Ogłoszenie Zarządu Powiatu Tarnowskiego

 • Drukuj
rozmiar tekstu w artykule:

Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację w formie powierzenia zadania publicznego polegającego na prowadzeniu punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w tym nieodpłatnej mediacji lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w tym nieodpłatnej mediacji wraz z zadaniem z zakresu edukacji prawnej na terenie powiatu tarnowskiego w 2022 r.

 1. Rodzaj zadania

  1. Zadanie polega na prowadzeniu dwóch punktów, w których świadczona będzie nieodpłatna pomoc prawna w tym nieodpłatna mediacja wraz z zadaniem z zakresu edukacji prawnej mających swoje siedziby w następujących miejscowościach:
   Punkt Nr 5
   1. Rzepiennik Strzyżewski - Urząd Gminy, 33-163 Rzepiennik Strzyżewski 400, otwarty od Poniedziałku do Środy w godzinach od 8.00 do 12.00 przy czym w środę punkt może być przeznaczony na nieodpłatną mediację.
   2. Radłów – Miejskie Centrum Kultury, Plac Tadeusza Kościuszki 4, 33-130 Radłów, otwarty w Czwartek w godzinach od 11.00 do 15.00 i Piątek w godzinach od 8.00 do 12.00.
    Punkt Nr 6
    1. Żabno – Gminne Centrum Kultury w Żabnie, ul Jagiełły 16, 33-240 Żabno, otwarty we Wtorek w godzinach od 8.00 do 12.00 i Środę w godzinach od 11.00 do 15.00.
    2. Wietrzychowice – Urząd Gminy , 33-270 Wietrzychowice 19, otwarty w Poniedziałek i Czwartek w godzinach od 8.00 do 12.00.
    3. Starostwo Powiatowe w Tarnowie ul. Narutowicza 38, 33-100 Tarnów, otwarty w Piątek w godzinach od 11.00 – 15.00 punkt może być przeznaczony na nieodpłatną mediację.
  2. Zadanie polega na prowadzeniu dwóch punktów, w których świadczone będzie nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, w tym nieodpłatna mediacja wraz z zadaniem z zakresu edukacji prawnej mających swoje siedziby w następujących miejscowościach:
   Punkt Nr 7
   1. Tarnów - Dom Kultury w Koszycach Wielkich ul. Pocztowa 13, 33-110 Koszyce Wielkie, otwarty we Wtorek w godzinach od 14.00 do 18.00 punkt może być przeznaczony na nieodpłatną mediację.
   2. Tarnów - Dom Kultury w Tarnowcu ul. Tarnowska 83, 33-112 Tarnowiec, otwarty od Wtorku do Środy w godzinach od 14.00 do 18.00.
   3. Lisia Góra – Filia Pogotowia w Lisiej Górze ul. Witosa 4, 33-140 Lisia Góra, otwarty w Poniedziałek, Czwartek i Piątek w godzinach od 8.00 do 12.00.
    Punkt Nr 8
    1. Tuchów - Urząd Miejski w Tuchowie (budynek administracyjny) ul Jana Pawła II 4, 33-170 Tuchów, otwarty we Wtorek w godzinach od 8.00-12.00 i Czwartek w godzinach od 7.30 do 11.30.
    2. Pleśna – Świetlica profilaktyczno-wychowawcza 33-171 Pleśna 228B, otwarty w Poniedziałek w godzinach od 16.00 do 20.00, Środę w godzinach od 8.00-12.00 i Piątek w godzinach od 13.00 do 17.00 przy czym w Piątek punkt może być przeznaczony na nieodpłatną mediację.

     Oferent będzie zobowiązany do prowadzenia punktów w sposób i na zasadach określonych w ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz.U.2021.945 t. j.).

