć on-line z obszaru język angielski w T
- 2 wyjazdy na uczelnię na zajęcia stacjonarne w ramach zajęć on-line z obszaru język angielski w T

Wszystkie zakładane do osiągnięcia wskaźniki dla projektu „Z wiedzą - start w życie II edycja” zostały osiągnięte.

001

002

003

Tłumacz Google

baner bottom 01 bip

baner bottom 01 infocar

centrum paderewskiego kasna dolna

toikiwop

strefa przedsiebiorcy

dwdjt

zaloguj się