Ogłoszenie o wynikach otwartego konkursu ofert z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Powiecie Tarnowskim

  • Drukuj
rozmiar tekstu w artykule:

W dniu 30 listopada 2021 roku Uchwałą Nr 2615.2021 Zarząd Powiatu Tarnowskiego dokonał wyboru realizatora zadania publicznego polegającego na prowadzeniu punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, w tym nieodpłatnej mediacji lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w tym nieodpłatnej mediacji wraz z zadaniem z zakresu edukacji prawnej, na terenie powiatu tarnowskiego w 2022 roku w zakresie zadania nr 1 i zadania nr 2, którym zostało Stowarzyszenia Sursum Corda.


Z ww. podmiotem zostaną zawarte stosowne umowy dotacji na realizację w zakresie zadania 1 w wysokości 128 040 zł (słownie: sto dwadzieścia osiem tysięcy czterdzieści złotych) i zadania 2 w wysokości 128 040 zł (słownie: sto dwadzieścia osiem tysięcy czterdzieści złotych)

Wiesław Gadziała – Dyrektor Wydziału Rozwoju Powiatu