 2. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania

  Całkowita kwota przeznaczona przez Powiat Tarnowski na realizację w formie powierzenia zadania publicznego polegającego na prowadzeniu punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w tym nieodpłatnej mediacji lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w tym nieodpłatnej mediacji wraz z zadaniem z zakresu edukacji prawnej na terenie powiatu tarnowskiego w 2022r. wynosi 256 080 zł (słownie dwieście pięćdziesiąt sześć tysięcy osiemdziesiąt złotych 00/100) przy czym:

  Na realizację zadania nr 1 planuje się przeznaczyć dotację w wysokości 128 040 zł (słownie: sto dwadzieścia osiem tysięcy czterdzieści złotych, w tym na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej i mediacji 120 120 zł (słownie: sto dwadzieścia tysięcy sto dwadzieścia złotych) i na realizację zadania z zakresu edukacji prawnej 7920 zł (słownie siedem tysięcy dziewięćset dwadzieścia złotych 00/100);

  Na realizację zadania nr 2 planuje się przeznaczyć dotację w wysokości 128 040 zł (słownie: sto dwadzieścia osiem tysięcy czterdzieści złotych, w tym na prowadzenie punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i mediacji 120 120 zł (słownie: sto dwadzieścia tysięcy sto dwadzieścia złotych) i na realizację zadania z zakresu edukacji prawnej 7920 zł (słownie siedem tysięcy dziewięćset dwadzieścia złotych 00/100);

  Płatność za zadanie nr 1 i zadanie nr 2 dokonywana będzie w miesięcznych równych transzach. Termin przekazania dotacji na rachunek wyłonionej organizacji uzależniony będzie od wpływu środków finansowych od Wojewody na rachunek budżetu Powiatu.

 3. Zasady przyznawania dotacji

  Zasady przyznawania dotacji na powierzenie realizacji zadania publicznego określają przepisy:
  • ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz.U.2021.945 t.j.) zwanej dalej ustawą,
  • ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2020.1057 ze zm.),
  • ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.2021.305 ze zm.),
  • rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057),
  • rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

   Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczenia zadania reguluje umowa pomiędzy Powiatem Tarnowskim a oferentem na podstawie przedłożonej oferty.

