dzisiaj jest: 31 marca 2023 r.   ::    imieniny: Balbina, Beniamin, Gwidon

ikona facebookikona youtubeikona tłumacz języka migowegoikona login

koronawirus nfz

baner top pomoc osobom niepelnosprawnym

baner top geodezja

baner top internetowa rezerwacja wizyt wtk

Monitoring Powodziowy Powiatu Tarnowskiego

Ogłoszenia o konkursach z budżetu Województwa Małopolskiego

Urząd marszałkowski województwa małopolskiego - herbUrząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego ogłasza konkursy w trzech dziedzinach: turystyki i krajoznawstwa, rolnictwa i kultury. Szczegóły znajdują się poniżej. Istnieje możliwość składania wniosków konkursowych bezpośrednio w siedzibie Agendy Urzędu Marszałkowskiego w Tarnowie, pod adresem al. Solidarności 5-9, 33-100 Tarnów, 1. piętro, pokój nr 123.

Turystyka i krajoznawstwo

„Małopolska Gościnna – II edycja 2023” - Wsparcie dla najlepszych projektów rozwijających małopolską ofertę turystyczną.

Konkurs ma na celu wyłonienie ofert i zlecenie podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w dziedzinie turystyki i krajoznawstwa, odpowiadających celom „Programu współpracy Województwa Małopolskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023”. Przesłanką realizacji konkursu jest systematyczne podnoszenie konkurencyjności regionalnego sektora turystyki oraz wzmacnianie turystycznego wizerunku Małopolski.

Kogo dotyczy?

Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są: organizacje pozarządowe, zgodnie z art. 3 ust. 2 oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U., z 2022 r. poz. 1327ze zm.)
oraz stowarzyszenie zwykłe zgodnie z ustawą z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2261).

Składanie ofert odbywa się dwuetapowo.

Etap pierwszy:
Wersję elektroniczną oferty należy złożyć za pośrednictwem elektronicznego systemu obsługi zadań publicznych – Generatora eNGO dostępnego na stronie internetowej pod adresem https://www.pozarzadowa.malopolska.pl/, w terminie: 2023-03-22, 23:59
Uwaga: przesłanie oferty tylko za pośrednictwem Generatora eNGO nie jest skutecznym doręczeniem oferty do Urzędu.
Oferty dostarczone tylko za pośrednictwem Generatora eNGO pozostaną bez rozpatrzenia.
Etap drugi:
Wygenerowaną w systemie i podpisaną przez osoby upoważniony ofertę, tożsamą z wersją elektroniczną (suma kontrolna wygenerowanej oferty na wydruku powinna być zgodna z sumą kontrolną widniejącą w ofercie w Generatorze eNGO) wraz z obowiązującymi załącznikami należy dostarczyć do siedziby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w terminie: 2023-03-23, 16:00.

Szczegóły pod adresem: https://bip.malopolska.pl/umwm,a,2241643,otwarty-konkurs-ofert-na-realizacje-zadan-publicznych-wojewodztwa-malopolskiego-w-dziedzinie-turysty.html

Rolnictwo

„Małopolska Wieś 2023” - Głównym założeniem konkursu samorządu województwa jest wyróżnienie sołectw, aktywnie działających na rzecz podniesienia atrakcyjności małopolskiej wsi i poprawy jakości życia jej mieszkańców. W konkursie pod uwagę będzie brana estetyka miejscowości, utrzymanie jej ładu przestrzennego i architektonicznego oraz działania na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego.

Konkurs „Małopolska Wieś 2023” organizowany jest w trzech kategoriach:

 1. Najpiękniejsza Małopolska Wieś,
 2. Nowatorska Małopolska Wieś,
 3. Małopolska Wieś w Sieci.

Kogo dotyczy?
Uczestnikami Konkursu są sołectwa wiejskie położone w województwie małopolskim. Podmiotami uprawnionymi do składania zgłoszeń w ramach Konkursu są:

 1. gminy, w obrębie których znajdują się zgłaszane sołectwa,
 2. sołtysi sołectw funkcjonujących na terenach wiejskich województwa małopolskiego, posiadający pisemne upoważnienie wójta/burmistrza gminy, właściwego ze względu na lokalizację sołectwa.

Każde zgłoszenie musi być podpisane przez osobę/osoby upoważnione.

Termin składania wniosków: 2023-03-22.
Szczegóły pod adresem: https://bip.malopolska.pl/umwm,a,2240810,ogloszenie-konkursu-pn-malopolska-wies-2023-skierowanego-do-gmin-z-terenu-wojewodztwa-malopolskiego.html

Kultura

„Małopolska Pamięta 2023” – zachowanie miejsc pamięci historycznej”. Jako miejsca pamięci historycznej rozumie się:

 • pomniki;
 • groby i cmentarze wojenne;
 • nagrobki osób ważnych dla społeczności lokalnych i postaci historycznych różnych narodowości zamieszkujących region,
 • inne obiekty budowlane, budowle i obiekty małej architektury (z wyłączeniem wszelkiego rodzaju kapliczek i krzyży przydrożnych),

będące świadectwem wydarzeń o szczególnym znaczeniu dla kształtowania się tożsamości narodowej oraz historii regionu i Polski.

Obiekty, przy których będą wykonywane prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane nie muszą być wpisane do rejestru zabytków województwa małopolskiego lub gminnych ewidencji zabytków, ale powinny posiadać wartość artystyczną i / lub historyczną. Działania, na które może być udzielona dotacja w ramach konkursu, obejmują prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane, z uwzględnieniem uporządkowania najbliższego terenu wokół obiektu, takie jak:

 • osuszenie i wykonanie izolacji przeciwwilgociowej,
 • stabilizację konstrukcyjną,
 • zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie zabytkowej substancji,
 • odtworzenie części składowych,
 • uporządkowanie bezpośredniego otoczenia obiektu,
 • zakup materiałów konserwatorskich i budowlanych, niezbędnych do wykonywania prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych.

Dotacja z budżetu województwa małopolskiego na realizację jednego zadania może być udzielona w wysokości do 60% ogółu kosztów, jednak nie może przekroczyć kwoty 45 000 zł.

Kogo dotyczy?

O udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej mogą ubiegać się jednostki samorządu terytorialnego położone w granicach administracyjnych województwa małopolskiego.

Jednostka samorządu terytorialnego może zgłosić do konkursu zadanie dotyczące obiektu niebędącego jego własnością z zastrzeżeniem, że uzyska tytuł prawny do dysponowania tym obiektem na realizację zadania objętego wnioskiem, w którym zobowiąże właściciela do zapewnienia trwałości efektów wykonanych prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych i nie dokonywania zmian w obiekcie w okresie 5 lat od dnia zakończenia zadania.

Termin składania wniosków: 2023-03-31

Szczegóły pod adresem: https://bip.malopolska.pl/umwm,a,2241978,konkurs-malopolska-pamieta-zachowanie-miejsc-pamieci-historycznej-dla-jednostek-samorzadu-terytorial.html

Przypominamy również, iż istnieje możliwość składania wniosków konkursowych bezpośrednio w siedzibie Agendy Urzędu Marszałkowskiego w Tarnowie, pod adresem al. Solidarności 5-9, 33-100 Tarnów - I piętro, p. 123.

Telefony kontaktowe do Agendy UMWM w Tarnowie:

Sekretariat: (12) 6160104

Kierownik: (12) 6160105

Źródło: Agenda Zamiejscowa UMWM w Tarnowie

Tłumacz Google

baner bottom 01 bip

baner bottom 01 infocar

centrum paderewskiego kasna dolna

toikiwop

strefa przedsiebiorcy

dwdjt