 4. Termin i warunki realizacji zadania


  1. Zadanie ma być realizowane w terminie od 1 stycznia do 31 grudnia w 2022 roku. Świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się w punkcie w przeciętnym wymiarze 5 dni w tygodniu podczas dyżuru trwającego co najmniej 4 godziny dziennie, z wyłączeniem dni, o których mowa w art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz.U.2020.1920 ze zm.).
  2. O powierzenie prowadzenia punktów w ramach konkursu może ubiegać się organizacja pozarządowa oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2020.1057 ze zm.) prowadząca działalność pożytku publicznego w zakresie, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1b lub w art. 4 ust. 1 pkt 22a, wpisane na listę Wojewody Małopolskiego, o której mowa w art. 11 d ust. 1 ustawy, w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.
  3. W przypadku, gdy liczba osób uprawnionych, którym ma zostać udzielona nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, uniemożliwia sprawne umawianie terminów wizyt w punktach na obszarze całego powiatu , czas trwania dyżuru może ulec wydłużeniu do co najmniej 5 godzin dziennie we wszystkich punktach na obszarze tego powiatu. Wydłużenie czasu trwania dyżuru następuje na pisemne żądanie Starosty Tarnowskiego. Możliwość wydłużenia czasu trwania dyżuru może nastąpić w trakcie całego roku.
  4. Oferent zobowiązany jest do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście, oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2017 r. poz. 1824), poza punktem albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość.
  5. Wydłużenie czasu trwania dyżuru do co najmniej 5 godzin dziennie we wszystkich punktach, jak również udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście, oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2017 r. poz. 1824), poza punktem albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość nie powoduje zwiększenia środków dotacyjnych przeznaczonych na realizację zadania w danym roku.
  6. Oferent pozostaje zobowiązany do złożenia oświadczenia stosownie do art.8 ust.6 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz.U.2021.945 t. j.) w którym wyrazi zgodę na to, aby czas trwania dyżuru mógł ulec wydłużeniu do co najmniej 5 godzin dziennie.
  7. Sposób oraz warunki realizacji zadania określi umowa sporządzona z powiatem tarnowskim zawierająca w szczególności zapisy, o których mowa w art. 6 ust. 2 pkt 1 i 3 - 6 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz.U.2021.945 t. j.).
  8. Oferent zobowiązany jest do złożenia sprawozdania z wykonania zadania publicznego według aktualnego wzoru obowiązującego na dzień składania sprawozdania w terminie 30 dni od zakończenia realizacji zadania.
  9. W ramach umowy, organizacji pozarządowej zostanie powierzone jednocześnie zadanie z zakresu edukacji prawnej, w szczególności w formach, o których mowa w art. 3b ust. 2 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej. Szczegóły dotyczące form zadania zostaną określone w umowie na podstawie przedłożonej oferty.
  10. W przypadku zmiany lokalizacji punktu bądź godzin udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej zleceniobiorca zobowiązany jest do świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej w zmienionej lokalizacji bądź w zmienionych godzinach.
  11. W przypadku, gdy nie zostanie złożona żadna oferta lub żadna ze złożonych ofert nie spełni wymogów zawartych w ogłoszeniu, konkurs zostanie unieważniony.
  12. W ramach w ubiegania się o powierzenie prowadzenia punktów przeznaczonych na świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, oferent winien wskazać imię i nazwisko osób mających świadczyć poradnictwo obywatelskie. Osoby wskazane muszą posiadać zaświadczenie, o którym mowa w art. 11 ust. 3a pkt 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz.U.2021.945 t. j.) albo zaświadczenie potwierdzające ukończenie szkolenia z oceną pozytywną, o którym mowa w art. 11a ust. 2 w/w ustawy.
  13. W celu realizacji zadania z zakresu nieodpłatnej mediacji oferent winien wskazać imię i nazwisko osoby/osób mających prowadzić nieodpłatną mediację. Osoby wskazane przez oferenta muszą być wpisane na listę stałych mediatorów prowadzoną przez prezesa sądu okręgowego, o której mowa w ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U.2020.2072 t. j.), lub wpisana na listę mediatorów prowadzoną przez organizację pozarządową w zakresie swoich zadań statutowych lub uczelnię, o której mowa w ustawie z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, o której informacje przekazano prezesowi sądu okręgowego.
  14. Oferent w ramach oferty może przedstawić dodatkowo porozumienia o wolontariacie zawarte z osobami, które będą wykonywały świadczenia w ramach prowadzonego punktu, w tym służyły asystą osobom uprawnionym mającym trudności w samodzielnej realizacji porady, w szczególności z powodu niepełnosprawności, podeszłego wieku albo innych okoliczności życiowych.
  15. Każdy przypadek udzielania pomocy dokumentowany będzie przez oferenta w sposób wskazany w ustawie, w tym zgodnie z przepisami wykonawczymi oraz przy użyciu elektronicznego systemu obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa prawnego w aplikacji przygotowanej przez Ministerstwo Sprawiedliwości udostępnionej pod adresem: https://adm-np.ms.gov.pl
  16. Podczas realizacji zadania publicznego Zleceniobiorca zobowiązany jest stosować się do obowiązujących ograniczeń i obostrzeń wynikających z obowiązującego w tym okresie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego. Do świadczenia pomocy za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość oraz poza lokalem punktu stosuje się odpowiednio przepisy mające zastosowanie do osób, o których mowa w art. 8 ust. 8 ustawy.
 5. Termin składania ofert

  Oferty w zamkniętych opisanych kopertach, sporządzone wg wzoru obowiązującego na dzień składania oferty należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty w terminie do 26 listopada 2021 r. do godz.15.00 pod adres: Starostwo Powiatowe w Tarnowie, ul. Narutowicza 38 33-100 Tarnów. Decyduje data wpływu do Urzędu, a nie data stempla pocztowego. Na kopercie należy wpisać nazwę : „Realizacja zadania publicznego polegającego na prowadzeniu punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w tym nieodpłatnej mediacji wraz z zadaniem z zakresu edukacji prawnej na terenie powiatu tarnowskiego w 2022r.” - w przypadku zadania nr 1,
  lub „Realizacja zadania publicznego polegającego na prowadzeniu punktów nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w tym nieodpłatnej mediacji wraz z zadaniem z zakresu edukacji prawnej na terenie powiatu tarnowskiego w 2022r.” - w przypadku zadania nr 2, oraz nazwę organizacji składającej ofertę.
 6. Tryb, kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin dokonania wyboru oferty

  1. Wyboru oferty dokonuje Zarząd Powiatu Tarnowskiego w formie uchwały po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej, która ocenia oferty zgodnie z art. 15 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2020.1057 ze zm.) mając na względzie wybór oferty najlepiej służącej realizacji zadania.
  2. Złożona oferta podlega ocenie formalnej i ocenie merytorycznej przez komisję konkursową.
  3. Skład Komisji oraz zasady jej pracy określa uchwała Zarządu Powiatu Tarnowskiego .
   Do decyzji Komisji Konkursowej i uchwały Zarządu Powiatu w Tarnowie w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert nie stosuje się trybu odwoławczego.
  4. Oferty wraz z załącznikami nie będą zwracane Oferentom.
  5. Dopuszcza się możliwość wyboru więcej niż jednej oferty.
  6. W przypadku zamiaru realizacji przez oferenta więcej niż jednego zadania, należy sporządzić ofertę realizacji zadania publicznego na każde zadanie oddzielnie.
  7. W sytuacji, gdy oferent składa ofertę na realizację więcej niż jednego zadania, dopuszcza się możliwość złożenia jednego kompletu załączników.
  8. Nie dopuszcza się możliwości składania ofert częściowych w ramach jednego zadania.
  9. Za spełnienie wymogów formalnych przyjmuje się:
   1. złożenie oferty w wymaganej formie, w terminie i w miejscu, określonych w szczegółowych warunkach otwartego konkursu ofert (oferty przesłane faksem, bądź złożone drogą elektroniczną nie będą przyjmowane);
   2. złożenie oferty przez uprawniony podmiot (m.in. oferent jest organizacją pozarządową wpisaną na listę, o której mowa w art. 11 d ust. 1 ustawy o pomocy prawnej, prowadzoną przez Wojewodę Małopolskiego, w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego);
   3. prawidłowe (wypełnione wszystkie pola), kompletne i czytelne wypełnienie oferty w języku polskim;
   4. złożenie oferty podpisanej przez osoby uprawnione do reprezentacji;
   5. dołączenie do oferty wymaganych załączników potwierdzonych za zgodność z oryginałem.
    Do oferty należy dołączyć:
   • kopię statutu organizacji pozarządowej;
   • w przypadku, kiedy prowadzona działalność pożytku publicznego oraz upoważnienie do reprezentowania organizacji pozarządowej wynika z innych rejestrów niż Krajowy Rejestr Sądowy, Organizacja zobowiązana jest do dołączenia odpisu z właściwych rejestrów do składanej oferty;
   • potwierdzenie wpisu na listę wojewody o której mowa w art. 11d ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz.U.2021.945 t. j.);
   • listę osób uprawnionych do świadczenia NPP, NPO i Mediacji z którymi Oferent ma podpisane umowy na świadczenie w/w zadań na terenie powiatu tarnowskiego w roku 2022 wraz z oświadczeniem że wskazane osoby posiadają uprawnienia niezbędne do świadczenia zadań zgodnie z zapisami ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej.

    Nie ma potrzeby załączania zaświadczeń oraz umów dot. poszczególnych adwokatów, radców prawnych i mediatorów na etapie składania oferty. Oferent przedkłada je do wglądu w przypadku wyboru jego oferty do dofinansowania przez podpisaniem umowy.
    W przypadku organizacji zarejestrowanej w Krajowego Rejestru Sądowego, można dołączyć aktualny odpis z KRS, bark tego dokumentu nie stanowi błędu formalnego.

  10. Rozpatrzenie ofert nastąpi w terminie do 14 dni od dnia zakończenia przyjmowania ofert.
  11. Umowa o powierzenie realizacji zadania podpisana zostanie bez zbędnej zwłoki po ogłoszeniu wyników otwartego konkursu ofert nie później niż do 31.12.2021r .
  12. Warunkiem realizacji zadania jest podpisanie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 28 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) .
  13. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.
  14. Przyznana dotacja nie może być wykorzystana na:
   1. zakup żywności,
   2. zadania i zakupy inwestycyjne, z wyjątkiem zakupu urządzeń niezbędnych do realizacji zadania będącego przedmiotem postepowania konkursowego,
   3. zakup, budowę lub remonty budynków,
   4. działalność gospodarczą,
   5. pokrycie deficytu wcześniej zrealizowanych przedsięwzięć,
   6. działalność polityczną i religijną,
   7. zlecenie realizacji zadania innemu podmiotowi niebędącemu stroną umowy i nie spełniającemu wymogów określonych w art.3 ust.2 i 3 ustawy.
  15.  Przy wyborze oferty brane będą pod uwagę następujące kryteria merytoryczne:
   1. ocena możliwości realizacji zadania 0-20 pkt:
    • proponowana jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których oferent realizować będzie zadanie,
    • możliwość realizacji zadania publicznego przez oferenta (również w trakcie trwania pandemii) w tym liczbę osób uprawnionych do prowadzenia punków nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz nieodpłatnej mediacji, istnienie wewnętrznej struktury zarządzania odpowiedniej do wielkości organizacji, posiadane przez organizację certyfikaty lub inne dokumenty potwierdzające wdrażane standardy obsługi, wewnętrzny system kontroli jakości, wdrożone normy jakości. 0-10 pkt;
   2. proponowane działania związane z realizacją zadania polegającego na edukacji prawnej. (oceniane będą rozwiązania służące dotarciu do jak największej liczby mieszkańców powiatu oraz różnorodność tematyki biorąc pod uwagę specyfikę obszarów wiejskich) 0-10 pkt;
   3. kalkulacja kosztów realizacji zadania 0-20 pkt:
    • kalkulacja kosztów realizacji zadania w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej lub poradnictwa obywatelskiego i nieodpłatnej mediacji (zasadność i rzetelność określania kosztów),
    • kalkulacja kosztów realizacji zadania z zakresu edukacji prawnej w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania (w ocenie brane będą pod uwagę przedstawione koszty w odniesieniu do zakładanych rezultatów);
   4. ocena doświadczenia oferenta w realizacji zadań z zakresu ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej 0-10pkt.
 7. Realizowane przez Powiat Tarnowski zadania publiczne tego samego rodzaju w roku ogłoszenia konkursu oraz w roku poprzedzającym

  Powiat Tarnowski realizuje zadania publiczne polegające na prowadzeniu punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wraz z zadaniem z zakresu edukacji prawnej. W 2020 roku na w/w zadania przeznaczono środki w wysokości 528 000 zł w tym na dotacje dla organizacji pozarządowej 256 080 zł.
  W roku 2021 roku kwota przeznaczona na realizację ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej wynosi 528 000 zł w tym na dotacje dla organizacji pozarządowej 256 080zł.
  Dodatkowe informacje na temat konkursu można uzyskać w Wydziale Rozwoju Powiatu Starostwa Powiatowego w Tarnowie ul. Narutowicza 38, 33-100 Tarnów, tel. 146883327.